Ktl-icon-tai-lieu

Tin

Được đăng lên bởi oanh-phan
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2403 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 2
ĐÁNH GIÁ TẬP SỐ LIỆU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
2.1. Sai số nghiên cứu:
Có 4 loại sai số:
• Sai số tuyệt đối
• Sai số tương đối
• Sai số hệ thống
• Sai số ngẫu nhiên

2.1.1. Sai số tuyệt đối:
a. Khái niệm:
Sự sai khác của một giá trị nghiên cứu nào đó với giá trị trung
bình.
Sai khác này là âm hoặc dương.
b. Ý nghĩa:
Biểu diễn sự khác nhau giữa giá trị thực và giá trị đo được, kể cả
dấu. Có cùng đơn vị đo với đại lượng đo.
Ví dụ 2.1 :
Mẫu có khối lượng thực là 2,12g và khối lượng đo được là 2,10g.
Sai số tuyệt đối của phép đo là: 2,1-2,12 = -0,02g.
Sai số tuyệt đối trung bình = giá trị trung bình các giá trị tuyệt đối của
sai số tuyệt đối của từng giá trị đo được so với giá trị thực.

2.1.2. Sai số tương đối:
a. Khái niệm:
Là tỉ số của sai số tuyệt đối đối với giá trị trung bình.

b. Ý nghĩa:
• Dùng để so sánh sai số tương đối của các phương pháp nghiên cứu
cho kết quả không cùng thứ nguyên.
• Biểu diễn mối quan hệ tỉ đối giữa sai số tuyệt đối (hoặc sai số tuyệt
đối trung bình) và giá trị thực.

Ví dụ 2.2 :
Với ví dụ trên, ta có giá trị sai số tương đối là:

.100% = 0,94%.
Độ chính xác tương đối là tỉ số giữa giá trị đo được với giá trị thực.
Với ví dụ trên, ta có độ chính xác tương đối của phép đo là:

.100% = 99,06%.

c. Biểu diễn:
• Dạng phần trăm.
•Theo đơn vị: hay sử dụng đơn vị ppm (phần triệu) hay ppt (phần
nghìn).
Chú ý:
Sai số 1% tức là 10ppt. Sai số của phép đo trên là 9,4ppt.
Ví dụ 2.3
Ta có các: kết quả sau:
●

• Kết quả phân tích 36,97g.
• Giá trị thực là 37,06g.
Tính giá trị của sai số tương đối theo ppt ?
Giải:
Sai số tuyệt đối = 36,97 – 37,06 = -0,09g
Sai số tương đối =

= -2,4ppt

d. Cách tính sai số:
• Phép cộng, trừ:
Ví dụ:
(65,06 ± 0,07) + (16,13 ± 0,01) – (22,68 ± 0,02) = 58,51 (± ?)
Sai số trên là sai số ngẫu nhiên, thể hiện độ lệch chuẩn của từng giá
trị.
Tổng lớn nhất của các sai số (độ lệch chuẩn) là 0,01; khi các sai số
đều dương.
Tương tự khi các sai số đều âm thì tổng số sẽ nhỏ nhất là -0,10.
Do đó, để thu được 1 sự đánh giá toàn thể, người ta đề ra sai số
tuyệt đối của phép tính, tức là tổng tất cả các sai số tuyệt đối của
từng số hạng

Biểu diễn sai số dưới dạng s2.
Ví dụ: a = b + c – d thì ta có:
sa2 = sb2 + sc2 + sd2
sa =
Ta có:

sa = ± 7,3.102

Kết quả của phép tính trên biểu diễn dưới dạng: 58,51 ± 7,3.102

Biểu diễn sai số dưới dạng s2.
Ví dụ: a = b + c – d thì ta có:
sa2 = sb2 + sc2 + sd2
sa =
Ta có:

sa = ± 7,3.102

Kết quả của phép tính trên biểu diễn dưới dạng: 58,51 ± 7,3.102

• Phép nhân và chia:
Ví dụ ...
CHƯƠNG 2
ĐÁNH GIÁ TẬP SỐ LIỆU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
2.1. Sai số nghiên cứu:
Có 4 loại sai số:
Sai số tuyệt đối
Sai số tương đối
Sai số hệ thống
Sai số ngẫu nhiên
Tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin - Người đăng: oanh-phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Tin 9 10 114