Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan hệ cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi Vương Ái Đức
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1345 lần   |   Lượt tải: 4 lần
9/12/2012

Tổng quan hệ cơ sở
dữ liệu
ThS. Hoàng Mạnh Hà
hoangha84@gmail.com


•
•
•
•
•

Giới thiệu và khái niệm cơ bản
Sự phát triển của HQT CSDL
Hệ cơ sở dữ liệu trong quy trình phát triển phần mềm
Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Phân loại các hệ cơ sở dữ liệu

SGU - Khoa CNTT - Hệ quản trị
CSDL

Nội dung

2

1

SGU - Khoa CNTT - Hệ quản trị
CSDL

9/12/2012

GIỚI THIỆU VÀ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

3

Giới thiệu

•
•
•
•

Tập tin
Dữ liệu quan hệ
Dữ liệu đối tượng
Dữ liệu đối tượng quan hệ

SGU - Khoa CNTT - Hệ quản trị
CSDL

• Sự phát triển của hoạt động thiết kế CSDL nói chung trải qua
một quá trình phát triển có hệ thống.
• Sự phát triển của dữ liệu:

4

2

9/12/2012

Khái niệm
•
•
•
•

Cơ sở dữ liệu
Người sử dụng
Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu
Phần cứng

• Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: hệ thống phần mềm cho phép tạo
CSDL và điều khiển hoạt động của CSDL đó.

SGU - Khoa CNTT - Hệ quản trị
CSDL

• Hệ cơ sở dữ liệu là hệ thống gồm 4 thành phần:

SGU - Khoa CNTT - Hệ quản trị
CSDL

5

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ QUẢN TRỊ
CƠ SỞ DỮ LIỆU

6

3

9/12/2012

Bất lợi của lưu trữ thông tin
File
• Dư thừa dữ liệu và tính không nhất quán: tăng chi phí lưu trữ
và truy xuất, sự không thống nhất của dữ liệu.

• Sự cô lập dữ liệu: khó khăn trong thiết lập ràng buộc dữ liệu.

SGU - Khoa CNTT - Hệ quản trị
CSDL

• Khó khăn trong vấn đề truy xuất dữ liệu.

7

Bất lợi của lưu trữ thông tin
File
• Vấn đề về tính nguyên tử (Atomicity):

• Vấn đề xử lý nhiều truy cập khi cập nhật dữ liệu.
• Tính an toàn: phải chặn truy xuất không mong muốn và phân
quyền truy xuất.

SGU - Khoa CNTT - Hệ quản trị
CSDL

• Tính nguyên tử của một giao dịch: hoặc là hoàn tất trọn vẹn hoặc
là không có gì.
• VD: Chuyển khoản

8

4

9/12/2012

Yêu cầu phát triển của HQT
CSDL
• Độ lớn của CSDL
• Số lượng truy xuất CSDL
Đòi hỏi về sự ổn định, an toàn khi ứng dụng CSDL vào các hệ thống
quan trọng, có thời gian hoạt động 24/7 như hệ thống xử lý giao dịch
(transaction processing systems).

SGU - Khoa CNTT - Hệ quản trị
CSDL

• Sự hạn chế trong những phương pháp, hệ thống lưu trữ cũ.
• Sự phát triển về quy mô dữ liệu:

9

•
•
•
•
•

Định nghĩa dữ liệu
Xây dựng dữ liệu
Thao tác dữ liệu
Quản trị dữ liệu
Bảo vệ dữ liệu

SGU - Khoa CNTT - Hệ quản trị
CSDL

Khả năng của HQT CSDL

10

5

9/12/2012

•
•
•
•
•

Khả năng quản lý dữ liệu lâu dài.
Khả năng truy xuất khối lượng dữ liệu lớn hiệu quả.
Hỗ trợ mô hình hóa dữ liệu.
Đảm bảo tính độc lập dữ liệu.
Hỗ trợ các ngôn ngữ cấp cao: định...
9/12/2012
1
Tng quan h cơ s
d liu
ThS. Hoàng Mnh Hà
hoangha84@gmail.com
https://sites.google.com/site/hoangha84
Ni dung
Gii thiu và khái nim cơ bn
S phát trin ca HQT CSDL
H cơ s d liu trong quy trình phát trin phn mm
La chn h qun tr cơ s d liu
Phân loi các h cơ s d liu
SGU - Khoa CNTT - H qun tr
CSDL
2
Tổng quan hệ cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan hệ cơ sở dữ liệu - Người đăng: Vương Ái Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tổng quan hệ cơ sở dữ liệu 9 10 764