Ktl-icon-tai-lieu

Tom tác

Được đăng lên bởi phuc_t49
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1454 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG





Công trình ñược hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG



TRẦN NGỌC ĐỨC



Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH TRẦN QUỐC CHIẾN

TÌM HIỂU WEB NGỮ NGHĨA, XÂY DỰNG
ỨNG DỤNG TÌM KIẾM TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

Phản biện 1: TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh
Phản biện 2: PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh

Chuyên ngành: Khoa học máy tính
Mã số: 60.48.01

Luận văn ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm
Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ kỹ thuật họp tại
Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 03 năm 2012

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
Đà Nẵng – Năm 2012

- Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng.

3

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn ñề tài

4

2. Mục ñích nghiên cứu
- Tìm hiểu về công nghệ, phương pháp xây dựng Web ngữ nghĩa và

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ làm cho kho

các vấn ñề có liên quan.

kiến thức của con người ngày càng mở rộng. Ngày nay, dữ liệu của
con người một phần lớn ñược lưu giữ dưới dạng tài liệu ñiện tử và

- Tìm hiểu các phương pháp bóc tách dữ liệu tự ñộng bằng cách sử
dụng các công cụ xử lý ngôn ngữ thông dụng.

ñược lưu giữ trong các thiết bị lưu trữ. Với lượng dữ liệu ñồ sộ như
vậy, việc tìm kiếm và nắm bắt thông ñã trở thành một nhu cầu không

- Đề xuất giải pháp xây dựng và tiến hành xây dựng thử nghiệm hệ

thể thiếu ñối với mỗi con người.

thống tìm kiếm thông tin tài liệu tiếng Việt dựa trên công nghệ

Trong các cơ quan, doanh nghiệp, thậm chí là các thư viện hầu
hết các văn bản, tài liệu, sách ñều ñược lưu trữ dưới dạng tài liệu ñiện

Web ngữ nghĩa.
- Đưa ra một số nhận ñịnh, ñánh giá về phương pháp ñã lựa chọn ñể

tử. Hiện nay các công cụ hỗ trợ cho việc tìm kiếm các tài liệu trong
phạm vi một cơ quan, doanh nghiệp thường rất hạn chế về mặt chức
năng cũng như khả năng xử lý tiếng Việt và văn bản tiếng Việt.
Do ñặc thù của chữ viết tiếng Việt và sự phát triển của nền tin

thử nghiệm và khả năng phát triển ứng dụng vào thực tế.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
-

học Việt Nam, các văn bản tiếng Việt ñược lưu trữ với nhiều bảng
mã khác nhau làm cho việc tìm kiếm trở nên rất khó khăn. Các hệ
thống tìm kiếm hiện nay ñều chưa chuẩn hóa bảng mã trong tài liệu,

qua máy tính và môi trường mạng máy tính.
-

theo ngữ nghĩa ñiều này làm hạn chể khả năng tìm kiếm cũng như
khả năng hỗ trợ người sử dụng trong quá trình tìm kiếm trên hệ thống
tìm kiếm.
Từ thực tế ñó, việc xây dựng một hệ thống tìm kiếm có thể dễ
dàng triển khai trong môi trường cơ quan, doanh n...
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HC ĐÀ NNG
TRN NGC ĐỨC
TÌM HIU WEB NG NGHĨA, XÂY DNG
NG DNG TÌM KIM TÀI LIU TING VIT
Chuyên ngành: Khoa hc máy tính
Mã s: 60.48.01
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ K THUT
Đà Nng – Năm 2012
2
Công trình ñược hoàn thành ti
ĐẠI HC ĐÀ NNG
Người hướng dn khoa hc: PGS.TSKH TRN QUC CHIN
Phn bin 1: TS. Nguyn Trn Quc Vinh
Phn bin 2: PGS.TS. Lê Mnh Thnh
Lun văn ñược bo v ti Hi ñồng chm
Lun văn tt nghip Thc sĩ k thut hp ti
Đại hc Đà Nng vào ngày 03 tháng 03 năm 2012
thể tìm hiu lun văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Hc liu, Đại hc Đà Nng
- Trung tâm Hc liu, Đại hc Đà Nng.
Tom tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tom tác - Người đăng: phuc_t49
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tom tác 9 10 492