Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan DHCP Server 2008

Được đăng lên bởi Lê Kim Văn Minh
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 149 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DHCP

Gv: Thái Hồng Đức- 1

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
Mục tiêu :
-

Mô tả cơ chế cấp phát động từ DHCP Server cho các máy trạm.

-

Cấu hình DHCP Server và DHCP Client.

-

Mô tả cơ chế cấp phát động từ DHCP Relay Agent.

-

Mô tả cơ chế cấp phát động từ DHP Relay Agent.

I/Giới thiệu:
-Trong một hệ thống mạng các máy tính liên lạc với nhau bằng Protocol TCP/IP do đó
các máy tính này phải được cấu hình theo một thông số IP nhất định.
-Một hệ thống mạng thông thường khoảng 20-30 máy tính trở xuống thì việc đặt địa chỉ
IP có thể thực hiện bằng tay nhưng nếu có nhiều hơn 30 máy tính thì việc cấu hình thủ
công như vậy gặp rất nhiều vấn đề:
+Cấu hình cùng lúc cho nhiều máy có thể dẫn đến sai sót như: trùng địa chỉ IP giữa các
máy tính,sai các thông tin về Default Getway ,Prefrred DNS…
+Tốn công bảo trì và nâng cấp hệ thống : Vd có sự thay đổi thông số về DG hoặc
Preffered DNS , lắp đặt thêm nhiều máy tính mới..
-Để khác phục những nhược điểm trên Microfoft đưa ra dịch vụ có tên là
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol).Dịch vụ này có năng cấp phát một cách tự
động tất cả các thông số về địa chỉ IP cho những máy tính tham gia vào hệ thống mạng.
II/Nội dung bao gồm:
A/Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP.
B/Qui trình cấp phát IP của hệ thống mạng sử dụng dịch vụ DHCP.DHCP là mô hình
Server – Client nên chúng ta phải cấu hình 2 nơi
1. Máy DHCP Server : tại máy cài hệ điều hành Server có thể là member server (
chưa nâng cấp Domain ) hoặc đả nâng cấp Domain.
2. Máy DHCP Client : là các máy Client nhận địa chỉ cấp phát từ DHCP Server.
A. CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DỊCH VỤ DHCP:

DHCP

Gv: Thái Hồng Đức- 2

1. Cấu hình DHCP Server :được cài đặt tại máy chủ Standalone hay Domain
Controller
- Đặt địa chỉ IP cho máy chủ DHCP Server

Lưu ý: Máy chủ DHCP Server phải có IP tĩnh (Static IP)
I. Cài đặt DHCP Server :
B1. Mở Server Manager Roles, trong Roles Summary chọn Add Roles.

DHCP

Gv: Thái Hồng Đức- 3

B2. Trong màn hình Select Server Roles, chọn DHCP server. Nhấn Next

B3. Màn hình DHCP Server giới thiệu thông tin tổng quan

B4. Màn hình Selecl Network Connection Bindings, chọn card mạng

DHCP

Gv: Thái Hồng Đức- 4

B5. Màn hình Specify Ipv4 DNS Settings, nhập thông tin Parent Domain và IP của
DNS

B6. Màn hình Specify Ipv4 WINS server Setting , chọn WINS is not required for
application on this network

DHCP

Gv: Thái Hồng Đức- 5

B7. Màn hình Add or Edit DHCP Scopes nhấn ADD, điền các thông số cá IP sẽ cấp
cho các máy trạm.

DHCP

Gv: Thái Hồng Đức- 6

B8....
DHCP Gv: Thái Hồng Đức- 1
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
Mc tiêu :
- Mô t cơ chế cấp phát động t DHCP Server cho các máy trm.
- Cu hình DHCP Server và DHCP Client.
- Mô t cơ chế cấp phát động t DHCP Relay Agent.
- Mô t cơ chế cấp phát động t DHP Relay Agent.
I/Giới thiệu:
-Trong mt h thng mng các máy tính liên lc vi nhau bằng Protocol TCP/IP do đó
các máy tính này phải được cu hình theo mt thông s IP nhất định.
-Mt h thng mng thông thường khong 20-30 máy tính tr xung thì vic đặt địa ch
IP có th thc hin bằng tay nhưng nếu có nhiều hơn 30 máy tính thì việc cu hình th
công như vy gp rt nhiu vấn đề:
+Cu hình cùng lúc cho nhiu máy có th dẫn đến sai sót như: trùng địa ch IP gia các
máy tính,sai các thông tin v Default Getway ,Prefrred DNS…
+Tn công bo trì và nâng cp h thng : Vd có s thay đổi thông s v DG hoc
Preffered DNS , lắp đặt thêm nhiu máy tính mi..
-Để khác phc những nhược điểm trên Microfoft đưa ra dịch v có tên là
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol).Dch v y có năng cp phát mt cách t
động tt c các thông s v địa ch IP cho nhng máy tính tham gia vào h thng mng.
II/Ni dung bao gm:
A/Cài đt và cu hình dch v DHCP.
B/Qui trình cp phát IP ca h thng mng s dng dch v DHCP.DHCP là mô hình
Server Client nên chúng ta phi cu hình 2 nơi
1. Máy DHCP Server : ti máy cài h điu hành Server có th là member server (
chưa nâng cp Domain ) hoc đả nâng cp Domain.
2. Máy DHCP Client : là các máy Client nhn địa ch cp phát t DHCP Server.
A. CÀI ĐT CU HÌNH DCH V DHCP:
Tổng quan DHCP Server 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan DHCP Server 2008 - Người đăng: Lê Kim Văn Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tổng quan DHCP Server 2008 9 10 908