Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG KẾT HÀM THÔNG DỤNG TRONG MICROSOFT EXCEL

Được đăng lên bởi thanhlong142010
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 1 lần
[TỔNG KẾT HÀM THÔNG DỤNG TRONG MICROSOFT EXCEL]
1. Toán học và lượng giác (math and trig)
Cú pháp

Ý nghĩa

ABS(X)
INT(X)

Giá trị tuyệt đối của X.
Làm tròn dưới tới số nguyên gần nhất.

CEILING(X,N)
FLOOR(X,N)
ROUND(X,N)

Số nhỏ nhất trong các số ≥ X và chia hết cho N.
Số lớn nhất trong các số ≤ X và chia hết cho N.
Làm tròn X tới N chữ số sau dấu phẩy.

TRUNC(X,N)
COS(X)
SIN(X)
ACOS(X)
TAN(X)
LOG10(X)
LN(X)
PI()
RADIANS(X)
DEGREES(X)
EXP(X)
SQRT(X)
MOD(X,Y)
RAND()
QUOTIENT(X,Y)
SUM(X1,X2,…,XN)
SUM(miền)
SUMIF(miền_kiểm_tra,
điều_kiện,
miền_tính_tổng)

Cắt X tới N chữ số sau dấu phẩy.
Giá trị của cos(X)
ARCOS của X
TANG của X
Logarit cơ số 10 của X
Logarit Neper của X
Số Π = 3.14
Chuyển X từ đơn vị độ (0) sang đơn vị RADIAN
Chuyển X từ đơn vị RADIAN sang đơn vị độ (0)
eX
X
Phần dư của phép chia X cho Y
Trả về số ngẫu nhiên nằm trong khoảng (0,1).
X/Y
X1+X2+…XN.
Tổng các số trong miền.
Tính tổng các ô trong miền tính tổng có ô tương
ứng (cùng hàng chẳng hạn) trong miền kiểm tra
thoả mãn điều kiện.

2. Thống kê (statistical)
Cú pháp

Ý nghĩa

COUNT(X1,X2,…,XN)
COUNT(miền)
COUNTA(X1,X2,…,XN)
COUNTA(miền)
COUNTIF(miền,
điều_kiện)

Đếm số lượng giá trị là số trong dãy
Số lượng ô có chứa số trong miền
Số lượng dữ liệu trong dãy.
Số lượng ô có chứa dữ liệu trong miền
Số lượng ô trong miền thoả mãn điều kiện.

COUNTIF(X1,X2,…,XN,
điều_kiện)
AVERAGE(X1,X2,…,XN)
AVERAGE(miền)
MAX(X1,X2,…,XN)

Số lượng ô trong dãy thoả mãn điều kiện.
Giá trị trung bình dãy số.
Giá trị trung bình các ô trong miền.
Giá trị lớn nhất trong dãy số
Trang 1 / 7

Ví dụ
ABS(-4.5)=4.5
INT(-4.45)=-5
INT(4.6)=4
CEILING(4.27,0.1)=4.3
FLOOR (4.27, 0.1) = 4.2
ROUND(4.27,1)=4.3
ROUND(4.6,0)=5
TRUNC(4.27,1)=4.2

RANDIANS(90)= Π /2

MOD(5,3)=2

SUM(E1:E9)
SUMIF(A1:A9,”>5”,B1:
B9) cho kết quả tổng các
ô B# với A#>5. (# =
1..9).

Ví dụ
COUNT(1, “A”,3)=2

COUNTIF(B1:B9, “>3”)
= số lượng ô trong miền
B1:B9 có giá trị lớn hơn
3.

MAX(miền)
MIN(X1,X2,…,XN)
MIN(miền)
RANK(X, miền, thứ_tự)

Giá trị lớn nhất trong miền
Giá trị nhỏ nhất trong dãy số
Giá trị nhỏ nhất trong miền
Xếp hạng X trong miền. Thứ tự xếp hạng =0 hoặc
khuyết thì xếp hạng giảm dần theo giá trị, nếu = 1
thì xếp hạng tăng dần.

3. Xử lý chữ hay văn bản (text)
Cú pháp

Ý nghĩa

LEFT(S,N)

N ký tự bên trái nhất của xâu S.

RIGHT(S,N)

N ký tự bên phải nhất của xâu S.

