Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về lập trình Wed - Chương 4 : Session & Cookie

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương 4:
Session & Cookie
Lê Nhựt Trường
Email: lntruongcntt@gmail.com

Nội dung: Session








Khái niệm
Cách thức hoạt động
Khởi động Session
Đăng ký Session
Sử dụng Session
Hủy biến Session
Ví dụ trang Form đăng nhập

Lê Nhựt Trường

Bài Giảng Lập Trình Web

2

Khái niệm


PHP session cho phép lưu trữ dữ liệu của
người dùng trên server để sử dụng về sau.



PHP session cho phép lưu trữ dữ liệu của
người dùng trên server để sử dụng về sau.

Lê Nhựt Trường

Bài Giảng Lập Trình Web

3

Cách thức hoạt động






Session làm việc bằng cách tạo ra một địa chỉ
duy nhất UID (User Identification) cho mỗi
người sử dụng.
UID có giá trị là một dãy số ngẫu nhiên, có thể
được lưu trong cookie hoặc được truyền lên
URL.
Ngoài ra có thể khởi tạo và sử dụng một biến
session tự khai báo.

Lê Nhựt Trường

Bài Giảng Lập Trình Web

4

Khởi động Session


Trước khi lưu trữ thông tin người dùng vào
session phải khởi động session.



Hàm khởi động session phải đặt phía trên thẻ
HTML.



Cú pháp: session_start();

Lê Nhựt Trường

Bài Giảng Lập Trình Web

5

Hủy Cookie
Để hủy 1 cookie đã được tạo ta có thể dùng 1 trong 2
cách sau:

−

−

Cách 1:
− Cú pháp: setcookie("Name cookie");
− Gọi hàm setcookie() với chỉ duy nhất tên
cookie.

Lê Nhựt Trường

Bài Giảng Lập Trình Web

27

Hủy Cookie
Cách 2:

–

–

–

–

Muốn hủy một biến cookie cần kiểm tra lại
thời gian giới hạn dành cho biến cookie đó.
Dùng hàm setcookie() để hủy bằng cách:
– Đặt giá trị của biến cookie đó bằng “”
– Thời gian = thời gian - thời gian giới hạn.
Cú pháp:
setcookie(name, “”, time()-thời gian giới hạn);
Ví dụ: Hủy biến cookie username đã đăng kí với giá trị
là admin.
setcookie("username","", time() -3600)

Lê Nhựt Trường

Bài Giảng Lập Trình Web

28

...
Ch ng 4:ươ
Session & Cookie
Lê Nh t Tr ng ườ
Email: lntruongcntt@gmail.com
B GIÁO D C & ĐÀO T O
TR NG Đ I H C C U LONGƯỜ
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
Tổng quan về lập trình Wed - Chương 4 : Session & Cookie - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về lập trình Wed - Chương 4 : Session & Cookie - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tổng quan về lập trình Wed - Chương 4 : Session & Cookie 9 10 225