Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt lý thuyết các lệnh quản trị hệ thống và mạng

Được đăng lên bởi Nguyễn Anh Tuấn
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2256 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ver 2.0

[QUẢN TRỊ MẠNG LINUX: TÓM TẮT LỆNH LINUX SERVER]

CHỦ ĐỀ: UBUNTU SERVER
Tóm tắt lý thuyết các lệnh quản trị hệ thống và mạng
----//----

MỤC LỤC
I.

Các lệnh shell cơ bản............................................................................................... 5
1. Các lệnh liên quan đến việc đăng nhập, đăng xuất, quản lý tập tin, người dùng,
mật khẩu...................................................................................................................... 5
a.

Cấu trúc cây thư mục trong Ubuntu Linux....................................................... 5

b. Các lệnh quản lý tập tin và thư mục. ................................................................ 7
c.

Cơ chế phân quyền trên tập tin và thư mục. ..................................................... 8

d. Cơ chế quản lý người dùng và nhóm. .............................................................. 9
e.

Cơ chế lưu trữ và quản lý mật khẩu. .............................................................. 10

2. Các lệnh xem thông tin và cài đặt gói phần mềm cho hệ thống. ....................... 11
a.

Các lệnh xem thông tin và quản lý các tiến trình (process) đang chạy trên hệ

thống. ..................................................................................................................... 11
b. Cài đặt, gỡ bỏ và cập nhật gói. ....................................................................... 12
c.

Xem thông tin về phần cứng, ghi nhận các sự kiện trên hệ thống. ................ 13

d. Xem thông tin về dung lượng ổ đĩa, dung lượng thư mục,… ........................ 14
e.

Cơ chế pipeline trong lúc thực thi lệnh. ......................................................... 15

II. Cấu hình các thiết đặt ban đầu cho card mạng và hệ thống mạng trên client. ...... 16
Biên soạn: ThS Âu Bửu Long-Khoa CNTT-Trường ĐH Sư Phạm TP. HCM

Trang 1

Ver 2.0

[QUẢN TRỊ MẠNG LINUX: TÓM TẮT LỆNH LINUX SERVER]

1. Xem thông tin cấu hình hiện tại của card mạng. ............................................... 16
2. Cấu hình IP tĩnh và động cho card mạng. .......................................................... 17
3. Cấu hình định tuyến (routing). ........................................................................... 18
4. Giám sát và quản lý băng thông mạng............................................................... 19
5. Cấu hình DNS trên client. .................................................................................. 21

Biên soạn: ThS Âu Bửu Long-Khoa C...
Ver
2.0
[QUN TR MNG LINUX: TÓM TT LNH LINUX SERVER]
Biên so
n: ThS Âu Bu Long-Khoa CNTT-Trường ĐH Sư Phm TP. HCM Trang 1
CH ĐỀ: UBUNTU SERVER
Tóm tt lý thuyết các lnh qun tr h thng và mng
----//----
MC LC
I. Các lnh shell cơ bn............................................................................................... 5
1. Các lnh liên quan đến vic đăng nhp, đăng xut, qun lý tp tin, người dùng,
mt khu...................................................................................................................... 5
a. Cu trúc cây thư mc trong Ubuntu Linux. ...................................................... 5
b. Các lnh qun lý tp tin và thư mc. ................................................................ 7
c. Cơ chế phân quyn trên tp tin và thư mc. ..................................................... 8
d. Cơ chế qun lý ngưi dùng và nhóm. .............................................................. 9
e. Cơ chế lưu tr và qun lý mt khu. .............................................................. 10
2. Các lnh xem thông tin và cài đặt gói phn mm cho h thng. ....................... 11
a. Các lnh xem thông tin và qun lý các tiến trình (process) đang chy trên h
thng. ..................................................................................................................... 11
b. Cài đặt, g b và cp nht gói. ....................................................................... 12
c. Xem thông tin v phn cng, ghi nhn các s kin trên h thng. ................ 13
d. Xem thông tin v dung lượng đĩa, dung lượng thư mc,… ........................ 14
e. Cơ chế pipeline trong lúc thc thi lnh. ......................................................... 15
II. Cu hình các thiết đặt ban đầu cho card mng và h thng mng trên client. ...... 16
Tóm tắt lý thuyết các lệnh quản trị hệ thống và mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt lý thuyết các lệnh quản trị hệ thống và mạng - Người đăng: Nguyễn Anh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tóm tắt lý thuyết các lệnh quản trị hệ thống và mạng 9 10 869