Ktl-icon-tai-lieu

tin học nâng cao

Được đăng lên bởi phuongphuong030593
Số trang: 278 trang   |   Lượt xem: 1394 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TIN HỌC
NÂNG CAO
Năm học 2014 -2015
GV: Lâm Hoàng Trúc Mai
1

Phần 1: Ứng dụng
MS Excel trong
phân tích kinh doanh

GV: Lâm Hoàng Trúc Mai
2

dung Master
chính phần
1 style
Click Nội
to Nội
edit
title
dung
1. Ôn tập phần đại cương
2. Nhóm hàm thông tin
3. CSDL và các hàm CSDL
4. Công thức mảng
5. Phân tích dữ liệu
6. Thống kê – Dự báo kinh doanh
7. Nhóm hàm tài chính
8. Các công cụ hỗ trợ

3

Ônedit
tập phần
đại cương
Click1.to
Master
title style

1

2

3

Địa chỉ

Địa chỉ

Địa chỉ

tương đối

tuyệt đối

hỗn hợp

(A5)

($A$5)

(A$5/$A5)

4

1. Ôn
phần
đại cương
(tt)style
Click
to tập
edit
Master
title

1
Kiểu
chuỗi
(Text)

2

3

4

Kiểu số
Kiểu
Kiểu
(Number ngày giờ luận lý
)
(Date & (Logical)
Time)

5
Kiểu
công
thức
(Formula)

5

1. Ôn
phần
đại cương
(tt)style
Click
to tập
edit
Master
title
Nhóm hàm xử lý chuỗi (Text function)

LEFT

LEN

UPPER

RIGHT

TRIM

LOWER

MID

VALUE

PROPER
6

1. Ôn
phần
đại cương
(tt)style
Click
to tập
edit
Master
title
Nhóm hàm toán học và lượng giác (Math & Trig function)

INT

SUMPRODUCT

SUMIF

MOD

ROUND

SUMIFS

PRODUCT

SUM

SUBTOTAL
7

1. Ôn
phần
đại cương
(tt)style
Click
to tập
edit
Master
title

Nhóm hàm thống kê (Statistical function)

AVERAGE

RANK

COUNTIF

MIN

COUNTBLANK

COUNTIFS

MAX

COUNT/COUNTA

AVERAGEIFS
8

1. Ôn
phần
đại cương
(tt)style
Click
to tập
edit
Master
title
Nhóm hàm ngày, giờ (Date & Time function)

NOW/TODAY

DAY

HOUR

DATE

MONTH

MINUTE

WEEKDAY

YEAR

SECOND
9

1. Ôn
phần
đại cương
(tt)style
Click
to tập
edit
Master
title
Nhóm hàm luận lý (Logical function)

OR

NOT

AND
IF

10

1. Ôn
phần
đại cương
(tt)style
Click
to tập
edit
Master
title
Nhóm hàm dò tìm (Lookup and Reference function)

VLOOKUP

INDEX

Hàm
dò tìm
HLOOKUP

MATCH

11

dung Master
chính phần
1 style
Click Nội
to Nội
edit
title
dung
1. Ôn tập phần đại cương
2. Nhóm hàm thông tin
3. CSDL và các hàm CSDL
4. Công thức mảng
5. Phân tích dữ liệu
6. Thống kê – Dự báo kinh doanh
7. Nhóm hàm tài chính
8. Các công cụ hỗ trợ

12

Nhóm
thông
tin style
Click2.to
edithàm
Master
title

ISNA

TYPE

ISERR,
ISERROR

13

nghĩa
các hàmtitle style
Click to Ýedit
Master
Hàm ISNA: kiểm tra một giá trị có tham chiếu

đến lỗi #N/A hay không.
Hàm ISERR: kiểm tra một giá trị có tham chiếu
đến một giá trị lỗi hay không, ngoại trừ #N/A.
Hàm ISERROR: kiểm tra một giá trị có tham
chiếu đến một giá trị lỗi hay không.
Lưu ý: giá trị lỗi là các giá trị: #N/A, #VALUE!,
#REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME?, or #NULL!.
14

BÁO LỖI
Click toTHÔNG
edit Maste...
GV: Lâm Hoàng Trúc Mai
TIN HC
NÂNG CAO
Năm học 2014 -2015
1
tin học nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tin học nâng cao - Người đăng: phuongphuong030593
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
278 Vietnamese
tin học nâng cao 9 10 882