Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan HTML5

Được đăng lên bởi fire-spirit
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1774 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI 1
NHỮNG KHÁI NIỆM ĐẦU TIÊN VỀ HTML5

MỤC TIÊU BÀI HỌC
 Định nghĩa về HTML5
 Tổng quát về cú pháp của HTML5
 Một số thành phần mới của HTML5
 Tổng quan về HTML5 API (giao diện lập trình ứng
dụng) và công nghệ hỗ trợ
 Giới thiệu CSS3

Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5

2

ĐỊNH NGHĨA HTML5

ĐỊNH NGHĨA HTML5
  Thành phần của HTML5:

Thẻ	  HTML	  mới	  
Thuộc	  .nh	  CSS3	  

HTML5

Javascript	  	  
Công	  nghệ	  hỗ	  trợ	  tách	  biệt	  

Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5

4

ĐỊNH NGHĨA HTML5
  HTML5 và họ HTML5:
  HTML5:
•  Là những thành phần đánh dấu/ cú pháp mới
•  Các thẻ (tag)
•  Ví dụ: <ul>, <li>, <div>, …

  Họ HTML5:
•  Bao gồm các thẻ mới
•  Công nghệ mới: CSS3, Geolocation, Web storage, web
workers, web socket
•  Tác dụng của công nghệ mới:
–  Cung cấp tính năng mạnh mẽ cho bộ công cụ
–  Tạo ra website hữu dụng & tinh xảo
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5

5

ĐỊNH NGHĨA HTML5
  Phạm vi sử dụng HTML5:
  PC
  Thiết bị di động & smartphone
  .......

Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5

6

TỔNG QUAN VỀ CÚ PHÁP HTML5

TỔNG QUAN VỀ CÚ PHÁP HTML5
  Ngôn ngữ HTML5 giới thiệu một số thẻ/ thành phần
mới giúp cấu trúc trang web được logic thiết thực
hơn
Phiên	  bản	  trước	  

HTML5	  

<div	  id="header"	  >	  This	  is	  my	  header	  
</div>	  
	  
	  
#header	  {	  width:960px;	  height:100px;	  
background-­‐color:gray;	  
}	  
	  
	  
	  
	  

<header>	  This	  is	  my	  header	  </
header>	  
	  
	  
header	  {	  width:960px;	  height:100px;	  
background-­‐color:gray;	  
}	  
	  

Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5

8

TỔNG QUAN VỀ CÚ PHÁP HTML5
  Thành phần mới trong HTML5:
  A: <header>
  B: <nav>
  C: <section>
  D:<article>
  E: <aside>
  F: <footer>

Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5

9

TỔNG QUAN VỀ CÚ PHÁP HTML5
  Tên của thành phần mới dựa theo tên các thành
phần thông dụng được sử dụng trong phần bố cục
trang web hiện nay (div id="footer",div
id="nav",...).
  Tác dụng của các thành phần mới trong HTML5:
  Giảm bớt sự phụ thuộc vào thẻ <div>
  Thay thế bởi một cấu trúc trang web thống nhất, dễ
đọc hơn

  HTML5 không thay thế bất kỳ cú pháp HTML nào;
mà chỉ bổ sung thêm các thành phần (thẻ) mới
vào danh sách hiện có
Slide 1 - Những khái niệm đầu tiên về HTML5

10

MỘT SỐ THÀNH PHẦN MỚI CỦA
HTML5

THÀNH PHẦN MỚI CỦA HTML5
  Một số thành phần mới:

<video>	  
<audio>	  

Thành	  phần	  

<canvas>	  
Web	  form	  
….	...
BÀI 1
NHNG KHÁI NIM ĐẦU TIÊN V HTML5
Tổng quan HTML5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan HTML5 - Người đăng: fire-spirit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tổng quan HTML5 9 10 709