Ktl-icon-tai-lieu

Tin học ứng dụng

Được đăng lên bởi natransp91-gmail-com
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Quang Lập ( Nhóm trưởng)
Phan Văn Mười
Nguyễn Vĩnh Hải
Trần Văn Phi
Nguyễn Xuân Phú
Lê Văn Thiện

NỘI DUNG LÝ THUYẾT
4.1 Màn hình đồ thị
Đây là nơi trình bày mọi hình ảnh , độ thị …. đã được giải trình từ khung của sổ
Command của Matlab để xử lý theo các lệnh , công cụ màn hình.
Có hai cách để hiện khung màn hình đồ thị trắng:
C1:
Từ khung cửa sổ command
kích File/New và chọn
Figure từ menu xổ.
C2:
Cũng trong khung cửa sổ
Command gõ lệnh figure và
ấn enter.

4.2.Các lệnh trên menu đồ họa:
4.2.1 File:
Hiện menu xổ chứa các lệnh con có chức năng tạo, quản lý, điều hành cũng như
thay đổi các thông tin các thông số mặc định của chương trình cho phù hợp với từng
công việc.
FileNew Figure
New Figure dùng để mở trang màn
hình đồ hoạ mới.
Để mở trang màn hình mới chồng lên
màn hình đồ thị cũ trong khi đồ thị cũ
vẫn còn hiện diện trên màn hình,
chọn New Figure từ menu xổ.
Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện ra
nằm chồng lên màn hình cũ
FileOpen
Mở tập tin đồ thị cũ trong khung màn hình
đồ thị để xử lý theo nhu cầu công việc.
Các bước thực hiện mở đồ thị đã lưu:
Kích vào File->Open từ cửa sổ xuất hiện hộp thoại Open

-Look in: Nơi chứa các tập tin đồ thị của Matlab. Nơi chứa có thể là ổ đĩa, thư mục hoặc
chương trình khác.
-File nane: Tên tập tin muốn mở trong khung màn hình đồ thị .
-Files of type: Thể loại tập tin đồ thị là .fig
-Close:
Đóng khung màn hình đồ thị để về khung cửa sổ nhập lệnh của Matlab ( Biểu tượng
có chức năng tương đương với lệnh Close trong menu File)
-Save:
Lưu lại những thay đổi trong khung màn hình đồ thị hiện hành. Tuy nhiên, có một
điều khác biệt là lệnh này lưu lại ngay những thay đổi trong tập tin mới sau khi đã được đặt
tên và đang hiện diện trên màn hình để tiếp tục xử lý.
Nếu bạn mở tập tin cũ với lệnh Open để xử lý và nếu đã có những thay đổi bất kỳ
trong nội dung hiện hành và sau khi kích lệnh save, màn hình hiện khung thoại save as. Từ
khung thoại này bạn có thể lưu lại nhữnh thay đổi theo tên tập tin cũ hoặc với một tên mới.
-Save As: Hiện khung thoại Save As để bạn lưu tập tin đồ thị mới vẽ theo một tập tin
mới hoặc lưu lại những thay đổi trong nội dung của tập tin cũ được mở với lệnh Open theo
tên cũ hoặc với tên mới.

-Export:
Lưu lại tập tin đồ thị hiện
hành thành một dạng tập tin khác
để sau này có thể chuyển sang
chương trình ứng dụng khác.
•Tạo một đồ thị mới hoặc mở tập
tin đồ thị cũ lên màn hình.
•Kích menu File và chọn Export.
Màn hình hiện khung thoại
Export.
Save in Nơi chưa các tập tin
muốn chuyển.
File name Tên ...
Nguyễn Quang Lập ( Nhóm trưởng)
Phan Văn Mười
Nguyễn Vĩnh Hải
Trần Văn Phi
Nguyễn Xuân P
Lê Văn Thiện
Tin học ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học ứng dụng - Người đăng: natransp91-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Tin học ứng dụng 9 10 978