Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp câu hỏi và bài giải thực hành KĨ Thuật Xung Số

Được đăng lên bởi Kashaki Uchi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 696 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng hợp câu hỏi và bài giải thực hành KĨ Thuật Xung Số:
Câu 1) Tính R1,R2 C để f=2Hz trong mạch dao động IC555
-

Chọn C=47*10^-6F

-

f=2/hzT=0,5s.

-

T=0,693*(R1+2R2)*C=0,5  R1+2R2=15.350 Ôm

-

Chọn R1=R2 R1=R2=5100 Ôm.

Câu 2) Chức năng của diod trong mạch giao thông? Tại sao dùng diod trong mạch đó?
-Chức năng: chỉ cho dòng điện một chiều chạy từ Anode sang catot hay từ dương sang âm.
-Dùng điod trong mạch giao thông để làm cổng OR.
Câu 3) Tại sao Dùng Led bảy đoạn anode chung?
Tại vì IC 7447 có các đầu ra ở mức tích cực là mức 0 nên chọn led bảy đoạn Anode chung để
khi đầu ra bằng không thì đèn led tương ứng sẽ sáng.
Câu 4) Thiết kế mạch nháy đèn tuần tự từ 0 đến đèn thứ i.
CÁch làm ta nối dây từ chân ra thứ i+1 đến chân 15 của 4017. Các chân 4017 từ đèn thứ i+1
đến cuối bỏ đi.

Câu 5) v ẽ sơ đồ mạch nháy đèn tuần tự 3 đèn, mỗi đèn sáng 3 giây! Xài IC4017
Cách làm: dùng 9 diod làm 9 cổng OR, nối với 9 đèn tương ứng từ đèn 0->8;
Cứ 3 điod nối với một led phát sáng, như vậy mỗi led sẽ phát sáng 3s.

Câu
mạch đếm từ 0 đến 7 ( giống 0 đến 3, 0 đến 1)

01234567- 01234567- 01234567……
Nếu đếm đến 3 thì nối chân 8 vào chân số 3. Đến 1 thì chân số 9 vào chân 3.
Mạch đếm đến 4: 01234 01234 tương tự đếm đến 2,5,8.

5) Thiết kế

Mạch đếm đến 8, 012345678…..012345678
Trang dưới

Đến 5 thì nối chân 9 với chân 3, 8 với 2.
Đến 2 thì nối 12 với 3, nối 9 với 2.

...
T ng h p câu h i và bài gi i th c hành KĨ Thu t Xung S :
Câu 1) Tính R1,R2 C đ f=2Hz trong m ch dao đ ng IC555
- Ch n C=47*10^-6F
- f=2/hzT=0,5s.
- T=0,693*(R1+2R2)*C=0,5  R1+2R2=15.350 Ôm
- Ch n R1=R2 R1=R2=5100 Ôm.
Câu 2) Ch c năng c a diod trong m ch giao thông? T i sao dùng diod trong m ch đó?
-Ch c năng: ch cho dòng đi n m t chi u ch y t Anode sang catot hay t d ng sang âm. ươ
-Dùng điod trong m ch giao thông đ làm c ng OR.
Câu 3) T i sao Dùng Led b y đo n anode chung?
T i vì IC 7447 có các đ u ra m c tích c c là m c 0 nên ch n led b y đo n Anode chung đ
khi đ u ra b ng không thì đèn led t ng ng s sáng. ươ
Câu 4) Thi t k m ch nháy đèn tu n t t 0 đ n đèn th i.ế ế ế
CÁch làm ta n i dây t chân ra th i+1 đ n chân 15 c a 4017. Các chân 4017 t đèn th i+1 ế
đ n cu i b đi.ế
Câu 5) v s m ch nháy èn tu n t 3 èn, m i èn sáng 3 giây! Xài IC4017 ơ đồ đ đ đ
Cách làm: dùng 9 diod làm 9 c ng OR, n i v i 9 èn t ng ng t èn 0->8; đ ươ đ
C 3 iod n i v i m t led phát sáng, nh v y m i led s phát sáng 3s. đ ư
Tổng hợp câu hỏi và bài giải thực hành KĨ Thuật Xung Số - Trang 2
Tổng hợp câu hỏi và bài giải thực hành KĨ Thuật Xung Số - Người đăng: Kashaki Uchi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tổng hợp câu hỏi và bài giải thực hành KĨ Thuật Xung Số 9 10 5