Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức dữ liệu vật lý

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1527 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tổ chứ
chức dữ liệ
liệu vật lý

1

Hệ CSDL

Hệ
CSDL

Ứng dụng
Hệ QTCSDL

CSDL

CSDL
2

Quả
Quản lý lưu trữ
trữ

Bộ xử lý
câu hỏi

Bộ quản lý
Giao dịch

Bộ quản lý
lưu trữ

• Tổ chức tệp: sắp xếp các
bản ghi trên thiết bị nhớ
ngoài
– RID (record id): xác
Bộ quản lý lưu trữ
ñịnh ñịa chỉ vật lý của
các bản ghi
Quản
Quản lý buffer
lý
– chỉ số: cấu trúc dữ liệu
giao
xác ñịnh sự tương ứng
dịch
Quản lý tệp
giữa RID của bản ghi
và giá trị của trường
(khoá)
• Vùng nhớ ñệm: trung gian
Metadata &
giữa thiết bị nhớ ngoài và
Data & index
Data dictionary
bộ nhớ trong (có thể sử
dụng cho cả DL và chỉ số)
3

1

Tổ chứ
chức bộ nhớ
nhớ ngoà
ngoài
• Mục ñích: giảm thiểu truy xuất ñến dữ
liệu không cần thiết trên thiết bị nhớ
ngoài
• Các vấn ñề cần quan tâm
– Cấu trúc lưu trữ
– Các phép toán (thêm, xoá, sửa, tìm kiếm)

4

Nội dung
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

Mô hình tổ chức bộ nhớ ngoài
Tổ chức tệp ñống
Tổ chức tệp băm
Tổ chức tệp chỉ dẫn
Cây cân bằng

5

1. Mô hình tổ chứ
chức bộ nhớ
nhớ ngoà
ngoài
• Bộ nhớ ngoài (bộ nhớ thứ cấp): ñĩa từ, băng
từ,...

• ðĩa ñược chia thành các khối vật lý có kích
cỡ như nhau - 512 bytes ñến 4096 bytes
ñược ñánh ñịa chỉ khối là một ñịa chỉ tuyệt
ñối
• Mỗi tệp dữ liệu chiếm 1 hoặc nhiều khối
• Mỗi khối chứa 1 hoặc nhiều bản ghi
6

2

1. Mô hình tổ chứ
chức bộ nhớ
nhớ ngoà
ngoài
• Thao tác với dữ liệu của tệp thông qua
tên tệp-ñịa chỉ tuyệt ñối của khối ñầu
tiên.
• Các bản ghi ñều có ñịa chỉ bản ghi:
– ñịa chỉ tuyệt ñối của byte ñầu tiên
– ñịa chỉ khối và số byte tính từ ñầu khối ñến
vị trí ñầu bản ghi

• ðịa chỉ của các bản ghi/khối ñược lưu ở
1 tệp => sử dụng con trỏ (pointer) ñể
truy cập dữ liệu của tệp.
7

2. Tổ chứ
chức tệp ñống (Heap file)
• Tổ chức dữ liệu
– Các bản ghi lưu trữ kế tiếp trong các khối,
không tuân theo một thứ tự ñặc biệt nào.
k1

k2

k3

•

k4

k5

k6

•

k7

k8

•

• Các thao tác
– Tìm kiếm một bản ghi: tìm kiếm một bản
ghi có giá trị khóa cho trước => quét toàn
bộ tệp.
– Thêm một bản ghi: thêm bản ghi mới vào
sau bản ghi cuối cùng
8

2. Tổ chứ
chức tệp ñống (Heap file)
• Các thao tác (tiếp)
– Xóa một bản ghi: thao tác xóa bao hàm
thao tác tìm kiếm. Nếu có bản ghi cần xóa
thì nó sẽ ñược ñánh dấu là xóa => hệ
thống cần tổ chức lại ñĩa ñịnh kỳ.
– Sửa một bản ghi: tìm bản ghi rồi sửa một
hay nhiều trường.

9

3

2. Tổ chứ
chức tệp ñống (Heap file)
• Ví dụ:

Thêm bản
ghi có giá
trị khóa là
32

Xóa bản
ghi có giá
trị khóa là
64
10

3. Tổ chứ
chức tệp băm (Hashed files)
• Hàm băm: h(x) nhận một giá trị trong
ñoạn [0,k], ví d...
1
1
T
T
ch
ch
c
c
d
d
li
li
u
u
v
v
t
t
2
H
H
CSDL
CSDL
CSDL
H QTCSDL
CSDL
ng dng
H
CSDL
3
Qu
Qu
n
n
l
l
ý
ý
l
l
ư
ư
u
u
tr
tr
T chc tp: sp xếp các
bn ghi trên thiết b nh
ngoài
– RID (record id): xác
ñnh ña ch vt lý ca
các bn ghi
– ch s: cu trúc d liu
xác ñnh s tương ng
gia RID ca bn ghi
và giá tr ca trưng
(khoá)
Vùng nh ñm: trung gian
gia thiết b nh ngoài và
b nh trong (có th s
dng cho c DL và ch s)
B x
câu hi B qun lý
Giao dch
B qun lý
lưu tr
Data & index
Qun lý buffer
Qun lý tp
Qun
giao
dch
B qun lý lưu tr
Metadata &
Data dictionary
Tổ chức dữ liệu vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức dữ liệu vật lý - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tổ chức dữ liệu vật lý 9 10 471