Ktl-icon-tai-lieu

Tối ưu hóa câu truy vấn

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1000 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tối ưu hó
hóa câu truy vấ
vấn

1

ðặt vấ
vấn ñề
ñề

Kiế
Kiến trú
trúc của một hệ quả
quản trị
trị CSDL
Các thay ñổi sơ ñồ

Các truy vấn

Bộ xử lý
câu hỏi

Các thay ñổi dữ liệu

Bộ quản trị
giao dịch

Bộ quản lý
lưu trữ

Dữ liệu (data)

Siêu dữ liệu
(metadata)

2

ðặt vấ
vấn ñề
ñề
Xử lý câu hỏi

• Yêu cầu
– Nhận, phân tích yêu cầu
truy vấn.
– Tìm kiếm dữ liệu trả lời
cho một yêu cầu truy vấn.

Bộ xử lý câu hỏi
Bộ biên dịch
Bộ tối ưu

• Thực hiện
– Phân tích cú pháp câu
truy vấn.
– Biến ñổi truy vấn ở mức
cao thành các yêu cầu có
thể hiểu ñược và xử lý
ñược bởi máy tính.
– Lựa chọn một kế hoạch
thực hiện tốt nhất ñể trả
lời truy vấn này.

Bộ ñánh giá

Bộ quản lý
lưu trữ

Metadata

Data

(Data Dictionary)

(DataBase)

3

1

Nội dung
• Tổng quan về xử lý truy vấn
• Tối ưu hóa các biểu thức ñại số quan hệ

4

Tổng quan về
về xử lý truy vấ
vấn
• Xử lý một truy vấn bao gồm 3
bước chính:
– Phân tích và Biên dịch câu truy vấn
– Tối ưu hóa câu truy vấn
– Thực hiện ñánh giá truy vấn
Tr uy vaán ñaàu vaøo

Bieâ
Bieân
n dòch
dòch
ttru
ru y
y vaá
vaán
n

Bieåu t höù c ÑSQH

Toái
Toái öu
hoùa
öu hoùa
ttrruy
uy vaán
vaán

Caâu tr a û lôøi tr uy vaán

Th
Thöï
öïc
c hieän
hieän
tìm kieám
kieám dl
tìm
dl

Th
veà dl
Th oá
oán
ng
g keâ
keâ veà
dl

K eá hoaïch thöïc h ieä n

5
CSDL

Phân tí
tích và
và Biên d ch câu truy v n
Trong bước này, bộ xử lý câu hỏi phải
nhận, phân tích cú pháp và dịch câu truy
vấn từ dạng ngôn ngữ bậc cao thành một
ngôn ngữ biểu diễn dữ llệu bên trong ñể
máy tính có thể thao tác trên ñó. Dạng
biểu diễn bên trong thích hợp và hỗ trợ
cho bước tối ưu hóa tiếp theo là biểu diễn
bằng ngôn ngữ ñại số quan hệ
Kiểm tra cú pháp câu truy vấn xây dựng cây
cú pháp
Dịch cây cú pháp của câu truy vấn thành biểu
thức ñại số quan hệ xây dựng biểu thức ñại
số quan hệ
Thay thế các khung nhìn bởi biểu thức ñại số
quan hệ xác ñịnh khung nhìn (nếu truy vấn
biểu diễn thông qua các khung nhìn)
6

2

T i ưu hó
hóa câu truy v n
Tối ưu hóa câu truy vấn là quá trình lựa
chọn kế hoạch thực hiện hiệu quả nhất có
thể ñối với câu truy vấn, có nghĩa là kế
hoạch thực hiện có chi phí thấp nhất.
Biến ñổi 1 biểu thức ðSQH ñầu vào thành một
biểu thức ðSQH tương ñương nhưng ñược thực
hiện hiệu quả hơn. Bước con ñầu tiên này ñược
gọi là tối ưu hóa ñại số.
Xác ñịnh kế hoạch thực hiện hay chiến lược chi
tiết ñối với việc xử lý câu truy vấn, cụ thể phải
lựa chọn thuật toán ñể thực thi mỗi phép toán,
lựa chọn các chỉ dẫn ñặc biệt ñược sử dụng với
mỗi toán hạng của phép toán.
7

T i ưu hó
hóa câu...
1
1
T
T
i ưu h
i ưu h
ó
ó
a câu truy v
a câu truy v
n
n
2
ð
ð
t v
t v
n ñ
n ñ
Ki
Ki
ế
ế
n
n
tr
tr
ú
ú
c
c
c
c
a
a
m
m
t
t
h
h
qu
qu
n
n
tr
tr
CSDL
CSDL
Dliu (data)
Siêu dliu
(metadata)
Bx
câu hi
Bqun tr
giao dch
Bqun lý
lưu tr
Các thay ñi sơ ñ Các truy vn Các thay ñi d liu
3
ð
ð
t v
t v
n ñ
n ñ
X
X
câu
câu
h
h
i
i
Yêu cu
Nhn, phân tích yêu cu
truy vn.
Tìm kiếm d liu tr li
cho mt yêu cu truy vn.
Thc hin
Phân tích cú pháp câu
truy vn.
Biến ñi truy vn mc
cao thành các yêu cu có
th hiu ñưc và x
ñưc bi máy tính.
La chn mt kế hoch
thc hin tt nht ñ tr
li truy vn này.
B x lý câu hi
Data
(DataBase)
Metadata
(Data Dictionary)
B qun lý
lưu tr
B biên dch
B ñánh giá
B ti ưu
Tối ưu hóa câu truy vấn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tối ưu hóa câu truy vấn - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tối ưu hóa câu truy vấn 9 10 797