Ktl-icon-tai-lieu

Tin học ứng dụng

Được đăng lên bởi Trinh Lee
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 4769 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
PHÒNG THỰC HÀNH KINH DOANH

Trần Công Nghiệp

GIÁO TRÌNH TIN HỌC ỨNG DỤNG
(Bản thảo)

NHÀ XUẤT BẢN MÁY IN CANON ĐỂ BÀN
THÁI NGUYÊN 2008

Trần Công Nghiệp - Giáo trình Tin học ứng dụng (bản thảo)

MỤC LỤC
MỤC LỤC .................................................................................................................................. 1
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ KIẾN THỨC TIN HỌC CĂN BẢN ..................................................... 3
1.CĂN BẢN VỀ WNDOWS.................................................................................................. 3
1.1 Khởi động và thoát khỏi windows................................................................................ 3
1.2 Windows Explorer ........................................................................................................ 4
1.3 Tệp tin (file).................................................................................................................. 6
1.4 Thư mục (Folder hay Directory) .................................................................................. 6
1.5 Đổi tên file, đổi tên thư mục......................................................................................... 6
1.6 Sao chép (copy) tập tin hay thư mục. ........................................................................... 7
1.7. Di chuyển thư mục, file ............................................................................................... 7
1.8 Xóa thư mục, tập tin ..................................................................................................... 7
1.8 Phục hồi thư mục hay tập tin bị xóa. ............................................................................ 8
1.9 Quản lí đĩa .................................................................................................................... 8
1.10. Thiết lập cách biểu diên ngày giờ, số và tiền tệ ........................................................ 9
1.11. Chạy chương trình trong Windows............................................................................ 9
2. CĂN BẢN VỀ EXCEL .................................................................................................... 11
2.1 Giới thiệu.................................................................................................................... 11
2.2 Worksheet, workbook, địa chỉ .................................................................................... 14
2.3 Các dạng dữ liệu tron...
TRƯỜNG ĐI HC KINH T VÀ QUN TR KINH DOANH
PHÒNG THC HÀNH KINH DOANH
Trn Công Nghip
GIÁO TRÌNH TIN HC NG DNG
(Bn tho)
NHÀ XUT BẢN MÁY IN CANON ĐỂ BÀN
THÁI NGUYÊN 2008
Tin học ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học ứng dụng - Người đăng: Trinh Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
Tin học ứng dụng 9 10 305