Ktl-icon-tai-lieu

Tin học excel 2010

Được đăng lên bởi trietav
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STT

HỌ
1 Trần Duy
2 Dương Thị
3 Nguyễn Ngọc
4 Lưu Bạch
5 Đặng Minh
6 Nguyễn Thành
7 Mai Văn
8 Nguyễn Tri
9 Mai Quốc
10 Lê Duy
11 Lê Thúy
12 Nguyễn Thị

TÊN
Phúc
Ngân
Trân
Lan
Điệp
Trung
Trực
An
Bình
Niên
Nga
Hồng

PHÁI
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ

BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN THÁNG 10/08
NGÀY SINH
TUỔI
CHỨC VỤ PHÒNG BAN
10/20/1988
27 NV
Kế toán
8/12/1978
37 PP
Kế toán
2/13/1975
40 NV
Hành chính
9/11/1986
29 TP
Kế toán
5/23/1978
37 PP
Kinh doanh
12/10/1970
45 GĐ
Hành chính
12/28/1979
36 PGĐ
Hành chính
7/14/1979
36 BV
Hành chính
8/15/1976
39 NV
Kỹ thuật
11/8/1962
53 NV
Kỹ thuật
12/25/1988
27 NV
Kinh doanh
8/29/1986
29 TP
Kinh doanh

BẢNG THỐNG KÊ
Tổng lương các nhân viên Nữ
Tổng lương các nhân viên Nữ có tuổi >30
Lương trung bình các nhân viên có chức vụ là "NV"
Lương thấp nhất các nhân viên có chức vụ là "NV"
Lương cao nhất các nhân viên có chức vụ là "NV"
Tên của Giám Đốc
Lương của Giám Đốc
Họ Tên Nhân viên lớn tuổi nhất
Số Nhân viên Nam
Số Nhân viên Nam có chức vụ là "NV"
Số Nhân viên Nữ có lương <4000000

KẾT QUẢ
20300000
7300000
3380000
3300000
3600000
Trung
8000000
Lê Duy Niên
7
3
2

10/08
LƯƠNG CB
PHỤ CẤP
LƯƠNG
2,500,000
800,000 3,300,000
3,000,000
1,000,000 4,000,000
2,500,000
800,000 3,300,000
4,000,000
1,200,000 5,200,000
3,000,000
1,000,000 4,000,000
6,000,000
2,000,000 8,000,000
5,000,000
1,500,000 6,500,000
2,200,000
800,000 3,000,000
2,600,000
800,000 3,400,000
2,500,000
800,000 3,300,000
2,800,000
800,000 3,600,000
3,000,000
1,200,000 4,200,000

PHÁI
Nữ

TUỔI
>30

CHỨC VỤ
GĐ
PHÁI
Nam

CHỨC VỤ
NV
TUỔI
53

CHỨC VỤ
NV

PHÁI
Nữ

LƯƠNG
<4000000

STT

NgayCT
MaHang
1
10/12/2012 T-1
2
7/4/2012 C-2
3
2/1/2012 M-1
4
5/31/2012 M-3
5
10/3/2012 B-2
6
10/5/2012 N-1
7
7/14/2012 T-3
8
11/5/2012 B-3
9
5/20/2012 N-2
10
10/8/2012 C-1

TenHang Loại
Tôm
Cá
Mực
Mực
Bào Ngư
Nghiêu
Tôm
Bào Ngư
Nghiêu
Cá

NhapKho XuatKho TonKho
1
871
261
610
2
851
24
827
1
263
202
61
3
681
111
570
2
405
281
124
1
401
203
198
3
639
141
498
3
896
102
794
2
507
153
354
1
381
16
365

STT BẢNG THỐNG KÊ
Có bao nhiêu 1mặt hàng có MaHang bắt đầu Bằng chữ T
Đếm xem
2 có bao nhiêu mặt hàng Loại 2
Tổng NhapKho
3
của các Mặt Hàng Loại 3
Tổng XuatKho
4 của các Mặt Hàng Tôm là bao nhiêu
Giá tri nhỏ nhất5 của TonKho Mặt Hàng Loại 2 là bao nhiêu
Giá Trị lớn nhất6 XuatKho của Mặt Hàng Mực là bao nhiêu
Tổng TonKho của
7 Mặt Hàng Loại 1 và Loại 2 là bao nhiêu
Tổng NhapKho và
8 XuatKho của mặt Hàng Loại 3 là bao nhiêu
Tổng TonKho của9 Mặt Hàng Bào Ngư và Nghiêu là bao nhiêu
ần Trăm giữa XuatK...
BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN THÁNG 10/08
STT HỌ TÊN PHÁI NGÀY SINH TUỔI CHỨC VỤ PHÒNG BAN
1 Trần Duy Phúc Nam 10/20/1988 27 NV Kế toán
2 Dương Thị Ngân Nữ 8/12/1978 37 PP Kế toán
3 Nguyễn Ngọc Trân Nữ 2/13/1975 40 NV Hành chính
4 Lưu Bạch Lan Nữ 9/11/1986 29 TP Kế toán
5 Đặng Minh Điệp Nam 5/23/1978 37 PP Kinh doanh
6 Nguyễn Thành Trung Nam 12/10/1970 45 Hành chính
7 Mai Văn Trực Nam 12/28/1979 36 PGĐ Hành chính
8 Nguyễn Tri An Nam 7/14/1979 36 BV Hành chính
9 Mai Quốc Bình Nam 8/15/1976 39 NV Kỹ thuật
10 Lê Duy Niên Nam 11/8/1962 53 NV Kỹ thuật
11 Lê Thúy Nga Nữ 12/25/1988 27 NV Kinh doanh
12 Nguyễn Thị Hồng Nữ 8/29/1986 29 TP Kinh doanh
BẢNG THỐNG KÊ KẾT QU
Tổng lương các nhân viên Nữ 20300000
Tổng lương các nhân viên Nữ có tuổi >30 7300000
Lương trung bình các nhân viên có chức vụ là "NV" 3380000
Lương thấp nhất các nhân viên có chức vụ là "NV" 3300000
Lương cao nhất các nhân viên có chức vụ là "NV" 3600000
Tên của Giám Đốc Trung
Lương của Giám Đốc 8000000
Họ Tên Nhân viên lớn tuổi nhất Lê Duy Niên
Số Nhân viên Nam 7
Số Nhân viên Nam có chức vụ là "NV" 3
Số Nhân viên Nữ có lương <4000000 2
Tin học excel 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học excel 2010 - Người đăng: trietav
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tin học excel 2010 9 10 821