Ktl-icon-tai-lieu

Tối ưu mã C

Được đăng lên bởi Davip Mạnh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tối ưu mã nguồn C/C++
Tại sao phải tối ưu mã lệnh?
Sự ra đời của các trình biên dịch hiện đại đã giúp lập trình viên cải thiện đáng kể thời
gian và công sức phát triển phần mềm. Một vấn đề đáng quan tâm là xu hướng phát
triển phần mềm theo hướng trực quan nhanh và tiện dụng dần làm mặt bằng kĩ năng
viết mã lệnh của các lập trình viên giảm rõ rệt vì họ trông cậy hoàn toàn vào sự hỗ trợ
của trình biên dịch. Khi phát triển một hệ thống phần mềm có tần suất xử lý cao, ví dụ
các sản phẩm có chức năng điều phối hoạt động dây chuyền sản xuất trong nhà máy,
thì bên cạnh sự hỗ trợ của một trình biên dịch mạnh còn cần đến kĩ năng tối ưu mã
lệnh của lập trình viên. Kĩ năng tốt sẽ biến công việc lập trình khô khan, với các đoạn
code tưởng chừng lạnh lùng trở nên sinh động. Một đoạn mã lệnh tốt sẽ tận dụng tối
đa ưu điểm của ngôn ngữ và khả năng xử lý của hệ thống, từ đó giúp nâng cao đáng
kể hiệu suất hoạt động của hệ thống.
Để chương trình hoạt động tối ưu, điều đầu tiên là tận dụng những hỗ trợ sẵn có của
trình biên dịch thông qua các chỉ thị (directive) giúp tối ưu mã lệnh, tốc độ và kích
thước chương trình. Hầu hết các trình biên dịch phổ biến hiện nay đều hỗ trợ tốt việc
tối ưu mã khi biên dịch. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tốt nhất, lập trình viên cần
tập cho mình thói quen tối ưu mã lệnh ngay từ khi bắt tay viết những chương trình đầu
tay. Bài viết này trình bày một số gợi ý rất cơ bản và kinh nghiệm thực tế tối ưu trong
lập trình bằng ngôn ngữ C/C++.
Tinh giản các biểu thức toán học
Các biểu thức toán học phức tạp khi được biên dịch có thể sinh ra nhiều mã dư thừa
làm tăng kích thước và chậm tốc độ thực hiện của chương trình. Do đó khi viết các
biểu thức phức tạp lập trình viên cần nhớ một số đặc điểm cơ bản sau để giúp tinh
giản biểu thức:
- CPU xử lý các phép tính cộng và trừ nhanh hơn các phép tính chia và nhân.
Ví dụ:
+ Biểu thức Total = (A*B + A*C + A*D) cần 2 phép cộng và 3 phép nhân. Ta có thể
nhóm các phép cộng và viết thành Total = A*(B+C+D), tốc độ tính nhanh hơn vì
giảm đi một phép tính nhân.
+ Biểu thức Total = (B/A + C/A) cần 2 phép chia có thể viết thành Total = (B+C)/A,
giúp giảm đi một phép chia.
- CPU xử lý tính toán với các số nguyên (integer) chậm hơn với số thực (float,
double), và tốc độ xử lý float nhanh hơn double.
- Trong một số trường hợp nhân hoặc chia số nguyên, sử dụng toán tử dời bit (bit
shifting) sẽ nhanh hơn toán tử nhân chia.
Ví dụ:

Biểu thức (A *= 128) có thể tận dụng toán tử dời bit sang trái thành (A <<= 7).
Một số trìn...
Ti ưu mã ngun C/C++
Ti sao phi ti ưu mã lnh?
S ra đời ca các trình biên dch hin đại đã giúp lp trình viên ci thin đáng k thi
gian và công sc phát trin phn mm. Mt vn đề đáng quan tâm là xu hướng phát
trin phn mm theo hướng trc quan nhanh và tin dng dn làm mt bng kĩ năng
viết mã lnh ca các lp trình viên gim rõ rt vì h trông cy hoàn toàn vào s
h tr
ca trình biên dch. Khi phát trin mt h thng phn mm có tn sut x lý cao, ví d
các sn phm có chc năng điu phi hot động dây chuyn sn xut trong nhà máy,
thì bên cnh s h tr ca mt trình biên dch mnh còn cn đến kĩ năng ti ưu mã
lnh ca lp trình viên. Kĩ năng tt s biến công vi
c lp trình khô khan, vi các đon
code tưởng chng lnh lùng tr nên sinh động. Mt đon mã lnh tt s tn dng ti
đa ưu đim ca ngôn ng và kh năng x lý ca h thng, t đó giúp nâng cao đáng
k hiu sut hot động ca h thng.
Để chương trình hot động ti ưu, đi
u đầu tiên là tn dng nhng h tr sn có ca
trình biên dch thông qua các ch th (directive) giúp ti ưu mã lnh, tc độ và kích
thước chương trình. Hu hết các trình biên dch ph biến hin nay đều h tr tt vic
ti ưu mã khi biên dch. Tuy nhiên, để đạt được hiu qu tt nht, lp trình viên cn
tp cho mình thói quen ti ưu mã lnh ngay t khi bt tay viết nh
ng chương trình đầu
tay. Bài viết này trình bày mt s gi ý rt cơ bn và kinh nghim thc tế ti ưu trong
lp trình bng ngôn ng C/C++.
Tinh gin các biu thc toán hc
Các biu thc toán hc phc tp khi được biên dch có th sinh ra nhiu mã dư tha
làm tăng kích thước và chm tc độ thc hin ca chương trình. Do đó khi viết các
biu thc phc t
p lp trình viên cn nh mt s đặc đim cơ bn sau để giúp tinh
gin biu thc:
- CPU x lý các phép tính cng và tr nhanh hơn các phép tính chia và nhân.
Ví d:
+ Biu thc Total = (A*B + A*C + A*D) cn 2 phép cng và 3 phép nhân. Ta có th
nhóm các phép cng và viết thành Total = A*(B+C+D), tc độ tính nhanh hơn vì
gim đi mt phép tính nhân.
+ Biu thc Total = (B/A + C/A) cn 2 phép chia có th viết thành Total = (B+C)/A,
giúp gim đi mt phép chia.
- CPU x lý tính toán vi các s nguyên (integer) chm h
ơn vi s thc (float,
double), và tc độ x lý float nhanh hơn double.
- Trong mt s trường hp nhân hoc chia s nguyên, s dng toán t di bit (bit
shifting) s nhanh hơn toán t nhân chia.
Ví d:
Tối ưu mã C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tối ưu mã C - Người đăng: Davip Mạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tối ưu mã C 9 10 431