Ktl-icon-tai-lieu

Tối ưu hóa câu truy vấn

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2467 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tối ưu hóa câu truy vấn

1

Nội dung
• Tổng quan về xử lý truy vấn
• Tối ưu hóa các biểu thức đại số quan
hệ

NHP

2

Tổng quan về xử lý truy vấn
• Xử lý một truy vấn bao gồm 3
bước chính:
– Phân tích và Biên dịch câu truy vấn: Trong bước này,
hệ thống phải dịch câu truy vấn từ dạng ngôn ngữ bậc cao
thành một ngôn ngữ biểu diễn dữ llệu bên trong để máy
tính có thể thao tác trên đó. Một biểu diễn bên trong thích
hợp và hỗ trợ cho bước tối ưu hóa tiếp theo là biểu diễn
bằng ngôn ngữ đại số quan hệ
 Kiểm tra cú pháp câu truy vấnxây dựng cây cú pháp
 Dịch cây cú pháp của câu truy vấn xây dựng biểu thức
đại số quan hệ
 Thay thế các khung nhìn bởi biểu thức đại số quan hệ xác
định khung nhìn (nếu truy vấn biểu diễn thông qua các
khung nhìn)
NHP

3

Tổng quan về xử lý truy vấn (tiếp)
– Tối ưu hóa câu truy vấn:

là quá trình lựa
chọn kế hoạch thực hiện hiệu quả nhất có thể
đối với câu truy vấn, có nghĩa là kế hoạch thực
hiện có chi phí thấp nhất.
 Biến đổi 1 biểu thức ĐSQH đầu vào thành m ột biểu
thức ĐSQH tương đương nhưng được thực hiện hiệu
quả hơn. Bước con đầu tiên này được gọi là tối ưu
hóa đại số.
 Lựa chọn kế hoạch đánh giá hay chiến l ược chi tiết
đối với việc xử lý câu truy vấn, cụ thể phải l ựa ch ọn
thuật toán để thực thi mỗi phép toán, l ựa chọn các
chỉ dẫn đặc biệt được sử dụng với mỗi toán hạng của
phép toán.
 Đánh giá chi phí của mỗi kế hoạch thực hiện để l ựa
chọn một kế hoạch ít tốn kém nhất. Các thông tin
thống kê về CSDL được sử dụng trong quá trình
đánh giá và lựa chọn. Ví dụ như:

NHP

4

Tổng quan về xử lý truy vấn (tiếp)
– Số bộ trong quan hệ
– Kích thước của một bộ
– Số khối (block) chứa các bộ của quan hệ
– Số bộ của quan hệ mà một khối có thể chứa
– Các thông tin về cơ chế truy nhập, chỉ dẫn trên
quan hệ

NHP

• Chi phí cho việc thực hiện một truy vấn được
đo bởi chi phí sử dụng tài nguyên như việc
truy cập đĩa, thời gian CPU dùng để thực
hiện một truy vấn.
• Trong chương này, chúng ta sẽ tập trung vào
việc đánh giá các biểu thức đại số quan hệ
chứ không đi vào chi tiết việc tính toán chi
phí cho việc thực hiện đánh giá một truy
vấn.
5

Tổng quan về xử lý truy vấn (tiếp)
– Thực hiện đánh giá truy vấn: Từ một kế
hoạch thực hiện có được do Trình tối ưu hóa
cung cấp, truy vấn được đánh giá với kế hoạch
này và đưa ra câu trả lời cho truy vấn đó.

T r u y v a án ñ a àu v a øo

B i e ân d ò c h
t r u y v a án

B i e åu t h ö ùc Ñ S Q H

T o ái ö u h o ùa
t r u y v a án

C a âu t r a û l ô øi t r u y v a án

NHP

T h ö ïc h i e än
...
1
T i u hóa câu truy v n ư
T i u hóa câu truy v n ư
Tối ưu hóa câu truy vấn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tối ưu hóa câu truy vấn - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tối ưu hóa câu truy vấn 9 10 251