Ktl-icon-tai-lieu

toán

Được đăng lên bởi Phan Hạ Nhựt
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Function Handles :: Classes (Data Types) (MATLAB®)

®

MATLAB

jar:file:///C:/Program%20Files/MATLAB/r2009/help/techdoc/help.jar!/m...

gọi function khác xảy
ra đồng thời với
function mà minh đang
làm việc

Provide feedback about this page

Function Handles
On this page…
Overview
Creating a Function Handle
Calling a Function Using Its Handle
Handling Values Returned From a Call
Applications of Function Handles
Saving and Loading Function Handles
Advanced Operations on Function Handles
Functions That Operate on Function Handles

Overview
A function handle is a callable association to a MATLAB function. It contains an association to that function that enables
you to invoke the function regardless of where you call it from. This means that, even if you are outside the normal scope
of a function, you can still call it if you use its handle.
With function handles, you can:
Pass a function to another function
Capture data values for later use by a function
Call functions outside of their normal scope
Save the handle in a MAT-file to be used in a later MATLAB session
See Applications of Function Handles for an explanation of each of these applications.
Back to Top

Creating a Function Handle
Maximum Length of a Function Name
Associating a Handle with a Function
Handles to Anonymous Functions
Function Handle Arrays
You construct a handle for a specific function by preceding the function name with an @ sign. The syntax is:
h = @functionname
where h is the variable to which the returned function handle is assigned.
Use only the function name, with no path information, after the @ sign. If there is more than one function with this name,
MATLAB associates with the handle the one function source it would dispatch to if you were actually calling the function.
Create a handle h for a function plot that is on your MATLAB path:
h = @plot;
Once you create a handle for a function, you can invoke the function by means of the handle instead of using the function
name. Because the handle contains the absolute path to its function, you can invoke the function from any location that
MATLAB is able to reach, as long as the M-file for the function still exists at this location. This means that functions in one
M-file can call functions that are not on the MATLAB path, subfunctions in a separate M-file, or even functions that are
private to another directory, and thus not normally accessible to that caller.

1 of 10

04-01-2013 8:05 AM

Function Handles :: Classes (Data Types) (MAT...
Function Handles :: Classes (Data Types) (MATLAB®) jar:file:///C:/Program%20Files/MATLAB/r2009/help/techdoc/help.jar!/m...
1 of 10 04-01-2013 8:05 AM
MATLAB
Provide feedback about this page
Function Handles
On this page…
Overview
Creating a Function Handle
Calling a Function Using Its Handle
Handling Values Returned From a Call
Applications of Function Handles
Saving and Loading Function Handles
Advanced Operations on Function Handles
Functions That Operate on Function Handles
Overview
A function handle is a callable association to a MATLAB function. It contains an association to that function that enables
you to invoke the function regardless of where you call it from. This means that, even if you are outside the normal scope
of a function, you can still call it if you use its handle.
With function handles, you can:
Pass a function to another function
Capture data values for later use by a function
Call functions outside of their normal scope
Save the handle in a MAT-file to be used in a later MATLAB session
See Applications of Function Handles for an explanation of each of these applications.
Back to Top
Creating a Function Handle
Maximum Length of a Function Name
Associating a Handle with a Function
Handles to Anonymous Functions
Function Handle Arrays
You construct a handle for a specific function by preceding the function name with an @ sign. The syntax is:
h = @functionname
where h is the variable to which the returned function handle is assigned.
Use only the function name, with no path information, after the @ sign. If there is more than one function with this name,
MATLAB associates with the handle the one function source it would dispatch to if you were actually calling the function.
Create a handle h for a function plot that is on your MATLAB path:
h = @plot;
Once you create a handle for a function, you can invoke the function by means of the handle instead of using the function
name. Because the handle contains the absolute path to its function, you can invoke the function from any location that
MATLAB is able to reach, as long as the M-file for the function still exists at this location. This means that functions in one
M-file can call functions that are not on the MATLAB path, subfunctions in a separate M-file, or even functions that are
private to another directory, and thus not normally accessible to that caller.
®
gọi function khác xảy
ra đồng thời với
function mà minh đang
làm việc
toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
toán - Người đăng: Phan Hạ Nhựt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
toán 9 10 763