Ktl-icon-tai-lieu

tổng hợp đề thi excell bằng B

Được đăng lên bởi Điệp Thành
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I

Bảng 1: BẢNG CHI TIẾT NHẬP XUẤT THÁNG 5
TT
1
2
3
4
5
6
7
8

Tên
hàng

Mã hàng

Đơn
vị tính

Số
lượng

PC 586
PC PIII500
FD144
HD10
HD20
MOUSE
KEYBOARD
PC PIV800

20
35
120
75
69
43
47
20
điền

điền

Bảng 3: BẢNG TỔNG KẾT THÁNG 5
Mặt hàng

Số lượng

Thành Tiền

PC
HD
FD
Các loại còn lại

điền
điền
1. Điền Tên hàng, Đơn giá cho Bảng 1 dựa vào Bảng 2.
2. Đơn vị tính: Dựa vào 2 ký tự đầu của Mã hàng, nếu FD thì đơn vị tính là "Hộp", MO thì đơn vị t
3. Tính cột Thành tiền = Số lượng x Đơn giá.
4. Định dạng cột Đơn giá và Thành tiền có 1 số lẻ và đơn vị là VND.
5. Tính tổng kết cho Bảng 3.

Bảng 1: BẢNG THEO DÕI CHI TIẾT BÁN HÀNG

II

MÃ
HÀNG

TT
1
2
3
4
5
6

TÊN
HÀNG

A
F
C
A
X
F

NGÀY
BÁN

Err:504

15/4/2005
20/4/2005
14/5/2005
16/5/2005
01/6/2005
10/6/2005

Bảng 2: BẢNG ĐƠN GIÁ
Mã Hàng
A
C

Tên Hàng
Nhôm
Đồng

3

Đơn giá mỗi tháng (đồng/kg)
4
6,000
3,500

7,000
4,000

F
X

Sắt
Xi măng

5,500
8,000

6,000
8,500

Bảng 3: BẢNG THỐNG KÊ
Tháng
Tổng thành tiền
Tổng số lượng của mặt hàng sắt bán trong tháng 6
1. Dựa vào cột Mã hàng, tra trong Bảng 2 để điền Tên hàng ở Bảng 1.
2. Điền Đơn giá ở Bảng 1, Đơn giá phụ thuộc vào Mã hàng và Ngày bán trong tháng đó dựa theo Bảng 2.
3. Cột Tiền giảm được tính như sau: nếu Số lượng lớn hơn 100 thì được giảm giá 5% trên số lượng mua.
4. Thành tiền = (Số lượng x Đơn giá) - Tiền giảm.
5. Tính các yêu cầu trong Bảng 3.
Tính tổng Số lượng của mặt hàng Sắt trong tháng 6.

III

Công Ty XYZ

BẢNG NHẬP XUẤT H

Stt
1
2
3
4
5
6
7
8

Mã hàng

Tên hàng

CP101
MO250
CP105
KB201
MO308
KB202
CP331
MO303

DANH MỤC HÀNG
Mã

Tên hàng

MO
CP
KB

Monitor
CPU
Keyboard

a) Điền Tên hàng phù hợp với từng mặt
b) Tính Đơn giá xuất trong BẢNG ĐƠN
c) Điền Đơn giá cho từng mặt hàng tron
để tra trong BẢNG ĐƠN GIÁ.
d) Tính cột Thành tiền theo công thức:
Trong đó để giảm giá cho khách hàng m
trên trị giá thành tiền phải thanh toán.
e) Sắp xếp dữ liệu bảng tính tăng dần the

IV

Đại lý báo: Ánh Mai

THỐNG KÊ SỐ LƯỢ

Stt
1
2
3
4
5
6

Mã báo

Tên báo

Loại báo

TT-NG
PN-CN
TN-CN
PN-NG
TN-NG
TT-CN

Tổng cộng:

Bảng tra
Mã
TN
PN
TT

Tên báo
Thanh niên
Phụ nữ
Tuổi trẻ

Đơn giá
Báo ngày
Chủ nhật
1,500
1,800
1,600

2,000
2,300
2,100

a) Điền Tên báo dựa vào 02 kí tự đầu của Mã báo và Bảng tra.
b) Điền Loại báo: Nếu 02 kí tự cuối của Mã báo là NG thì ghi là: "Báo ngày"
c) Thành tiền = Số lượng x Đơn giá. Trong đó Đơn giá được lấy từ Bảng tra
d) Chi phí vận chuyển bằng: 5% x Thành tiền, nếu Số lượng nhỏ hơn hoặc b
e) Thực thu = Thành tiền - Chi phí vận chuyển.
f...
I
Bảng 1: BẢNG CHI TIẾT NHẬP XUẤT THÁNG 5
TT Mã hàng
1 PC 586 20
2 PC PIII500 35
3 FD144 120
4 HD10 75
5 HD20 69
6 MOUSE 43
7 KEYBOARD 47
8 PC PIV800 20
điền điền
Bảng 3: BẢNG TỔNG KẾT THÁNG 5
Mặt hàng Số lượng Thành Tiền
PC
HD
FD
Các loại còn lại
điền điền
II
Bảng 1: BẢNG THEO DÕI CHI TIẾT BÁN HÀNG
TT
1 A Err:504 15/4/2005
2 F 20/4/2005
3 C 14/5/2005
4 A 16/5/2005
5 X 01/6/2005
6 F 10/6/2005
Bảng 2: BẢNG ĐƠN GIÁ
Mã Hàng Tên Hàng
Đơn giá mỗi tháng (đồng/kg)
3 4
A Nhôm 6,000 7,000
C Đồng 3,500 4,000
Tên
hàng
Đơn
vị tính
Số
lượng
1. Điền Tên hàng, Đơn giá cho Bảng 1 dựa vào Bảng 2.
2. Đơn vị tính: Dựa vào 2 ký tự đầu của Mã hàng, nếu FD thì đơn vị tính là "Hộp", MO thì đơn vị tính là "Con", còn lại là "Cái".
3. Tính cột Thành tiền = Số lượng x Đơn giá.
4. Định dạng cột Đơn giá Thành tiền có 1 số lẻ và đơn vị là VND.
5. Tính tổng kết cho Bảng 3.
HÀNG
TÊN
HÀNG
NGÀY
BÁN
tổng hợp đề thi excell bằng B - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng hợp đề thi excell bằng B - Người đăng: Điệp Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
tổng hợp đề thi excell bằng B 9 10 999