Ktl-icon-tai-lieu

Tin học lớp 7 Tiết 3738

Được đăng lên bởi Quàng Văn Bắc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tuần: 19
Tiết: 37, 38

Ngày soạn: 02/01/2016
Ngày dạy: 05,08,09/01/2016
Bài 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH

I. Mục tiêu:
- Hiểu được mục đích của việc định dạng trang tính;
- Biết được các bước thực hiện định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và chọn màu chữ
- Biết thực hiện căn lề trong ô tính;
- Biết tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số;
- Biết cách kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính.
II. Phương pháp:
- Phát vấn học sinh về các tính năng và các thao tác định dạng trong chưng trình soạn thảo văn
bản cho học sinh liên tưởng.
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Sách, màn hình và máy vi tính.
- Học sinh: sách, vở ghi chép.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC
3- Bài mới:
Giáo viên
- Chức năng chính của chương
trình bảng tính là hổ trợ tính
toán. Giống như Word, chúng
ta có các công cụ phong phú
giúp ta trình bày trang
tính...Các công cụ này được gọi
với tên chung là công cụ định
dạng.
1. Định dạng phông chữ, cỡ
chữ và kiểu chữ
Em có thể định dạng văn bản
hoặc số trong các ô tính với
phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ
khác nhau.
- GV cho HS quan sát hình 52
Hãy nhắc lại các cách định
dạng trong chương trình soạn
thảo văn bản Word
a/ Thay đổi phông chữ
GV cho học sinh quan sát hình
53 và cho biết cách thay đổi
phông chữ.
GV hướng dẫn HS cách thay

Học sinh

Nội dung
Để định dạng nội dung của một
HS nhớ lại các kiểu định dạng (hoặc nhiều ô tính) em cần
đã học trong chương trình Word chọn ô tính (hoặc các ô tính)
đó. Định dạng không làm thay
đổi nội dung của các ô tính
1. Định dạng phông chữ, cỡ
chữ và kiểu chữ
HS nhớ lại các cách định dạng
đã học ở lớp 6.
HS quan sát hình

a/ Thay đổi phông chữ
HS quan sát hình 53 và phát Để thay đổi phông chữ của văn
biểu
bản hoặc số trong ô tính, ta
thực hiện:
HS quan sát và ghi nhớ
1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định

đổi phông chữ và thực hiện
minh hoạ.
b/ Thay đổi cỡ chữ
GV cho học sinh quan sát hình HS quan sát hình 54
54 và cho biết cách thay đổi cỡ
chữ.
GV hướng dẫn HS cách thay HS quan sát và ghi nhớ
đổi cỡ chữ và thực hiện minh
hoạ.
c/ Thay đổi kiểu chữ
GV cho học sinh quan sát hình
55 và cho biết cách để định
dạng các kiểu chữ
GV hướng dẫn và minh hoạ
cho HS cách định dạng các
kiểu chữ đậm, nghiêng và gạch
chân
2. Chọn màu phông
GV: ở chế độ ngầm định văn
bản và số được hiển thị màu gì?
Tuy nhiên ta có thể chọn màu
khác nhau cho phông chữ. Cho
HS quan sát hình 56.
GV hướng dẫn và minh hoạ
cho HS cách chọn màu phông
chữ.
3/ Căn lề trong ô tính
Ở chế độ ngầm định văn bản và
số được căn lề như thế nào?
Ta có th...
Tuần: 19 Ngày soạn: 02/01/2016
Tiết: 37, 38 Ngày dạy: 05,08,09/01/2016
Bài 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH
I. Mục tiêu:
- Hiểu được mục đích của việc định dạng trang tính;
- Biết được các bước thực hiện định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và chọn màu chữ
- Biết thực hiện căn lề trong ô tính;
- Biết tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số;
- Biết cách kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính.
II. Phương pháp:
- Phát vấn học sinh về các tính năng các thao tác định dạng trong chưng trình soạn thảo văn
bản cho học sinh liên tưởng.
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Sách, màn hình và máy vi tính.
- Học sinh: sách, vở ghi chép.
IV. Ni dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC
3- Bài mới:
Giáo viên Học sinh Nội dung
- Chức năng chính của chương
trình bảng tính hổ trợ tính
toán. Giống như Word, chúng
ta các công cụ phong phú
giúp ta trình y trang
tính...Các công cụ này được gọi
với tên chung công c định
dạng.
1. Định dạng phông chữ, c
chữ và kiểu chữ
Em thể định dạng văn bản
hoặc số trong c ô tính với
phông chữ, cỡ chữ kiểu chữ
khác nhau.
- GV cho HS quan sát hình 52
Hãy nhắc lại các cách định
dạng trong chương trình soạn
thảo văn bản Word
a/ Thay đổi phông chữ
GV cho học sinh quan sát hình
53 cho biết cách thay đổi
phông chữ.
GV hướng dẫn HS cách thay
HS nhớ lại các kiểu định dạng
đã học trong chương trình Word
HS nhớ lại các ch định dạng
đã học ở lớp 6.
HS quan sát hình
HS quan t nh 53 và phát
biểu
HS quan sát và ghi nhớ
Để định dạng nội dung của một
(hoặc nhiều ô tính) em cần
chọn ô tính (hoặc các ô tính)
đó. Định dạng không m thay
đổi nội dung của các ô tính
1. Định dạng phông chữ, cỡ
chữ và kiểu chữ
a/ Thay đổi phông chữ
Để thay đổi phông chữ của văn
bản hoặc s trong ô tính, ta
thực hiện:
1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định
Tin học lớp 7 Tiết 3738 - Trang 2
Tin học lớp 7 Tiết 3738 - Người đăng: Quàng Văn Bắc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tin học lớp 7 Tiết 3738 9 10 709