Ktl-icon-tai-lieu

Tin học ứng dụng

Được đăng lên bởi Minh Thái
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 4158 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. GIỚI THIỆU CHUNG..................................................................................1
1.1 Tổng quan và các đặc điểm của Matlab.........................................................1
1.2 Giao diện và các cửa sổ chính của Matlab.....................................................1
2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN........................................................................2
2.1 Hoạt động của Matlab trong cửa sổ lệnh.......................................................2
2.1.1 Những đặc điểm của cửa sổ lệnh.................................................................3
2.2 Các loại biến, hàm toán học cơ bản trong Matlab.........................................5
2.2.1 Biến trong Matlab.........................................................................................5
2.2.2 Các hàm toán học thông thường..................................................................6
2.2.3 Số phức.........................................................................................................8
3. MA TRẬN VÀ CÁC PHÉP TOÁN MA TRẬN........................................12
3.1 Mảng đơn......................................................................................................12
3.2 Địa chỉ của mảng..........................................................................................13
3.3 Cấu trúc của mảng........................................................................................14
3.4 Vector hàng và vector cột..............................................................................16
3.5 Các phép toán đối với mảng..........................................................................19
3.5.1 Phép toán giữa mảng với số đơn................................................................19
3.5.2 Phép toán giữa mảng với mảng..................................................................20
3.5.3 Mảng với lũy thừa......................................................................................22
3.6 Mảng có phần tử là 0 hoặc 1

..........................23

3.7 Thao tác đối với mảng...................................................................................24
3.8 Tìm kiếm mảng con.......................................................................................29
3.9 So sánh mảng................................................................................................31
3.10 Kích cỡ của mảng........................................................................................34
3....
1. GIỚI THIỆU CHUNG..................................................................................1
1.1 Tổng quan và các đặc điểm của Matlab.........................................................1
1.2 Giao diện và các cửa sổ chính của Matlab.....................................................1
2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN........................................................................2
2.1 Hoạt động của Matlab trong cửa sổ lệnh.......................................................2
2.1.1 Những đặc điểm của cửa sổ lệnh.................................................................3
2.2 Các loại biến, hàm toán học cơ bản trong Matlab.........................................5
2.2.1 Biến trong Matlab.........................................................................................5
2.2.2 Các hàm toán học thông thường..................................................................6
2.2.3 Số phức.........................................................................................................8
3. MA TRẬN VÀ CÁC PHÉP TOÁN MA TRẬN........................................12
3.1 Mảng đơn......................................................................................................12
3.2 Địa chỉ của mảng..........................................................................................13
3.3 Cấu trúc của mảng........................................................................................14
3.4 Vector hàng và vector cột..............................................................................16
3.5 Các phép toán đối với mảng..........................................................................19
3.5.1 Phép toán giữa mảng với số đơn................................................................19
3.5.2 Phép toán giữa mảng với mảng..................................................................20
3.5.3 Mảng với lũy thừa......................................................................................22
3.6 Mảng có phần tử là 0 hoặc 1 ..........................23
3.7 Thao tác đối với mảng...................................................................................24
3.8 Tìm kiếm mảng con.......................................................................................29
3.9 So sánh mảng................................................................................................31
3.10 Kích cỡ của mảng........................................................................................34
3.11 So sánh mảng..............................................................................................36
3.12 Kích cỡ của mảng........................................................................................39
3.13 Mảng nhiều chiều.......................................................................................41
3.14 Các ma trận đặc biệt....................................................................................44
4. LẬP TRÌNH TRONG MATLAB...............................................................47
4.1 Script M_file..................................................................................................47
4.2 Các phép tính logic và quan hệ.....................................................................50
i
Tin học ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học ứng dụng - Người đăng: Minh Thái
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Tin học ứng dụng 9 10 573