Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về Lập trình truyền thông

Được đăng lên bởi le-quoc-tan
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3525 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tổng quan về
Lập trình truyền
thông
Truyền thông
 Cơ chế giao tiếp liên quá trình
(IPC)
 Mô hình OSI
 Mạng TCP/IP
 Dịch vụ mạng
 Mô hình Client/Server
 Các kiểu kiến trúc chương trình


Bộ môn Hệ thống Máy tính và Truyền thông - Đại Học Cần Thơ

1

Truyền thông




Là sự giao tiếp, trao đổi thông tin
giữa 2 hay nhiều thực thể trong hệ thống.
Trong hệ thống máy tính, hệ thống mạng máy tính:
truyền thông là sự giao tiếp bên trong 1 quá trình
hay giữa các quá trình với nhau thông qua các cơ
chế truyền thông.


Hệ thống đơn nhiệm (monotasking):





Giao tiếp chỉ trong phạm vi 1 chương trình.
Dùng biến toàn cục, tham số gọi hàm, trị trả về của hàm …

Hệ thống đa nhiệm (multitasking):



Nhiều quá trình được thực thi song song.
Dùng cơ chế giao tiếp liên quá trình (InterProcess Communication)
được cung cấp bởi hệ điều hành và hệ điều hành mạng.

Bộ môn Hệ thống Máy tính và Truyền thông - Đại Học Cần Thơ
2

Cơ chế giao tiếp liên quá trình


Phân loại:

Loại 1: Giao tiếp giữa các quá trình trên cùng 1 máy tính

Loại 2: Giao tiếp giữa nhiều quá trình
trên các máy tính khác nhau
Bộ môn Hệ thống Máy tính và Truyền thông - Đại Học Cần Thơ
3

Cơ chế giao tiếp liên quá trình


IPC loại 1: giao tiếp trên cùng 1 máy tính.





Thông qua hạt nhân (kernel) của hệ điều hành.
Dùng vùng nhớ dùng chung hay tập tin chia sẻ:
 Một quá trình ghi
 Một quá trình đọc

IPC loại 2: giao tiếp trên các máy tính khác nhau.





Thông qua các hạt nhân (kernel) của nhiều hệ điều hành.
Phải có quy tắc trao đổi thông tin (protocol) giữa các hạt
nhân và giữa các quá trình.

Một số IPC phổ biến: Pipe, Socket, RPC.

Bộ môn Hệ thống Máy tính và Truyền thông - Đại Học Cần Thơ
4

Mô hình OSI


Mô hình OSI đầy đủ:

Mô hình OSI gồm 7 tầng
Bộ môn Hệ thống Máy tính và Truyền thông - Đại Học Cần Thơ
5

Mô hình OSI


Kiến trúc các hệ điều hành mạng:

Cùng chức năng, không tương tác được với nhau
Bộ môn Hệ thống Máy tính và Truyền thông - Đại Học Cần Thơ
6

Mạng TCP/IP


TCP/IP: giao thức chung để giao tiếp trên Internet.



Mạng TCP/IP dùng mô hình OSI đơn giản:
giản

Mô hình OSI đơn giản gồm 5 tầng
Bộ môn Hệ thống Máy tính và Truyền thông - Đại Học Cần Thơ
7

Mạng TCP/IP


Bộ giao thức TCP/IP:

Bộ môn Hệ thống Máy tính và Truyền thông - Đại Học Cần Thơ
8

Dịch vụ mạng


Net service: chương trình ứng dụng thực hiện 1
tác vụ nào đó trên hệ thống mạng.



Một số dịch vụ mạng phổ biến:



File service: chia sẻ file, dữ liệu, chương trình…



Web service: cung cấp d...
Bộ môn Hệ thống Máy tính và Truyền thông - Đại Học Cần Thơ 1
T ng quan v
T ng quan v
L p trình truy n
L p trình truy n
thông
thông
Truyền thông
Truyền thông
Cơ chế giao tiếp liên quá trình
Cơ chế giao tiếp liên quá trình
(IPC)
(IPC)
Mô hình OSI
Mô hình OSI
Mạng TCP/IP
Mạng TCP/IP
Dịch vụ mạng
Dịch vụ mạng
Mô hình Client/Server
Mô hình Client/Server
Các kiểu kiến trúc chương trình
Các kiểu kiến trúc chương trình
Tổng quan về Lập trình truyền thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về Lập trình truyền thông - Người đăng: le-quoc-tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tổng quan về Lập trình truyền thông 9 10 87