Ktl-icon-tai-lieu

Tối ưu hóa trong công nghiệp

Được đăng lên bởi nguyenchilinh85
Số trang: 187 trang   |   Lượt xem: 4144 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường Đại học Nông nghiệp I
PGS. TS. NGUYỄN HẢI THANH

Tối ưu hóa
Giáo trình cho ngành Tin học
và Công nghệ thông tin

Nhà xuất bản Bách khoa – Hà Nội

1

Mã số: 920 − 2006 / CBX / 01 − 130 / BKHN

2

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. BÀI TOÁN TỐI ƯU TỔNG QUÁT VÀ ỨNG DỤNG

6
7

1. BÀI TOÁN TỐI ƯU TỔNG QUÁT VÀ PHÂN LOẠI
1.1. Bài toán tối ưu tổng quát
1.2. Phân loại các bài toán tối ưu

7
7
8

2. ỨNG DỤNG BÀI TOÁN TỐI ƯU GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THỰC TẾ
2.1. Phương pháp mô hình hóa toán học
2.2. Một số ứng dụng của bài toán tối ưu
CHƯƠNG II. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH GIẢI BÀI TOÁN
QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

9
9
10

1. MÔ HÌNH QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
1.1. Phát biểu mô hình
1.2. Phương pháp đồ thị

16
16
17

2. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH
2.1. Tìm hiểu quy trình tính toán
2.2. Khung thuật toán đơn hình

19
19
23

3. CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH
3.1. Phát biểu bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc
3.2. Công thức số gia hàm mục tiêu
3.3. Tiêu chuẩn tối ưu
3.4. Thuật toán đơn hình cho bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc

23
23
25
26
27

4. BỔ SUNG THÊM VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH
4.1. Đưa bài toán quy hoạch tuyến tính về dạng chính tắc
4.2. Phương pháp đơn hình mở rộng
4.3. Phương pháp đơn hình hai pha
4.4. Phương pháp đơn hình cải biên
BÀI TẬP CHƯƠNG II
CHƯƠNG III. BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG

29
29
31
33
35
41
44

1. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU
1.1. Phát biểu bài toán
1.2. Ý nghĩa của bài toán đối ngẫu
1.3. Quy tắc viết bài toán đối ngẫu
1.4. Các tính chất và ý nghĩa kinh tế của cặp bài toán đối ngẫu

44
44
45
46
48

2. CHỨNG MINH MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CẶP BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU
2.1. Định lý đối ngẫu yếu
2.2. Định lý đối ngẫu mạnh
2.3. Định lý độ lệch bù

53
54
54
56

3. THUẬT TOÁN ĐƠN HÌNH ĐỐI NGẪU

57

16

3

3.1. Quy trình tính toán và phát biểu thuật toán
3.2. Cơ sở của phương pháp đơn hình đối ngẫu
4. BÀI TOÁN VẬN TẢI
4.1. Phát biểu bài toán vận tải
4.2. Các tính chất của bài toán vận tải
4.3. Phương pháp phân phối giải bài toán vận tải
4.4. Phương pháp thế vị giải bài toán vận tải
4.5. Cơ sở của phương pháp phân phối và phương pháp thế vị
BÀI TẬP CHƯƠNG III
CHƯƠNG IV. QUY HOẠCH NGUYÊN
1. PHƯƠNG PHÁP CẮT GOMORY GIẢI BÀI TOÁN
QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH NGUYÊN
1.1. Phát biểu bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên
1.2. Minh họa phương pháp Gomory bằng đồ thị
1.3. Giải bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên bằng bảng
1.4. Khung thuật toán cắt Gomory
2. PHƯƠNG PHÁP NHÁNH CẬN LAND – DOIG GIẢI BÀI TOÁN
QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH NGUYÊN
2.1. Minh họa phương pháp nhánh cận bằng đồ t...
1
Trường Đại hc Nông nghip I
PGS. TS. NGUYN HI THANH
Ti ưu hóa
Giáo trình cho ngành Tin hc
và Công ngh thông tin
Nhà xut bn Bách khoa – Hà Ni
Tối ưu hóa trong công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tối ưu hóa trong công nghiệp - Người đăng: nguyenchilinh85
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
187 Vietnamese
Tối ưu hóa trong công nghiệp 9 10 285