Ktl-icon-tai-lieu

tin học ứng dụng

Được đăng lên bởi My Nguyen
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1047 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TIN HỌC ỨNG DỤNG

ThS.NguyễnGiaNinh

Tháng12/2012

CHƯƠNG 1

TỔCHỨC DỮ LIỆU TRÊN
MS EXCEL

NỘI DUNG

1.

HàmtrongMSEXCEL

1.1Mộtsốkháiniệmcơbản
1.2Kiểudữliệu
1.3Cácnhómhàm
2.CơsởdữliệuDATABASE
2.1KháiniệmDATABASE
2.2NhómhàmD
2.3Sắpxếp
2.4 Subtotal
2.5Tríchlọc
3.TổnghợpdữliệubằngPivot Table
3.1TạoPiotTable
3.2TạoPivot Chart

1. HÀM TRONG MS EXCEL
1.1Mộtsốkháiniệmcơbản
BảngtínhExcelcó:
+ 256cột(columns)đượcđánhbằngkýtựA, B, C, …Z, AA, AB, … IV.
+ 65 536dòng(rows)đượcđánhsốtừ1đến65536.
- Ô: Ôdữliệu(cell)làkhuvựcgiaonhaugiữamộtcộtvàmộtdòng.
Ôlàđơnvịcănbảncấutạonênbảngtính,lànơichứadữliệutrongbảngtính.
-Vùng(range):làmộttậphợpcácô.
Địachỉcủamộtvùngxácđịnhbởiôgóctrênbêntráivàôgócdướibênphải.Mộtôcóthể
xemnhưmộtvùng.
Thídụ:vùngA3:H6
Tậpbảngtính(Workbook)chứanhiềubảngtính(Sheet)

- Địachỉ:

Địachỉô (cell address)dùngđểphânbiệtcácôtrongbảngtính.
Kýhiệuđịachỉôbaogồmkýhiệucộtchứaôđóvàkýhiệudòngchứaôđó.
Thídụ: ô A1, ô H12.

-

Có3loạiđịachỉô:địachỉtươngđối,địachỉtuyệtđốivàđịachỉhỗnhợp.

+Địachỉtươngđối(Relative Address):
Địachỉtươngđốilàđịachỉmàtọađộôtrongcôngthứcsẽthayđổikhisaochépđếnvịtrí
mới.
Cáchmôtả:Ghikýhiệucộtvàghisốthứtựdòng.
Vídụ:
Côngthứctrongô C5là: =A5+B5
Khisaochépđếnô C6,côngthứclà: =A6+B6
Khisaochépđếnô D5,côngthứclà: =B5+C5

+Địachỉtuyệtđối(Absolute Address):
Địachỉtuyệtđốilàđịachỉmàtọađộôtrongcôngthứckhôngthayđổikhisaochépđếnvịtrímới
.
Cáchmôtả:Dùngdấu$trướckýhiệucộtvàsốthứtựdòng
Vídụ:
Côngthứctrongô C5là: =$A$5+$B$5
Khisaochépđếnô C6,côngthứclà:
=$A$5+$B$5
Khisaochépđếnô D5,côngthứclà:
=$A$5+$B$5

+Địachỉhỗnhợp(Mix Address):
Địachỉhỗnhợplàđịachỉmàdòngtươngđốivàcộttuyệtđốihaycộttươngđốivàdòngtuyệtđ
ối.Sốthứtựdòngtươngđốihoặckýhiệucộttươngđốighitrongcôngthứcsẽđượcthayđ
ổimỗikhisaochépđếnvịtrímới.
Cáchmôtả:Dùngdấu$trướckýhiệucộthaysốthứtựdòng.
Vídụ:
1)Cộttươngđối,dòngtuyệtđối:
Côngthứctrongô C5là: =A$5+B$5
Khisaochépđếnô D6,côngthứclà: B$5+C$5
2)Cộttuyệtđối,dòngtươngđối:
Côngthứctrongô C5là: $A5+$B5
Khisaochépđếnô C6,côngthứclà: $A6+$B6

*Cáchtạođịachỉtuyệtđối,hỗnhợp:
+Nhậptrựctiếptừbànphímdấu$trướckýhiệucộthaysốthứtựdòngcủatọađộôcầnthựchi
ện.
+Nhập(hoặcdichuyểnđiểmnháy)vàotọađộôcầnthựchiệntrênthanhcôngthức,sauđónh
ấnphímF4đểExceltựđộngthêmdấu$vàotọađộô.
Thídụ:
F4F4F4F4
B2----$B$2---------B$2-------$B2--------B2

1.2Kiểudữliệu
Dữliệunhậpvàomộtôcóthểlàchuỗi,sốhoặccôngthức.
Kiểudữliệucủaôphụthuộcvàokýtựđầutiêngõvào
1.2.1Kiểuchuỗi:
-Kýtựđầutiêngõvàolàkýtựchữ(từAđếnZ).
-Mặcnhiênchuỗidữliệuđượccanhvềbêntráicủaô.
-Khinhậpdữliệusố,ngày,giờkhôngđúngq...



tin học ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tin học ứng dụng - Người đăng: My Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
tin học ứng dụng 9 10 740