Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp đề thi HSG tỉnh môn Tin học

Được đăng lên bởi Tuấn Mạnh Phan
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1705 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG TỈNH MÔN TIN HỌC - TIN HỌC TRẺ
Bài 1: Nhập vào tâm và bán kính của một đường tròn. Sau đó nhập vào một điểm A(x, y) bất kì và kiểm tra xem
nó có thuộc đường tròn hay không?
Bài 2: Tính xy ( Với x, y là số thực).
Bài 3: Tìm tất cả các chữ số có ba chữ số abc sao cho tổng các lập phương của các chữ
số thì bằng chính số đó ( abc = a3 + b3 + c3).
Bài 4: : Nhập 3 loại tiền và số tiền cần đổi. Hãy tìm tất cả các tổ hợp có được của 3 loại tiền trên cho số tiền vừa
nhập.
Bài 5:
Trăm trâu trăm cỏ
Trâu đứng ăn năm
Trâu nằm ăn ba
Trâu già ba con một bó. Hỏi có bao nhiêu con mỗi loại?
n!
k
Bài 6: Lập tam giác PASCAL, bằng Cn 
(dùng chương trình con)
k !(n  k )!
Bài 7: : Viết các chương trình con tính diện tích tam giác, tròn, vuông, chữ nhật trong một chương trình. Sau đó
hỏi chọn một trong các phương án tính diện tích bằng cách chọn trong bảng chọn lệnh sau:
0. Không làm gì hết và trở về màn hình soạn thảo.
1. Tính diện tích hình vuông
2. Tính diện tích hình tròn
3. Tính diện tích tam giác
4. Tính diện tích hình chữ nhật
Bài 8: Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. In ra màn hình phần tử nhỏ nhất, phần tử lớn
nhất và giá trị trung bình của danh sách ra màn hình.
Bài 9: Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử.
a. Đưa những phần tử lẻ ra đầu danh sách, những phần tử chẵn về cuối danh sách và in kết quả ra màn hình.
b. Sắp xếp các phần tử lẻ đầu danh sách theo thứ tứ tăng dần, sắp xếp các phần tử
chẵn cuối danh sách theo thứ tự giảm dần. In danh sách ra màn hình.
Bài 10: Viết chương trình nhập vào một chuỗi kí tự, sau đó nhập vào một kí tự bất kì và
đếm số lần của nó trong chuỗi đã nhập.
Bài 11: Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự, Kiểm tra xem nó có đối xứng hay không (Ví dụ: Chuỗi đối
xứng RADAR, MADAM).
Bài 12: Viết chương trình nhập vào họ tên của một người. Sau đó in chuỗi họ tên ra màn hình với các ký tự đầu
đổi thành chữ hoa, toàn bộ chuỗi họ và tên đổi thành chữ hoa.
Bài 13: Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử.
a. Sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần và in kết quả ra màn hình.
b. Nhập vào một số x bất kì, đếm số lần xuất hiện của nó trong dãy trên.
c. In ra màn hình số phần tử nhỏ hơn hoặc bằng x.
d. In ra màn hình số phần tử lớn hơn x.
Bài 14: Sử dụng lệnh lặp để tính tổng của 11 số hạng đầu tiên
S = 100 + 105 + 110 + ...
Bài 15: Tìm số ∏, biết rằng ∏/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + ...
Với độ chính xác: | 1/2n-1 | < 10-5
Bài 16: Cho một dãy số nguyên A(i)(i=1,N). Viết chương trình:...
TỔNG HỢP ĐỀ THI HSG TỈNH MÔN TIN HỌC - TIN HỌC TRẺ
Bài 1: Nhập vào tâm và bán kính của một đường tròn. Sau đó nhập vào một điểm A(x, y) bất kì và kiểm tra xem
nó có thuộc đường tròn hay không?
Bài 2: Tính xy ( Với x, y là số thực).
Bài 3: Tìm tất cả các chữ số có ba chữ số abc sao cho tổng các lập phương của các chữ
số thì bằng chính số đó ( abc = a3 + b3 + c3).
Bài 4: : Nhập 3 loại tiền và số tiền cần đổi. Hãy tìm tất cả các tổ hợp có được của 3 loại tiền trên cho số tiền vừa
nhập.
Bài 5:
Trăm trâu trăm cỏ
Trâu đứng ăn năm
Trâu nằm ăn ba
Trâu già ba con một bó. Hỏi có bao nhiêu con mỗi loại?
Bài 6: Lập tam giác PASCAL, bằng
!
!( )!
k
n
n
C
k n k
(dùng chương trình con)
Bài 7: : Viết các chương trình con tính diện tích tam giác, tròn, vuông, chữ nhật trong một chương trình. Sau đó
hỏi chọn một trong các phương án tính diện tích bằng cách chọn trong bảng chọn lệnh sau:
0. Không làm gì hết và trở về màn hình soạn thảo.
1. Tính diện tích hình vuông
2. Tính diện tích hình tròn
3. Tính diện tích tam giác
4. Tính diện tích hình chữ nhật
Bài 8: Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. In ra màn hình phần tử nhỏ nhất, phần tử lớn
nhất và giá trị trung bình của danh sách ra màn hình.
Bài 9: Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử.
a. Đưa những phần tử lẻ ra đầu danh sách, những phần tử chẵn về cuối danh sách và in kết quả ra màn hình.
b. Sắp xếp các phần tử lẻ đầu danh sách theo thứ tứ tăng dần, sắp xếp các phần tử
chẵn cuối danh sách theo thứ tự giảm dần. In danh sách ra màn hình.
Bài 10: Viết chương trình nhập vào một chuỗi kí tự, sau đó nhập vào một kí tự bất kì và
đếm số lần của nó trong chuỗi đã nhập.
Bài 11: Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự, Kiểm tra xem nó có đối xứng hay không (Ví dụ: Chuỗi đối
xứng RADAR, MADAM).
Bài 12: Viết chương trình nhập vào họ tên của một người. Sau đó in chuỗi họ tên ra màn hình với các ký tự đầu
đổi thành chữ hoa, toàn bộ chuỗi họ và tên đổi thành chữ hoa.
Bài 13: Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử.
a. Sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần và in kết quả ra màn hình.
b. Nhập vào một số x bất kì, đếm số lần xuất hiện của nó trong dãy trên.
c. In ra màn hình số phần tử nhỏ hơn hoặc bằng x.
d. In ra màn hình số phần tử lớn hơn x.
Bài 14: Sử dụng lệnh lặp để tính tổng của 11 số hạng đầu tiên
S = 100 + 105 + 110 + ...
Bài 15: Tìm số ∏, biết rằng ∏/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + ...
Với độ chính xác: | 1/2n-1 | < 10-5
Bài 16: Cho một dãy số nguyên A(i)(i=1,N). Viết chương trình:
a) Tính và in ra trung bình cộng cuả các số dương
b) Đếm xem có bao nhiêu số chia hết cho 3.
c) In ra vị trí các số bằng 0 (nếu có) trong dãy đã cho
Bài 17: Viết chương trình tìm các số có 3 chữ số mà tổng lập phương các chữ số của nó bằng chính nó (các số
Amstrong).
Bài 18: Nhập một số thực x rồi tính
S = 1 + x/1! + x2/2! + x3/3! + ...+ xn/n! với độ chính xác | xn/n! | < 10-5
Bài 19: Dãy Fibonaxi được định nghĩa như sau:
Tổng hợp đề thi HSG tỉnh môn Tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp đề thi HSG tỉnh môn Tin học - Người đăng: Tuấn Mạnh Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tổng hợp đề thi HSG tỉnh môn Tin học 9 10 556