Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG QUAN VỀ ASP.NET

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG QUAN VỀ ASP.NET 3.5

MỤC LỤC

1. ASP.NET là gì? .................................................................................................................. 2
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ASP.NET tích hợp với NET Framework ..................................................................................... 2
ASP.NET là đa ngôn ngữ ............................................................................................................. 2
ASP.NET là hướng đối tượng (Object-Oriented) ........................................................................ 2
ASP.NET được biên dịch ............................................................................................................. 2
ASP.NET được lưu trữ trên máy bởi Common Language Runtime ............................................ 3
ASP.NET dễ dàng triển khai và cấu hình .................................................................................... 3

2. Các tính năng mới trong ASP.NET 3.5 ............................................................................ 3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

ASP.NET AJAX .......................................................................................................................... 4
Các Control mới ........................................................................................................................... 4
LINQ ............................................................................................................................................ 4
Các Assembly mới ....................................................................................................................... 4
ASP.NET Dynamic Data ............................................................................................................. 4
ASP.NET MVC (Model View Control) ...................................................................................... 4

3. Cách tạo trang web trong Visual Studio 2008 ................................................................ 5
3.1
3.2
3.3

Khởi động Visual Studio 2008 hoặc Visual Web Developer 2008 (hình 1) ................................ 5
Cách tạo dự án mới ...................................................................................................................... 5
Ví dụ 1 .......................................................................................................................................... 7

4. Giới thiệu về sự kiện (Event) trong ASP.NET ............................
TNG QUAN V ASP.NET 3.5
TỔNG QUAN VỀ ASP.NET - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG QUAN VỀ ASP.NET - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TỔNG QUAN VỀ ASP.NET 9 10 157