Ktl-icon-tai-lieu

Toán đồ thị

Được đăng lên bởi Vynghiathanh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1. Vẽ đồ thị vô hướng gồm 6 đỉnh với bậc: 4, 3, 3, 2, 2, 2.
Lưu ý : Giải thích rõ mối quan hệ giữa các đỉnh.
TH1.
Đỉnh bậc 4 nối đến hai đỉnh bậc 3 và hai đỉnh bậc 2. Bỏ đỉnh bậc 4 và bốn cạnh tương ứng
ta sẽ được một đồ thị đơn vô hướng gồm năm đỉnh với bậc 1, 1, 2, 2, 2.
-

Mỗi đỉnh bậc 1 đều nối với một đỉnh bậc 2 (phải khác nhau). Do đó đỉnh bậc 2 còn
lại sẽ nối đến hai đỉnh bậc 2 trên. Chúng tạo thành một dây chuyền 1, 2, 2, 2, 1. Ta
được hai đồ thị không đẳng cấu nhau

-

Hai đỉnh bậc 1 nối nhau. Như vậy ba đỉnh bậc 2 tạo thành một dây chuyền. Ta được
đồ thị

TH2.
Đỉnh bậc 4 nối đến ba đỉnh bậc 2 và một đỉnh bậc 3. Khi ấy nếu bỏ đi đỉnh bậc 4 và các
cạnh tương ứng ta sẽ được một đồ thị đơn vô hướng gồm năm đỉnh với bậc 1, 1, 1, 2, 3. Khi
ấy đỉnh bậc 3 chỉ có thể nối đến hai đỉnh bậc 1 và đỉnh bậc 2. Đỉnh bậc 1 còn lại sẽ nối đến
đỉnh bậc 2, và ta được.

‐ 1 - 

Câu 2.
Cho đồ thị vô hướng, có trọng số G = (V, E) với V = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} xác định bởi
ma trận trọng số sau:

a. Vẽ đồ thị G.

b. G có phải là đồ thị Euler, nửa Euler không? Giải thích. Nếu có, tìm chu trình, đường
đi Euler trong đồ thị.
Đồ thị G có : deg (1) = 2, deg (2) = 4, deg (3) = 4, deg (4) = 6, deg (5) = 5, deg (6) = 2,
deg (7) = 4, deg(8) = 3.
G không phải là đồ thị Euler vì tồn tại các đỉnh 5, 8 là các đỉnh bậc lẻ.
G là đồ thị nửa Euler vì tồn tại 2 đỉnh bậc lẻ.
Đường đi Euler: 5 7 8 3 2 5 3 4 1 2 4 6 7 4 5 8
c. G có phải là đồ thị Hamilton, nửa Hamilton không? Giải thích. Nếu có, tìm chu trình,
đường đi Hamilton trong đồ thị.
Giả sử G có chu trình Hamilton H.
Theo quy tắc 1, tất cả các cạnh kề với đỉnh bậc 2 đều ở trong H: 12, 14, 46, 67.
‐ 2 - 

Theo quy tắc 3, xóa các cạnh kề với đỉnh 2: 24, 25. Đỉnh 2 trở thành đỉnh bậc 2, thêm cạnh
23 vào trong H. Xóa cạnh kề với đỉnh 3: 34, 35. Đỉnh 3 trở thành đỉnh bậc2, thêm cạnh 38
vào trong H. Xóa cạnh kề với đỉnh 8: 78. Đỉnh 8 trở thành đỉnh bậc 2, thêm cạnh 58 vào H.
Xóa cạnh kề với đỉnh 7: 47. Đỉnh 7 trở thành đỉnh bậc 2, thêm cạnh 57 vào H. Ta có chu
trình H đi qua tất cả các đỉnh mỗi đỉnh một lần: 1, 2, 3, 8, 5, 7, 6, 4, 1.
Vậy G là đồ thị Hamilton.
G là đồ thị Hamilton nên G cũng là đồ thị nửa Hamilton. Đường đi Hamilton: 1, 2, 3, 8, 5,
7, 6, 4.
d. Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh số 1 đến đỉnh số 8 bằng thuật toán Dijkstra.
k

1

2

3

4

5

6

7

8

0

(0,1)

(3,1)*

(∞,1)

(3,1)

(∞,1)

(∞,1)

(∞,1)

(∞,1)

1

-

-

(5,2)

(3,1)*

(5,2)

(∞,1)

(∞,1)

(∞,1)

2

-

-

(5,2)*

-

(5,2)

(11,4)

(5,4)

(∞,1)

3

-

-

-
...
Câu 1. V đồ th vô hướng gm 6 đỉnh vi bc:
4, 3, 3, 2, 2, 2
.
Lưu ý : Gii thích rõ mi quan h gia các đỉnh.
TH1.
Đỉnh bc 4 ni đến hai đỉnh bc 3 và hai đỉnh bc 2. B đỉnh bc 4 và bn cnh tương ng
ta s được mt đồ th đơn vô hướng gm năm đỉnh vi bc 1, 1, 2, 2, 2.
- Mi đỉnh bc 1 đều ni vi mt đỉnh bc 2 (phi khác nhau). Do đó đỉnh bc 2 còn
li s ni đến hai đỉnh bc 2 trên. Chúng to thành mt dây chuyn 1, 2, 2, 2, 1. Ta
được hai đồ th không đẳng cu nhau
- Hai đỉnh bc 1 ni nhau. Như vy ba đỉnh bc 2 to thành mt dây chuyn. Ta được
đồ th
TH2.
Đỉnh bc 4 ni đến ba đỉnh bc 2 và mt đỉnh bc 3. Khi y nếu b đi đỉnh bc 4 và các
cnh tương ng ta s được mt đồ th đơn vô hướng gm năm đỉnh vi bc 1, 1, 1, 2, 3. Khi
y đỉnh bc 3 ch có th ni đến hai đỉnh bc 1 và đỉnh bc 2. Đỉnh bc 1 còn li s ni đến
đỉnh bc 2, và ta được.
‐1 -
Toán đồ thị - Trang 2
Toán đồ thị - Người đăng: Vynghiathanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Toán đồ thị 9 10 675