Ktl-icon-tai-lieu

Tin học ứng dụng

Được đăng lên bởi Nghĩa Trần
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BT71_Ve_do_thi_Sin
x=0:0.4:20;
y=sin(x)-cos(x);
plot(x,y,'b+:')

BT72_VeDoThi2D
x=0:0.4:20;
y=sin(x)-cos(x);
plot(x,y,'r+:','LineWidth',3,'MarkerSize',7)
title('Do thi hinh sin');
xlabel('thoi gian');
ylabel('Gia tri')
grid on

BT73_Ve2DoThiCungMotO
x = 0:pi/100:2*pi;
y = sin(x);
z = cos(x);
plot(x,y,'b',x,z,'r','Linestyle','-.','LineWidth',3)
grid
xlabel('X'),ylabel('Y')
legend('sin(x)','cos(x)',-1)
title('Graph sin(x) and cos(x)')
axis([0 7 -1.2 1.2]);

BT74_VeDoThiThanh
%Bar plot
x=1:12;
y=[3 4 5 7 6 4 9 6 6 8 4 10].*10;
bar(x,y,.5,'b');
grid
xlabel('Thang')
ylabel('So nguoi')
title('Du lich 2013')

BT75_VeDoThiTron
%Pie plot
x=[1 2 3 4 5 6 7] %Tao Mang x
tach=[0 0 0 0 0 1 0]%Tach phan tu thu 6 cua mang
pie(x,tach)

x=
1

2

3

4

5

6

7

0

0

0

1

0

tach =
0

0

...
BT71_Ve_do_thi_Sin
x=0:0.4:20;
y=sin(x)-cos(x);
plot(x,y,'b+:')
Tin học ứng dụng - Trang 2
Tin học ứng dụng - Người đăng: Nghĩa Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tin học ứng dụng 9 10 526