Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan hệ thống truyền số liệu

Được đăng lên bởi Steve Quynh
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Giới thiệu kỹ thuật truyền số liệu

Chương 1:
Giới thiệu kỹ thuật
truyền số liệu (KTTSL)

bvhieu@dit.hcmut.edu.vn
1

Nội dung chương 1- Giới thiệu KTTSL
•
•
•
•

Ứng dụng và mô hình hệ thống truyền dữ liệu
Truyền số liệu và Mạng truyền số liệu
Nghi thức
Giới thiệu một số nghi thức

Bộ môn Kỹ thuật máy tính

2

Nội dung chương 1- Giới thiệu KTTSL
• Ứng dụng và mô hình hệ thống truyền
dữ liệu
• Truyền số liệu và Mạng truyền số liệu
• Nghi thức
• Giới thiệu một sô nghi thức

Bộ môn Kỹ thuật máy tính

3

Ứng dụng truyền số liệu
•
•
•
•

Ứng dụng dữ liệu
Ứng dụng âm thanh
Ứng dụng hình ảnh
Ứng dụng thời gian thực

Bộ môn Kỹ thuật máy tính

4

Mô hình hệ thống truyền số liệu
Destination System

Source System

Source

Transmitter

Transmission
System

Receiver

Destination

Sơ đồ khối tổng quát (mô hình Shannon)

Bộ môn Kỹ thuật máy tính

5

Hệ thống truyền dữ liệu là gì?

• Tập hợp các thiết bị được kết nối thông qua môi
trường truyền dẫn truyền thông tin từ nguồn phát
đến đích
• Thông tin vs. Dữ liệu

Bộ môn Kỹ thuật máy tính

6

Tác vụ của hệ thống truyền số liệu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sử dụng hệ thống truyền dẫn
Giao tiếp
Tạo tín hiệu
Đồng bộ
Quản lý việc trao đổi dữ liệu
Phát hiện và sửa lỗi
Điều khiển dòng dữ liệu
Định vị địa chỉ và tìm đường
Khôi phục
Định dạng thông báo
An ninh
Quản trị mạng

Bộ môn Kỹ thuật máy tính

7

Truyền số liệu
Destination System

Source System

Source

Transmitter

Transmission
System

Receiver

Destination

• Các vấn đề truyền số liệu dạng thô
– Truyền dẫn dữ liệu (data transmission)
– Mã hóa dữ liệu (data encoding)
– Kỹ thuật truyền dữ liệu số (digital data
communication)
– Điều khiển liên kết dữ liệu (data link control)
– Phân hợp kênh (multiplexing)
Bộ môn Kỹ thuật máy tính

8

Nội dung chương 1- Giới thiệu KTTSL
• Ứng dụng và mô hình hệ thống truyền dữ liệu

• Truyền số liệu và Mạng truyền số liệu
• Nghi thức
• Giới thiệu một số nghi thức

Bộ môn Kỹ thuật máy tính

9

Mạng truyền số liệu
• Giao tiếp điểm điểm

• Thực tế gặp nhiều vấn đề
– Các thiết bị ở xa nhau
– Số kết nối bằng O(n2) số phần tử kết nối

• Cần mô hình kết nối khác: Mạng
Bộ môn Kỹ thuật máy tính

10

Mạng truyền số liệu
• Phân loại theo phạm vi
– Mạng cục bộ (LAN)
– Mạng diện rộng (WAN)

• Phân loại theo kiến trúc và
kỹ thuật trao đổi dữ liệu
– Mạng chuyển mạch:
• Chuyển mạch mạch (circuit switching)
• Chuyển mạch gói (packet switching)

– Mạng phát tán (broadcast network)
• Mạng radio
• Mạng vệ tinh (satellite net)
• Mạng cục bộ (local net)
Bộ m...
Giới thiệu kỹ thuật truyền số liệu
Tổng quan hệ thống truyền số liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan hệ thống truyền số liệu - Người đăng: Steve Quynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Tổng quan hệ thống truyền số liệu 9 10 308