Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi Ngoc Quynh Ngo Mai
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1177 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI 1
TỔNG
Ổ
QUAN VỀ
Ề CƠ SỞ
Ở DỮ
Ữ LIỆU
Ệ

Giả viên:
Giảng
iê ThS.
ThS Nguyễn
N
ễ Tiế
Tiến Đ
Đạtt

1
v1.0012112212

TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP
• Trước những năm 60, mỗi chương trình ứng dụng đều có 1 tệp dữ liệu tương ứng
và khi chương trình ứng dụng được sửa đổi thì tệp dữ liệu này cũng phải thay đổi.
• Việc lưu trữ thông tin trong hệ xử lý tệp (được hỗ trợ bởi hệ điều hành) có nhược
điểm như: sự dư thừa dữ liệu, các dị thường dữ liệu khi nhiều người sử dụng….
• Dẫn đến sự ra đời các hệ CSDL để khắc phục các vấn đề trên. Hệ CSDL đã định
nghĩa các cấu trúc cho việc lưu trữ thông tin, cung cấp các cơ chế cho việc thao
tác thông tin và đảm bảo an toàn cho các thông tin được lưu trữ.



1. Vậy cơ sở dữ liệu là gì?
2 Cơ sở dữ liệu được tổ chức như thế nào?
2.
3. Những phương pháp nào dùng để mô hình hóa một cơ sở dữ liệu?

2
v1.0012112212

MỤC TIÊU

Giới thiệu các khái niệm cơ bản về CSDL.
Giới thiệu các vấn đề cơ bản cần giải quyết trong CSDL.
Giới thiệu kiến trúc một hệ CSDL.
Giới thiệu các mô hình dữ liệu.

3
v1.0012112212

NỘI DUNG
1

Các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu (CSDL);

2

Các vấn đề cơ bản cần giải quyết trong cơ sở dữ liệu;

3

Kiến trúc của một hệ cơ sở dữ liệu;

4

Mô hình dữ liệu.

4
v1.0012112212

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.1. Cơ sở dữ liệu;
1.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu;
1.3. Hệ cơ sở dữ liệu.

5
v1.0012112212

1.1. CƠ SỞ DỮ LIỆU
• Khái niệm Dữ Liệu: Dữ liệu là một phần tử hoặc
một tập hợp các phần tử mà ta gọi là tín hiệu. Nó
được biểu hiện dưới dạng như hình ảnh, âm thanh,
màu sắc, ...
• Khái niệm Cơ Sở Dữ Liệu: Một cơ sở dữ liệu (CSDL)
là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau chứa
thông tin về tổ chức nào đó (như một trường đại học,
một ngân hàng,…) được lưu trữ trên các thiết bị nhớ
thứ cấp (như băng từ, đĩa từ,…) để đáp ứng nhu cầu
khai thác thông tin của nhiều người sử dụng với nhiều
mục đích khác nhau.
 Tạo lập dữ liệu;
 Cập nhật dữ liệu (thêm, sửa, xóa dữ liệu);
 Truy xuất dữ liệu (tìm kiếm, thống kê dữ liệu);
 Bảo trì dữ liệu.

Thông tin
Lưu trữ có chọn lọc

Dữ liệu
Có quan hệ logic

Cơ sở dữ liệu
Quan hệ giữa thông tin, dữ liệu
và CSDL

6
v1.0012112212

1.1. CƠ SỞ DỮ LIỆU (tiếp theo)
Đặc tính của Cơ Sở Dữ Liệu:
• Một CSDL thể hiện một số khía cạnh của thế giới thực hay còn gọi là thế giới thu nhỏ
(Universe of Discourse – UoD);
• Một CSDL là một tập hợp các dữ liệu có logic chặt chẽ;
ộ CSDL được
ợ thiết kế, xâyy dựng
ự g và bố trí dữ liệu
ệ cho mục
ụ đích nhất định.
ị
• Một
Các CSDL có kích cỡ bất kỳ và độ phức tạp ...
BÀI 1
T
NG QUAN V
CƠ S
D
LI
U
Gi ThS N Tiế Đ t
Gi
ng v
n:
ThS
.
N
guy
n
Tiế
n
Đ
t
v1.0012112212
1
Tổng quan về cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về cơ sở dữ liệu - Người đăng: Ngoc Quynh Ngo Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Tổng quan về cơ sở dữ liệu 9 10 291