Ktl-icon-tai-lieu

Tính thừa kế trong C#

Được đăng lên bởi Phước Hồ Văn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 995 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sử dụng từ khóa new
Sử dụng virtual và override

1.12

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Tạo ra các lớp từ các lớp cơ sở đã
có
Tái sử dụng mã chương trình
Lớp thừa kế gọi là lớp dẫn xuất
Có 2 cách thừa kế:

Chương 5: Tính thừa kế trong C#

KHOA CNTT

KHOA CNTT

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Đặc biệt hóa -> Kế thừa

2.12

Sử dụng new

3.12

class Base1 // Lớp cơ sở
{
private type data1;
private type data2;
public void Method1() {}
public void Method2() {} }
class Derived1: Base1 // Lớp dẫn xuất 1
{
private type data3; // dữ liệu mới của lớp Derived1
public new void Method1() {}
public new void Method2() {}
class Derived2: Base1 // Lớp dẫn xuất 2
{
private type data4; // dữ liệu mới của lớp Derived2
public new void Method1() {}
public new void Method2() {} }
KHOA CNTT

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

4.12

}

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

pub=Int32.Parse(Console.ReadLine
());
}
public new void Show()
{
base.Show();
Console.WriteLine("; Cong trinh
nghien cuu khoa hoc: "+pub);
}

private int pub;
public Scientist(): base()
{
pub=0;
}
public new void Input()
{
base.Input();
Console.Write("Nhap so cong trinh
nghien cuu khoa hoc:");

class Scientist: Employee
{

Ví dụ: Thừa kế để quản lý các lớp thuộc lớp cơ sở
Employee: Scientist, Manager, Worker
using System;
class Employee
{
private int ID;
private string name;
public Employee()
{
ID=0;
name="";
}
public void Input()
{
Console.Write("Nhap ID: ");
ID=Int32.Parse(Console.ReadLine(
));
Console.Write("Nhap ten: ");
name=Console.ReadLine();
}
public void Show()
{
Console.Write("ID: " +ID);
Console.WriteLine("; Ten: "
+name);
}
}
KHOA CNTT

class Manager:Employee
{
private string contract;
public Manager():base()
{
contract="";
}
public new void Input()
{
base.Input();
Console.Write("Nhap noi dung hop
dong:");
contract=Console.ReadLine();
}
public new void Show()
{
base.Show();
Console.WriteLine("; Hop dong:
"+contract);
}
}
class Worker: Employee // Lop de trong
{}

KHOA CNTT

}

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

static void Main(string[] args)
{
Scientist s1 = new Scientist();
Console.WriteLine("Nha khoa
hoc.");
s1.Input();
s1.Show();
Console.WriteLine("Nha quan
ly.");
Manager m1 = new
Manager();
m1.Input();
m1.Show();
Worker w1 = new Worker();
Console.WriteLine("Nguoi cong
nhan.");
w1.Input();
w1.Show();
Console.ReadLine();

public class InherMain
{

}

5.12










KHOA CNTT

Giải thích

Định nghĩa lớp kế thừa, dùng dấu hai chấm để tách 2 lớp dẫn xuất và cơ sở
class Manager: Employee {}

Hàm tạo (constructor) ở lớp kế thừa có hàm với từ khóa base() sau hai chấm
publi...
1.12
KHOA CNTT
ĐẶNG KIÊN CƯỜNG
Chương 5: nh tha kế trong C#
To ra các lp t các lp sở đã
Tái sdng mã chương trình
Lp tha kế gi là lp dn xut
Có 2 cách tha kế:
Sdng tkhóa new
Sdng virtual và override
Tính thừa kế trong C# - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính thừa kế trong C# - Người đăng: Phước Hồ Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tính thừa kế trong C# 9 10 820