Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt lý thuyết Excel cơ bản

Được đăng lên bởi tutt73
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1865 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LTCB-EXCEL
CAÙC THAO TAÙC CÔ BAÛN TRONG EXEL
I/ CAÙC THAO TAÙC CÔ BAÛN VEÀ TAÄP TIN
1. Taïo taäp tin môùi
Choïn File New hay Ctrl + N
- Click chuoät vaøo bieåu töôïng New
2. Môû moät taäp tin ñaõ coù
- Choïn File Open hay Ctrl + O
- Click chuoät vaøo bieåu töôïng Open
Choïn Browse tìm ñeán taäp tin caàn môû
3. Löu taäp tin
- File Save hay Ctrl + S
Löu taäp tin vôùi teân môùi: File Save As
4. Thoaùt khoûi chöông trình: Nhaán toå hôïp phím Alt + F4
5. Choïn 1 hay nhieàu coät (doøng)
- Di chuyeån chuoät ñeán coät (doøng) caàn choïn
- Click choïn
6. Choïn toaøn baûng tính:
- Nhaán toå hôïp phím Ctrl + A
- Click vaøo nuùt giao ñieåm giöõa doøng vaø coät
7. Thay ñoåi ñoä roäng coät (Doøng)
Thang 06/2009-NV
1
Choïn thö muïc caàn
löu
Goû teân taäp tin caàn löu
Tóm tắt lý thuyết Excel cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt lý thuyết Excel cơ bản - Người đăng: tutt73
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tóm tắt lý thuyết Excel cơ bản 9 10 38