Ktl-icon-tai-lieu

Tin học excel 2010

Được đăng lên bởi trietav
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 856 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khách
Hàng
Ngọc
Jean
Rooney
Thanh
Madona
Hoa
Jovani
Daniela
Bacbara
Hải

Quốc
Tịch
VN
Anh
Nhật
VN
Mỹ
VN
Ý
Hà Lan
Anh
VN

Ngày
Đến

Ngày
Đi
12/15/2013
6/5/2013
4/1/2013
8/9/2013
2/7/2013
12/4/2013
6/2/2013
9/7/2013
1/31/2013
11/7/2013

Số Ngày
ở
12/30/2013
7/6/2013
4/30/2013
10/13/2013
2/15/2013
12/30/2013
7/4/2013
9/19/2013
2/14/2013
12/9/2013

Loại
Phòng
16 A
32 C
30 B
66 B
9A
27 C
33 C
13 B
15 A
33 B

Số ngày ở lớn nhất
Số ngày ở nhỏ nhất
Tổng số ngày ở
Số ngày ở trung bình
Tổng Ngày ở của khách nước ngoài
Tổng ngày ở của khách Việt Nam
Số Tên Khách chứa Ký tự "n"
Tỉ lệ ngày ở của khách Mỹ so với khách Anh
Tỉ lệ ngày ở của phòng loại B so với phòng loại C
Số khách ở dưới 20 ngày

66
9
274
27.4
132
142
7
0.191489
1.543478
4

Số TT

Tên HS Toán
Lý
Lê
6
Vân
10
Thảo
5
Thành
9
Trúc
8
Việt
4
Hảo
7
Hoàng
9
Trinh
7
Nhật
9
Thái
6
Bình
9
Mỹ
8
Điểm Trung Bình
7.5
Điểm Lớn Nhất
10.0
Điểm Nhỏ Nhất
4.0

Hóa
5
8
8
7
9
6
5
10
8
8
5
6
6
7.0
10.0
5.0

BẢNG XẾP LOẠI HỌC TẬP
MÔN THI
Văn
Sử
Địa
Anh
Pháp
9
4
5
6
9
6
9
9
9
10
10
9
6
7
6
6
9
2
9
6
8
7
7
6
6
9
3
8
8
6
7
6
7
8
9
6
8
5
5
7
8
9
9
10
9
7
10
10
9
9
8
7
4
7
8
8
8
6
9
6
7
5
6
6
8
7
7
7
7
8
7
3
7
3
6
7
7
6
7.8
6.8
6.7
7.2
8.1
6.4
9.0
10.0
9.0
10.0
10.0
10.0
6.0
3.0
3.0
6.0
4.0
2.0

Trung

Sinh
6
10
6
6
7
7
5
9
7
8
8
6
5
6.9
10.0
5.0

ĐTB
7
10
3
10
8
9
4
9
5
8
5
5
9
7.1
10.0
3.0

6.1
9.4
5.8
7.5
7.4
6.6
6.3
9.3
7.3
7.9
6.2
6.8
6.3
7.1
9.4
5.8

Thứ Hạng
12
1
13
4
5
8
9
2
6
3
11
7
9
6.9
13.0
1.0

STT

Họ Và Tên
1 Nguyễn Kim Loan
2 Hoàn Thanh Tuấn
3 Trần Bình Nguyên
4 Phân Trung Tuấn
5 Trần Quốc Huy
6 Võ Văn Lân
7 Đào Hồng Thắm
8 Nguyên Quang Huy

BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN
Mã Nhân Viên
GĐ08001
TP05002
TP05001
PP06002
PP06001
NV04001
NV05002
NV03004

Chức vụ
Giám Đốc
Trưởng phòng
Trưởng phòng
Phó Phòng
Phó Phòng
Nhân Viên
Nhân Viên
Nhân Viên

Số hiệu
001
002
001
002
001
001
002
004

LCB
Bậc lương

1050000
Thực Lãnh
8
8,400,000
5
5,250,000
5
5,250,000
6
6,300,000
6
6,300,000
4
4,200,000
5
5,250,000
3
3,150,000

STT
,

Họ và tên
Nguyễn Thị Thúy Diễm
2 Nguyễn Thanh Thắng
3 Nguyễn Thị Thu Hường
4 Đồng Quốc Bình
5 Hồ Hâm Nguyên
6 Phạm Quang Bửu
7 Hoàng Xuân Dương
8 Hà Đức Trung
9 Nguyễn Đức Thuận
10 Lê Duy Tùng

ĐIỂM THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC A
THCB
Word
Excel
ĐTB
2
6
8
8
9
9
6
7
2
9
7
8
3
4
7
6
9
8
3
5
3
7
4
4
5
9
7
9
5
7

Xếp loại
5.3 Yếu
8.7 Giỏi
5.0 Yếu
8.0 Giỏi
4.7 Yếu
7.7 Khá
3.7 Yếu
5.0 TB
7.0 Khá
7.0 Khá

BẢNG THỐNG KÊ
Xếp hạng Ghi chú
6 Rớt
1 Đậu
7 Rớt
2 Đậu
9 Rớt
3 Đậu
10 Rớt
7 Đậu
4 Đậu
4 Đậu

Số Người đậu
Số người rớt
S...
Ngọc VN 12/15/2013 12/30/2013 16 A
Jean Anh 6/5/2013 7/6/2013 32 C
Rooney Nhật 4/1/2013 4/30/2013 30 B
Thanh VN 8/9/2013 10/13/2013 66 B
Madona Mỹ 2/7/2013 2/15/2013 9 A
Hoa VN 12/4/2013 12/30/2013 27 C
Jovani Ý 6/2/2013 7/4/2013 33 C
Daniela Hà Lan 9/7/2013 9/19/2013 13 B
Bacbara Anh 1/31/2013 2/14/2013 15 A
Hải VN 11/7/2013 12/9/2013 33 B
Khách
Hàng
Quốc
Tịch
Ngày
Đến
Ngày
Đi
Số Ngày
Loại
Phòng
Tin học excel 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học excel 2010 - Người đăng: trietav
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tin học excel 2010 9 10 427