Ktl-icon-tai-lieu

Toán tin

Được đăng lên bởi ngocbien26
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2479 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TOÁN TIN
Mã số học phần: 05002
1. Giới thiệu học phần
- Số tín chỉ lý thuyết:
3 TC; số buổi học của TC:
buổi
- Số tín chỉ thực hành:
0 TC; số buổi học của TC: 0 buổi
- Vị trí học phần ở học kỳ số/khóa học: 03
- Điều kiện tiên quyết: Không
2. Mục tiêu đào tạo của học phần
2.1. Mục tiêu lý thuyết:
+ Cung cấp cho sinh viên một hệ thống những kiến thức cơ bản về các nguyên
lý, các phạm trù, các quy luật của toán học , các ứng dụng trong tư duy trong phương
pháp suy luận đặt vấn đề cho từng lĩnh vực nghiên cứu tìm hiểu thông tin.
+ Môn toán tin sẽ giúp sinh viên ngành thông tin học tiếp cận các vấn đề nghiên
cứu nhanh hơn, tìm ra hướng đi ngắn gọn, độ chính xác cao.
+ Học môn toán tin sinh viên sẽ nắm bắt vững vàng các vấn đề liên quan đến
nhau, cách xử lý vấn đề logic hơn và đặc biệt sẽ rất nhanh chóng trong suy luận tìm ra
nguồn gốc vấn đề.
2.2. Mục tiêu thực hành:
+ Giúp sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học theo chiều hướng tư duy logic,
độ chính xác cao, cách sắp xếp các chương trình một cách khoa học nhất.
+ Tạo cho người học nhận thức nhạy bén vấn đề, chuyên sâu trong nghiên cứu .
3. Nội dung cơ bản của học phần
Môn học Toán tin trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và đại cương về
toán học rời rạc, những phương pháp toán học cơ bản thường dùng trong việc xử lý
thông tin, dữ liệu mà cụ thể là: những phương pháp của lý thuyết tập hợp, lý thuyết
xác suất ... giúp cho sinh viên có thể vận dụng trong thực tiễn của hoạt động thông tin,
đặc biệt trong điều kiện tin học hóa.
4. Nội dung chi tiết của tín chỉ
4.1. Tín chỉ 1: Phép Đếm
4.1.1. Kiến thức cốt lõi
+ Các nguyên lý đếm cơ bản, bài toán tổ hợp, nguyên lý Dirichlet, Nguyên lý bù trừ,
hệ thức truy hồi, giải các hệ thức truy hồi, phương pháp chia để trị.
+ phương pháp giải các hệ thức truy hồi.
4.1.2. Kiến thức mở rộng
Nắm được các thuật toán: .
+ Thuật toán tìm kiếm tuyến tính.
+ Thuật toán tìm kiếm nhị phân.

4.1.3. Hệ thống các chủ đề thảo luận/ Hệ thống các bài tập thường xuyên
Hệ thống các bài tập thường xuyên
1. Trong tổng số 2504 sinh viên của một khoa công nghệ thông tin, có 1876 theo
học môn ngôn ngữ lập trình Pascal, 999 học môn ngôn ngữ Fortran và 345 học ngôn
ngữ C. Ngoài ra còn biết 876 sinh viên học cả Pascal và Fortran, 232 học cả Fortran và
C, 290 học cả Pascal và C. Nếu 189 sinh viên học cả 3 môn Pascal, Fortran và C thì
trong trường hợp đó có bao nhiêu sinh viên không học môn nào trong ...
TOÁN TIN
Mã số học phần:
05002
1. Giới thiệu học phần
- Số tín chỉ lý thuyết: 3 TC; số buổi học của TC: buổi
- Số tín chỉ thực hành: 0 TC; số buổi học của TC: 0 buổi
- Vị trí học phần ở học kỳ số/khóa học: 03
- Điều kiện tiên quyết: Không
2. Mục tiêu đào tạo của học phần
2.1. Mục tiêu lý thuyết:
+ Cung cấp cho sinh viên một hệ thống những kiến thức bản vềc nguyên
lý, các phạm trù,c quy luật của toán học , các ứng dụng trong duy trong phương
pháp suy luận đặt vấn đề cho từng lĩnh vực nghiên cứu tìm hiểu thông tin.
+ Môn toán tin sẽ giúp sinh viên ngành thông tin học tiếp cận các vấn đề nghiên
cứu nhanh hơn, tìm ra hướng đi ngắn gọn, độ chính xác cao.
+ Học môn toán tin sinh viên sẽ nắm ́t vững vàng các ́n đề liên quan đến
nhau, cách xử lý vấn đề logic hơn và đặc biệt sẽ rất nhanh chóng trong suy luận tìm ra
nguồn gốc vấn đề.
2.2. Mục tiêu thực hành:
+ Giúp sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học theo chiều hướng duy logic,
độ chính xác cao, cách sắp xếp các chương trình một cách khoa học nhất.
+ Tạo cho người học nhận thức nhạy bén vấn đề, chuyên sâu trong nghiên cứu.
3. Nội dung cơ bản của học phần
Môn học Toán tin trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và đại cương về
toán học rời rạc, những phương pháp toán học cơ bản thường dùng trong việc xử lý
thông tin, dữ liệu mà cụ thể là: những phương pháp của lý thuyết tập hợp, lý thuyết
xác suất ... giúp cho sinh viên có thể vận dụng trong thực tiễn của hoạt động thông tin,
đặc biệt trong điều kiện tin học hóa.
4. Nội dung chi tiết của tín chỉ
4.1. Tín chỉ 1: Phép Đếm
4.1.1. Kiến thức cốt lõi
+ Các nguyên lý đếm cơ bản, bài toán tổ hợp, nguyên lý Dirichlet, Nguyên lý bù trừ,
hệ thức truy hồi, giải các hệ thức truy hồi, phương pháp chia để trị.
+ phương pháp giải các hệ thức truy hồi.
4.1.2. Kiến thức mở rộng
Nắm được các thuật toán: .
+ Thuật toán tìm kiếm tuyến tính.
+ Thuật toán tìm kiếm nhị phân.
Toán tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán tin - Người đăng: ngocbien26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Toán tin 9 10 232