Ktl-icon-tai-lieu

tổng quan về hệ điều hành

Được đăng lên bởi Hai ShenChen
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Hệ Điều Hành – V1.0

TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH
I

Mục tiêu
Sau khi học xong chương này, người học nắm được những kiến thức sau:
o Hiểu vai trò của hệ điều hành trong hệ thống máy tính
o Biết các giai đoạn phát triển của hệ điều hành
o Hiểu sự khác biệt của các hệ điều hành qua từng giai đoạn
o Hiểu cách giải quyết các vấn đề phát sinh trong từng hệ điều hành

II Giới thiệu
Hệ điều hành là một chương trình quản lý phần cứng máy tính. Nó cung cấp nền
tảng cho các chương trình ứng dụng và đóng vai trò trung gian giao tiếp giữa người
dùng máy tính và phần cứng của máy tính đó. Hệ điều hành thiết lập cho các tác vụ
này rất đa dạng. Một vài hệ điều hành thiết kế tiện dụng trong khi một số khác thiết kế
hiệu quả hoặc kết hợp cả hai.
Để hiểu hệ điều hành là gì, trước hết chúng ta phải hiểu chúng được phát triển
như thế nào. Trong chương này chúng ta điểm lại sự phát triển của hệ điều hành từ
những hệ thử nghiệm đầu tiên tới những hệ đa chương và chia thời. Thông qua những
giai đoạn khác nhau chúng ta sẽ thấy cách thức mà những thành phần của hệ điều
hành được cải tiến như những giải pháp tự nhiên cho những vấn đề trong những hệ
thống máy tính ban đầu. Xem xét những lý do phía sau sự phát triển của hệ điều hành
cho chúng ta một đánh giá về những tác vụ gì hệ điều hành làm và cách hệ điều hành
thực hiện chúng.

III Hệ điều hành là gì?
Một hệ điều hành là một thành phần quan trọng của mọi hệ thống máy tính. Một hệ
thống máy tính có thể được chia thành bốn thành phần: phần cứng, hệ điều hành, các
chương trình ứng dụng và người dùng.
o Phần cứng (Hardware): bao gồm bộ xử lý trung tâm (CPU), bộ nhớ, thiết
bị xuất/nhập,..cung cấp tài nguyên cơ bản cho hệ thống.
o Các chương trình ứng dụng (application programs): trình biên dịch
(compiler), trình soạn thảo văn bản (text editor), hệ cơ sở dữ liệu (database
system), trình duyệt Web,..định nghĩa cách mà trong đó các tài nguyên
được sử dụng để giải quyết yêu cầu của người dùng.
o Người dùng (user): có nhiều loại người dùng khác nhau, thực hiện những
yêu cầu khác nhau, do đó sẽ có nhiều ứng dụng khác nhau.
o Hệ điều hành (operating system): hay còn gọi là chương trình hệ thống,
điều khiển và hợp tác việc sử dụng phần cứng giữa những chương trình
ứng dụng khác nhau cho những người dùng khác nhau. Hệ điều hành có
thể được khám phá từ hai phía: người dùng và hệ thống.

Biên soạn: Th.s Nguyễn Phú Trường - 09/2005

Trang 1

Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Tr...
Đại Hc Cn Thơ - Khoa Công Ngh Thông Tin - Giáo Trình H Điu Hành – V1.0
TNG QUAN V H ĐIU HÀNH
I Mc tiêu
Sau khi hc xong chương này, người hc nm được nhng kiến thc sau:
o Hiu vai trò ca h điu hành trong h thng máy tính
o Biết các giai đon phát trin ca h điu hành
o Hiu s khác bit ca các h điu hành qua tng giai đon
o Hiu cách gii quyết các vn đề phát sinh trong tng h điu hành
II Gii thiu
H điu hành là mt chương trình qun lý phn cng máy tính. Nó cung cp nn
tng cho các chương trình ng dng và đóng vai trò trung gian giao tiếp gia người
dùng máy tính và phn cng ca máy tính đó. H điu hành thiết lp cho các tác v
này rt đa dng. Mt vài h điu hành thiết kế tin dng trong khi mt s khác thiết kế
hiu qu hoc kết hp c hai.
Để hiu h điu hành là gì, trước hết chúng ta phi hiu chúng được phát trin
như thế nào. Trong chương này chúng ta đim li s phát trin ca h điu hành t
nhng h th nghim đầu tiên ti nhng h đa chương và chia thi. Thông qua nhng
giai đon khác nhau chúng ta s thy cách thc mà nhng thành phn ca h điu
hành được ci tiến như nhng gii pháp t nhiên cho nhng vn đề trong nhng h
thng máy tính ban đầu. Xem xét nhng lý do phía sau s phát trin ca h điu hành
cho chúng ta mt đánh giá v nhng tác v gì h điu hành làm và cách h điu hành
thc hin chúng.
III H điu hành là gì?
Mt h điu hành là mt thành phn quan trng ca mi h thng máy tính. Mt h
thng máy tính có th được chia thành bn thành phn: phn cng, h điu hành, các
chương trình ng dng và người dùng.
o Phn cng (Hardware): bao gm b x lý trung tâm (CPU), b nh, thiết
b xut/nhp,..cung cp tài nguyên cơ bn cho h thng.
o Các chương trình ng dng (application programs): trình biên dch
(compiler), trình son tho văn bn (text editor), h cơ s d liu (database
system), trình duyt Web,..định nghĩa cách mà trong đó các tài nguyên
được s dng để gii quyết yêu cu ca người dùng.
o Người dùng (user): có nhiu loi người dùng khác nhau, thc hin nhng
yêu cu khác nhau, do đó s có nhiu ng dng khác nhau.
o H điu hành (operating system): hay còn gi là chương trình h thng,
điu khin và hp tác vic s dng phn cng gia nhng chương trình
ng dng khác nhau cho nhng người dùng khác nhau. H điu hành có
th được khám phá t hai phía: người dùng và h thng.
Biên son: Th.s Nguyn Phú Trường - 09/2005 Trang 1
tổng quan về hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng quan về hệ điều hành - Người đăng: Hai ShenChen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
tổng quan về hệ điều hành 9 10 440