Ktl-icon-tai-lieu

Toán tử trong class c.

Được đăng lên bởi buivanhiep1905
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
#include <conio.h>
#include <math.h>
#include <iostream>
using namespace std;
class PhanSo{
int tuso, mauso;
public:
PhanSo() { tuso=0; mauso=1; }
void rutgon
PhanSo operator +(PhanSo );
PhanSo operator -(PhanSo );
PhanSo operator *(PhanSo );
void operator =(PhanSo );
int operator ==(PhanSo );
void operator ++(int );
operator float();
friend istream& operator >>(istream& , PhanSo& );
friend ostream& operator <<(ostream& , PhanSo& );
};
void PhanSo::rutgon(){
int mod=tuso%mauso;
if(mod==0){
tuso=tuso/mauso;
mauso=1;
return;
}
if(mod<0)
mod=-mod;
for(int i=mod; i>=1; i--){
if(tuso%i == 0 && mauso%i ==0){
tuso=tuso/i;
mauso=mauso/i;
break;
}
}
}
PhanSo PhanSo::operator -(PhanSo p){
PhanSo kq;
kq.tuso=tuso*p.mauso - mauso*p.tuso;
kq.mauso=mauso*p.mauso;
kq.rutgon();
return kq;
}

// Ham khoi tao (thiet lap)
// Ham rut gon
// Toan tu +
// Toan tu // Toan tu *
// Toan tu =
// Toan tu so sanh ==
// Toan tu ++
// Toan tu ep kieu (float)
// Toan tu nhap
// Toan tu xuat

PhanSo PhanSo::operator +(PhanSo p){
PhanSo kq;
kq.tuso=tuso*p.mauso + mauso*p.tuso;
kq.mauso=mauso*p.mauso;
kq.rutgon();
return kq;
}
PhanSo PhanSo::operator *(PhanSo p){
PhanSo kq;
kq.tuso=tuso*p.tuso;
kq.mauso=mauso*p.mauso;
kq.rutgon();
return kq;
}
void PhanSo::operator =(PhanSo p){
tuso=p.tuso;
mauso=p.mauso;
}
int PhanSo::operator ==(PhanSo p){
if(tuso*p.mauso == mauso*p.tuso)
return 1;
else
return 0;
}
void PhanSo::operator ++(int){
tuso=tuso+mauso;
mauso=mauso;
}
PhanSo::operator float(){
return (float)tuso/mauso;
}
istream& operator >>(istream& is, PhanSo& p){
cout<<"Nhap tu so: ";
is>>p.tuso;
nhapmauso:
cout<<"Nhap mau so: ";
is>>p.mauso;
if(p.mauso==0){
cout<<"Mau so khong hop le!\n";

goto nhapmauso;
}
p.rutgon();
return is;
}
ostream& operator <<(ostream& os, PhanSo& p){
if(p.tuso==0 || p.mauso==1)
os<<p.tuso;
else
os<<p.tuso<<"/"<<p.mauso;
return os;
}
class SoPhuc{
PhanSo thuc, ao;
public:
SoPhuc() {}
// Ham thiet lap (khoi tao)
SoPhuc operator +(SoPhuc );
// Toan tu +
SoPhuc operator -(SoPhuc );
// Toan tu void operator =(SoPhuc );
// Toan tu =
int operator ==(SoPhuc );
// Toan tu so sanh ==
void operator ++(int);
// Toan tu ++
float modun();
// Modun(z)=|z|
friend istream& operator >>(istream& , SoPhuc& ); // Toan tu nhap
friend ostream& operator <<(ostream& , SoPhuc& ); // Toan tu xuat
};
SoPhuc SoPhuc::operator +(SoPhuc z){
SoPhuc kq;
kq.thuc=thuc+z.thuc;
kq.ao=ao+z.ao;
return kq;
}
SoPhuc SoPhuc::operator -(SoPhuc z){
SoPhuc kq;
kq.thuc=thuc-z.thuc;
kq.ao=ao-z.ao;
return kq;
}...
#include <conio.h>
#include <math.h>
#include <iostream>
using namespace std;
class PhanSo{
int tuso, mauso;
public:
PhanSo() { tuso=0; mauso=1; } // Ham khoi tao (thiet lap)
void rutgon // Ham rut gon
PhanSo operator +(PhanSo ); // Toan tu +
PhanSo operator -(PhanSo ); // Toan tu -
PhanSo operator *(PhanSo ); // Toan tu *
void operator =(PhanSo ); // Toan tu =
int operator ==(PhanSo ); // Toan tu so sanh ==
void operator ++(int ); // Toan tu ++
operator float(); // Toan tu ep kieu (float)
friend istream& operator >>(istream& , PhanSo& ); // Toan tu nhap
friend ostream& operator <<(ostream& , PhanSo& ); // Toan tu xuat
};
void PhanSo::rutgon(){
int mod=tuso%mauso;
if(mod==0){
tuso=tuso/mauso;
mauso=1;
return;
}
if(mod<0)
mod=-mod;
for(int i=mod; i>=1; i--){
if(tuso%i == 0 && mauso%i ==0){
tuso=tuso/i;
mauso=mauso/i;
break;
}
}
}
PhanSo PhanSo::operator -(PhanSo p){
PhanSo kq;
kq.tuso=tuso*p.mauso - mauso*p.tuso;
kq.mauso=mauso*p.mauso;
kq.rutgon();
return kq;
}
Toán tử trong class c. - Trang 2
Toán tử trong class c. - Người đăng: buivanhiep1905
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Toán tử trong class c. 9 10 45