Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ HỢP NGỮ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 435 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC MÁY
TÍNH VÀ HỢP NGỮ

1.1. Giới thiệu
Máy tính số (Digital computer) là máy giải quyết các vấn đề bằng cách thực hiện
các chỉ thị do con người cung cấp. Chuỗi các chỉ thị này gọi là chương trình (program).
Các mạch điện tử trong một máy tính số sẽ thực hiện một số giới hạn các chỉ thị đơn giản

cho trước. Tập hợp các chỉ thị này gọi là tập lệnh của máy tính. Tất cả các chương trình
muốn thực thi đều phải được biến đổi sang tập lệnh trước khi được thi hành. Các lệnh cơ
bản là:
-

Cộng 2 số.
So sánh với 0.
Di chuyển dữ liệu.

Tập lệnh của máy tính tạo thành một ngôn ngữ giúp con người có thể tác động lên
máy tính, ngôn ngữ này gọi là ngôn ngữ máy (machine language). Tuy nhiên, hầu hết các
ngôn ngữ máy đều đơn giản nên để thực hiện một yêu cầu nào đó, người thiết kế phải
thực hiện một công việc phức tạp. Đó là chuyển các yêu cầu này thành các chỉ thị có chứa
trong tập lệnh của máy. Vấn đề này có thể giải quyết bằng cách thiết kế một tập lệnh mới
thích hợp cho con người hơn tập lệnh đã cài đặt sẵn trong máy (built-in). Ngôn ngữ máy
sẽ được gọi là ngôn ngữ cấp 1 (L1) và ngôn ngữ vừa được hình thành gọi là ngôn ngữ cấp
2 (L2).
Một phương pháp thực thi chương trình L2 là chuyển một lệnh trong L2 bằng một
chuỗi các lệnh tương đương trong L1. Kết quả là sẽ tạo thành một chương trình L1 và
máy tính sẽ thực hiện chương trình tương đương L1 thay vì thực hiện chương trình L2.
Kỹ thuật này gọi là biên dịch (compile). Cách khác là một lệnh trong chương trình L2 sẽ
được xem như dữ liệu ngõ vào của chương trình L1 và toàn bộ chương trình L2 sẽ được
thực thi tuần tự. Kỹ thuật này gọi là thông dịch (interprete), nó không yêu cầu tạo ra một
chương trình mới trong L1.
Biên dịch và thông dịch đều thực hiện chương trình L2 thông qua tập lệnh trong
chương trình L1. Chúng khác nhau ở chỗ là khi biên dịch thì toàn bộ chương trình L2 sẽ
được chuyển thành chuỗi lệnh L1 rồi sau đó mới được thực thi còn đối với phương pháp
thông dịch thì sẽ thực thi từng lệnh trong L2. Để thuận tiện hơn, ta giả sử tồn tại một máy
tính sử dụng ngôn ngữ máy là L2, ta gọi máy tính này là máy ảo (virtual machine).
Tuy nhiên, trong thực tế, để có thể thực hiện biên dịch và thông dịch , các ngôn

ngữ L1 và L2 không được khác nhau nhiều. Như vậy, ngôn ngữ L2 cũng không thật sự
giúp ích nhiều cho người thiết kế. Do đó, một tập lệnh kế tiếp được hình thành sẽ hướng
về con người nhiều hơn là máy tính, tập lệnh này sẽ tạo thành một ngôn ngữ và ta gọi là
ngôn ngữ L3. Ta có thể viết các chươn...
T NG QUAN V C U TRÚC MÁY
NH H P NG
TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ HỢP NGỮ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ HỢP NGỮ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ HỢP NGỮ 9 10 773