MID(S,M,N)

N ký tự của xâu S kể từ vị trí thứ M. Nếu xâu S
không đủ ký tự thì lấy đến hết xâu.

TRIM(S)

Loại bỏ dấu cách thừa khỏi xâu S.

LEN(S)
VALUE(S)
TEXT(value, định_dạn...
Trang 1 / 7
[TỔNG KẾT HÀM THÔNG DỤNG TRONG MICROSOFT EXCEL]
1. Toán học và lượng giác (math and trig)
Cú pháp
Ý nghĩa
Ví dụ
ABS(X)
Giá trị tuyệt đối của X.
ABS(-4.5)=4.5
INT(X)
Làm tròn dưới tới số nguyên gần nhất.
INT(-4.45)=-5
INT(4.6)=4
CEILING(X,N)
Số nhỏ nhất trong các số ≥ X và chia hết cho N.
CEILING(4.27,0.1)=4.3
FLOOR(X,N)
Số lớn nhất trong các số ≤ X và chia hết cho N.
FLOOR (4.27, 0.1) = 4.2
ROUND(X,N)
Làm tròn X tới N chữ số sau dấu phẩy.
ROUND(4.27,1)=4.3
ROUND(4.6,0)=5
TRUNC(X,N)
Cắt X tới N chữ số sau dấu phẩy.
TRUNC(4.27,1)=4.2
COS(X)
Giá trị của cos(X)
SIN(X)
ACOS(X)
ARCOS của X
TAN(X)
TANG của X
LOG10(X)
Logarit cơ số 10 của X
LN(X)
Logarit Neper của X
PI()
Số
Π
= 3.14
RADIANS(X)
Chuyển X từ đơn vị độ (
0
) sang đơn vị RADIAN
RANDIANS(90)=
Π
/2
DEGREES(X)
Chuyển X từ đơn vị RADIAN sang đơn vị độ (
0
)
EXP(X)
e
X
SQRT(X)
X
MOD(X,Y)
Phần dư của phép chia X cho Y
MOD(5,3)=2
RAND()
Trả về số ngẫu nhiên nằm trong khoảng (0,1).
QUOTIENT(X,Y)
X/Y
SUM(X
1
,X
2
,…,X
N
)
X
1
+X
2
+…X
N
.
SUM(miền)
Tổng các số trong miền.
SUM(E1:E9)
SUMIF(miền_kiểm_tra,
điều_kiện,
miền_tính_tổng)
Tính tổng các ô trong miền tính tổng có ô tương
ứng (cùng hàng chẳng hạn) trong miền kiểm tra
thoả mãn điều kiện.
SUMIF(A1:A9,”>5”,B1:
B9) cho kết quả tổng các
ô B# với A#>5. (# =
1..9).
2. Thống kê (statistical)
Cú pháp
Ý nghĩa
Ví dụ
COUNT(X
1
,X
2
,…,X
N
)
Đếm số lượng giá trị là số trong dãy
COUNT(1, “A”,3)=2
COUNT(miền)
Số lượng ô có chứa số trong miền
COUNTA(X
1
,X
2
,…,X
N
)
Số lượng dữ liệu trong dãy.
COUNTA(miền)
Số lượng ô có chứa dữ liệu trong miền
COUNTIF(miền,
điều_kiện)
Số lượng ô trong miền thoả mãn điều kiện.
COUNTIF(B1:B9, “>3”)
= số lượng ô trong miền
B1:B9 có giá trị lớn hơn
3.
COUNTIF(X
1
,X
2
,…,X
N
,
điều_kiện)
Số lượng ô trong dãy thoả mãn điều kiện.
AVERAGE(X
1
,X
2
,…,X
N
)
Giá trị trung bình dãy số.
AVERAGE(miền)
Giá trị trung bình các ô trong miền.
MAX(X
1
,X
2
,…,X
N
)
Giá trị lớn nhất trong dãy số
TỔNG KẾT HÀM THÔNG DỤNG TRONG MICROSOFT EXCEL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG KẾT HÀM THÔNG DỤNG TRONG MICROSOFT EXCEL - Người đăng: thanhlong142010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TỔNG KẾT HÀM THÔNG DỤNG TRONG MICROSOFT EXCEL 9 10 616