Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan .NET - Ngôn ngữ C#

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 5695 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TỔNG QUAN .NET
NGÔN NGỮ C#
ThS. Nguyễn Hà Giang

Nội dung
2

1.

Giới thiệu .NET Framework
1.
2.
3.

2.

CLR, CTS, CLS, MSIL…
Garbage collection
Namespace

Tổng quan ngôn ngữ C#
1.
2.
3.
4.
5.

Đặc điểm ngôn ngữ
Quá trình biên dịch CT C#
Các loại CT C#
Cấu trúc chương trình C#
Chương trình C# đơn giản

Nguyen Ha Giang - 2009

.NET Framework
3

¨

¨

¨

Chương trình nền tảng cho
cho công nghệ .NET
Cung cấp tập hợp class
library thường dùng
Quản lý sự thực thi của các
chương trình .NET

XML Web
Web
Service
Forms
ASP.NET

Windows
Forms

C# VB.NET J# C++ …
Custom Classes
Data and XML Classes
Base Framework Classes
Common Language Runtime

Nguyen Ha Giang - 2009

.NET Framework - Architechture
4

¨

Common Language
Infrastructure (CLI)
¤ provide

a languageneutral platform for
application development
and execution

Nguyen Ha Giang - 2009

.NET Framework
5

.NET 3.5 (Nov-2007)
VS.NET 2008
Default: Windows 7,
Server 2008 R2
.NET 2.0 (Nov-2005)
VS.NET 2005

.NET 1.1 (Apr-2003)
VS .NET 2003
Default: Server 2003
.NET 1.0
(Feb-2002)
Nguyen Ha Giang - 2009

.NET 4.5 (August-2012)
VS.NET 2012
Default: Windows 8,
Server 2012

.NET 3.0 (Nov-2006)
Default: Windows
Vista, Server 2008

.NET 4.0 (April-2010)
VS.NET 2010
Default: Windows 7,
Server 2008 R2

Đặc điểm của ứng dụng .NET
6

¨
¨
¨

¨

Chạy trên nền (.NET framework)
Mã nguồn được biên dịch qua MSIL
MSIL được thông dịch qua mã máy lúc thực thi nhờ
vào CLR
Độc lập nền tảng
¤ Về

¨

lý thuyết có thể chạy trên mọi nền!

Install .NET Framework redistribute packadge
(dotnetfx.exe) để chạy ứng dụng .NET trên máy
client.

Nguyen Ha Giang - 2009

Đặc điểm của ứng dụng .NET
7

CT
C#.NET

C#
Compiler

CT
VB.NET

VB .NET
Compiler

Programmer

MS IL
CLR
CT
J#.NET

CT
C++.NET

Nguyen Ha Giang - 2009

J# .NET
Compiler

C++
Compiler

Đặc điểm của ứng dụng .NET
8

Nguyen Ha Giang - 2009

.NET Framework - CLR
9

¨

¨

¨
¨

Theo quan điểm của người lập trình, .NET có thể
hiểu như môi trường thực thi mới và thư viện lớp cơ
sở cải tiến.
Môi trường thực thi là: Common Language Runtime
- CLR
Vai trò chính CLR: locate, load, manage .NET types
CLR còn quản lý những phần ở mức thấp như:
memory management, security check

Nguyen Ha Giang - 2009

.NET Framework - CTS
10

¨

Common Type System (CTS):
đích hỗ trợ thực thi chéo ngôn ngữ
¤ Định nghĩa kiểu dữ liệu tiền định và có sẵn trong IL:
¤ Mục

cả ngôn ngữ .NET sẽ được sinh ra mã cuối trên cơ sở kiểu
dữ liệu này

n Tất

VB.NET
…
Integer
…

Nguyen Ha Giang - 2009

IL
…
Int32
…

C#
…
i...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan .NET - Ngôn ngữ C# - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Tổng quan .NET - Ngôn ngữ C# 9 10 171