Ktl-icon-tai-lieu

Toán rời rạc

Được đăng lên bởi Hưởng Nguyễn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:Khái niệm về tập hợp?
Tập hợp được coi là một cấu trúc rời rạc bao gồm nhiều đối tương được nhóm lại với nhau.Thông
thường các đối tương trong một tập hợp có một vài tính chất tương tự nhau
Ví dụ:






Tập hợp các số tự nhiên
Tập hợp N* các số tự nhiên khác 0
Tập hợp các số nguyên Z
Tập hợp các số hữu tỷ Q
Tập hợp các số thực R

Câu2. Trình bày các cách biểu diễn tập hợp?

Câu3. Hãy nêu các cách xác định Tập hợp và lấy ví dụ minh họa.
1. Liệt kê các phần tử của tập hợp trong cặp ngoặc {...}
2. Chỉ ra các đặctrưng của các phần tử trong tập thông qua mệnh đề P(x) nào đó
3. Giản đồ Venn
 Quy ước:

-Tập hợp vũ trụ U:là tập hợp chứa tất cả các phần tử đang xét sẽ được
biểu diễn bằng một hình chữ nhật
-Trong hình chữ nhật ngươi ta sử dụng hình tròn hoặc elip để biểu diễn
tập hợp
-Sử dụng dấu chấm để biểu diễn các phần tử trong cùng một tập hợp
Câu4. Hãy nêu định nghĩa về Quan hệ tương đương, lấy ví dụ minh họa. ?
Một quan hệ R trên tập A gọi là quan hệ tương đương nếu R có các tính chất
phản xạ đối xứng bắc cầu.
Nếu R là quan hệ tương đương thì thay cho cách viết xRy ta viết x~y(x tương
đương y)
Ví dụ:
Câu5. Trình bày định nghĩa quan hệ thứ tự trên tập hợp A, lấy ví dụ minh họa.
Một quan hệ R trên tập A gọi là quan hệ thứ tự nếu R có các tính chất phản xạ phản
đối xứng và bắc cầu
Ví dụ:
+ Trong N,Z,Q,R quan hệ ≤ thường là quan hệ thứ tự
+Quan hệ bao hàm trong tập P(A)=2^A(tập các tập con của A) là quan hệ thứ tự

Câu6. Trình bày định nghĩa mệnh đề và các phép toán trên mệnh đề, cho ví dụ minh
họa?
*Mệnh đề là một câu đúng hoặc sai,không thể vừa đúng vừa sai.Giá trị đung hoặc sai
của một mệnh đề được gọi là giá trị chân lý của mệnh đề.
Ví dụ 1: các phát biểu sau đây là một mệnh đề
- 6 là một số nguyên tố
- 5 là một số lẻ
- Tam giác có 2 góc bằng nhau
Ví dụ 2:phát biểu sau đây không phải là các mệnh đề vì tính đúng sai của chúng
không xách định
- Hãy đóng cửa sổ lại!
- Ai đang đọc sách?
- là một số lẻ
* Các phép toán trên mệnh đề
+ Phép phủ định: Giả sử p là một mệnh đề. Câu “không phải là p” là một mệnh đề
Vídụ : P = " 2 > 0 " ¬ P = " 2 ≤ 0
+Phép hội:C ho hai mệnh đề P, Q. Câu xác định "P và Q" là một mệnh đề mới được
gọi là hội của 2 mệnh đề P và Q. Kí hiệu P ∧ Q.
Ví dụ : Cho 2 mệnh đề P và Q như sau P = " 2 > 0 " là mệnh đềđúng Q = " 2 = 0 "
là mệnh đề sai P∧ Q = " 2> 0 và 2 = 0 " là mệnh đề sai
VD2: "Số π lớn hơn 2 song nhỏ hơn 3".
+ Phép tuyển:Cho hai mệnh đề P, Q. Câu xácđịnh "P hay (hoặc) Q" là một mệnh đề
mới được gọi là tuyển của 2 mệnh đề P...

 !"#$%&'$(!)#*+$
 $&'$$(,'$-#
./01
2&-3
452&-367
2&$839
2&:;<
2&-=
>*?"8"@0A
Câu3. Hãy nêu các cách xác định Tập hợp và lấy ví dụ minh họa.
* Liệt kê các phần tử của tập hợp trong cặp ngoặc {...}
>* Chỉ ra các đặctrưng của các phần tử trong tập thông qua mệnh đề P(x) nào đó
B* Giản đồ Venn
Quy ước:
-Tập hợp vũ trụ U:là tập hợp chứa tất cả các phần tử đang xét sẽ được
biểu diễn bằng một hình chữ nhật
-Trong hình chữ nhật ngươi ta sử dụng hình tròn hoặc elip để biểu diễn
tập hợp
-Sử dụng dấu chấm để biểu diễn các phần tử trong cùng một tập hợp
Câu4. Hãy nêu định nghĩa về Quan hệ tương đương, lấy ví dụ minh họa. ?
Một quan hệ R trên tập A gọi là quan hệ tương đương nếu R có các tính chất
phản xạ đối xứng bắc cầu.
Nếu R là quan hệ tương đương thì thay cho cách viết xRy ta viết x~y(x tương
đương y)
Ví dụ:
Câu5. Trình bày định nghĩa quan hệ thứ tự trên tập hợp A, lấy ví dụ minh họa.
Một quan hệ R trên tập A gọi là quan hệ thứ tự nếu R có các tính chất phản xạ phản
đối xứng và bắc cầu
Ví dụ:
+ Trong N,Z,Q,R quan hệ thường là quan hệ thứ tự
+Quan hệ bao hàm trong tập P(A)=2^A(tập các tập con của A) là quan hệ thứ tự
Toán rời rạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán rời rạc - Người đăng: Hưởng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Toán rời rạc 9 10 631