Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về H.264/AVC

Được đăng lên bởi Dam Minh Tung
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2766 lần   |   Lượt tải: 3 lần
6

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CHUẨN NÉN
VIDEO H.264/AVC
2.1 Tổng quan về các chuẩn video
Hiện nay trên thế giới có hai tổ chức chịu trách nhiệm chính trong việc đưa
ra các chuẩn về nén và giải nén video đó là ITU và ISO.
-

Tổ chức ITU – International Telecommunications Union chuyên tập
trung vào các ứng dụng truyền thông với dòng video chuẩn H.26x, với
dung lượng lưu trữ nhỏ và hiệu quả cao trong việc truyền tải trên mạng.
Dòng H.26x bao gồm các chuẩn H.261, H.262, H.263, và H.264.

-

Tổ chức ISO – International Standards Organization đưa ra dòng MPEG
chủ yếu tập trung phát triển các ứng dụng đa người dùng (phim,
video,...). Dòng MPEG bao gồm các chuẩn MPEG-1, MPEG-2, MPEG4.

Hai tổ chức này cùng nhau lập nên nhóm JVT – Joint Video Team để đưa ra
chuẩn H.264 (tổ chức ISO gọi chuẩn này là MPEG-4 Part 10). H.264 là chuẩn nén
video mới nhất hiện nay và được xem là dòng nén video thế hệ thứ 3.

Hình 2. 1: Quá trình phát triển các dòng video H.26x và MPEG

7

2.1.1 Dòng H.26x
2.1.1.1

Chuẩn H.261

Chuẩn H.261 là chuẩn nén video hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới, được giới
thiệu vào năm 1993 bởi tổ chức ITU. H.261 được thiết kế cho những ứng dụng hội
nghị trực tuyến video hai chiều với dữ liệu video sau khi nén có tốc độ trong khoảng
40Kbps – 2Mbps. H.261 có hai độ phân giải là CIF (352x288) và QCIF (176x144),
sử dụng kĩ thuật lấy mẫu 4:2:0. Thuật toán nén của chuẩn này không phức tạp do
yêu cầu việc nén và giải nén phải được thực hiện theo thời gian thực.

2.1.1.2

Chuẩn H.263

H.263 là chuẩn mã hóa video/audio do nhóm VCEG (Video Coding Experts
Group) thuộc tổ chức ITU đưa ra năm 1998 và là một chuẩn với tốc độ bit thấp,
được dùng cho các hội nghị video trực tuyến. Năm 1998, ITU cải tiến chuẩn này và
cho ra chuẩn H.263v2 (còn gọi là H.263+ hay H.263 1998). Năm 2000, chuẩn
H.263v3 ra đời (còn gọi là H.263++ hay H.263 2000).
H.263 được phát triển dựa trên những kinh nghiệm được rút ra từ các chuẩn
H.261, MPEG-1 và MPEG-2. So với các chuẩn trước, H.263 có chất lượng video
tốt hơn và tốc độ bit (lượng bit lưu trữ cho một đơn vị thời gian) nhỏ hơn. Mục tiêu
của H.263 là truyền được video chất lượng chấp nhận được trên đường truyền điện
thoại với tốc độ 28.8Kbps. H.263 hỗ trợ độ phân giải từ 128x96 đến 352x288.
H.263 có những cải tiến trong việc dự đoán các chuyển động và thuật toán
giảm dữ liệu dư thừa, phân lớp được tối ưu hơn nhiều so với các chuẩn trước đó.

2.1.1.3

Chuẩn H.264/AVC

H.264/AVC được đưa ra bởi nhóm JVT. Nhóm JVT được thành lập từ việc
sát nhập hai...
6
CHƯƠNG 2: TNG QUAN V CHUN NÉN
VIDEO H.264/AVC
2.1 Tng quan v các chun video
Hin nay trên thế gii có hai t chc chu trách nhim chính trong vic đưa
ra các chun v nén và gii nén video đó là ITU và ISO.
- T chc ITU International Telecommunications Union chuyên tp
trung vào các ng dng truyn thông vi dòng video chun H.26x, vi
dung lượng lưu tr nh và hiu qu cao trong vic truyn ti trên mng.
Dòng H.26x bao gm các chun H.261, H.262, H.263, H.264.
- T chc ISO International Standards Organization đưa ra dòng MPEG
ch yếu tp trung phát trin các ng dng đa người dùng (phim,
video,...). Dòng MPEG bao gm các chun MPEG-1, MPEG-2, MPEG-
4.
Hai t chc này cùng nhau lp nên nhóm JVT Joint Video Team để đưa ra
chun H.264 (t chc ISO gi chun này là MPEG-4 Part 10). H.264 là chun nén
video mi nht hin nay và được xem là ng nén video thế h th 3.
Hình 2. 1: Quá trình phát trin các ng video H.26x và MPEG
Tổng quan về H.264/AVC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về H.264/AVC - Người đăng: Dam Minh Tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Tổng quan về H.264/AVC 9 10 963