Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi Angels Vs Demons
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 782 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN LOẠI HỆ THỐNG THÔNG TIN

Hệ thống tự động văn phòng (automation office System - AOS)

•

Hệ thống tự động văn phòng là hệ thống được xây dựng trên máy tính như hệ xử lý
văn bản, hệ thư tín điện tử, hệ thống lập lịch làm việc cùng các thiết bị khác nhau
như máy fax, điện thoại tự ghi..

•

. Chúng được thiết lập nhằm tự động hoá công việc ghi chép, tạo văn bản và giao
dịch bằng lời làm tăng năng suất cho những người làm công tác văn phòng

2. Hệ thống truyền thông (communication System - CS)

•

Hệ thống truyền thông giúp cho việc trao đổi thông tin dưới các hình thức khác nhau
với những khoảng cách xa được dễ dàng, nhanh chóng và đảm bảo chất lượng.

•

Hệ thống này đóng vai trò phục vụ các hệ thông tin quản lý, hệ điều hành và các hệ
khác

3. Hệ thống xử lý giao dịch (transaction Processing System - TPS)

•
•

Đây là hệ thống nghiệp vụ cơ bản đáp ứng hoạt động của tổ chức ở mức vận hành.
Nó là một hệ thống máy tính thực hiện việc ghi nhận các giao dịch hàng ngày cần thiết cho hoạt
động kinh doanh của tổ chức. Ví dụ: hệ thống làm các đơn bán hàng, hệ thống đăng ký khách
đến và thanh toán cho khách đi tại khách sạn, tính lương, hệ thống đặt chỗ-vé máy bay ở phòng
bán vé...

•

Trong các hoạt động này, mục tiêu, nhiệm vụ, các tài nguyên đã xác định trước và cấu trúc rõ
ràng.

•

Nó là hệ thống cung cấp nhiều dữ liệu nhất cho các hệ thống khác trong tổ chức.

4. Hệ cung cấp thông tin thực hiện (executive information System - eis)

•

Hệ thống cung cấp thông tin thực hiện có từ rất sớm. Nó là hệ máy tính nhằm tổng hợp và làm
các báo cáo về quá trình thực hiện công việc ở các bộ phận trong những khoảng thời gian nhất
định.

•

Các tổng hợp, báo cáo được thực hiện theo mẫu với nội dung tổng hợp rất đơn giản và rõ ràng.

5. Hệ thống thông tin quản lý (management information System - mis)

•

Hệ thống thông tin quản lý phục vụ các hoạt động quản lý của tổ chức như lập kế
hoạch, kiểm tra thực hiện, tổng hợp và làm các báo cáo, làm các quyết định quản lý
trên cơ sở các quy trình thủ tục cho trước.

•

Nó sử dụng dữ liệu từ các hệ xử lý giao dịch. Hệ này không mềm dẻo và ít có khả
năng phân tích và thường được thiết lập trên cơ sở của những thủ tục hay quy trình
đơn giản.

6. Hệ hỗ trợ quyết định (Decision suppor System - DSS)

•

Hệ hỗ trợ quyết định là hệ máy tính được sử dụng ở mức quản lý của tổ chức. Nó có nhiệm vụ
tổng hợp các dữ liệu và tiến hành các phân tích bằng các mô hình để hỗ trợ cho các nhà quản lý
làm những quyết định không có quy trình rõ ...
PHÂN LOẠI HỆ THỐNG THÔNG TIN
Tổng quan về hệ thống thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về hệ thống thông tin - Người đăng: Angels Vs Demons
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Tổng quan về hệ thống thông tin 9 10 136