Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm excel

Được đăng lên bởi lopdl12kt001
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 756 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRẮC NGHIỆM EXCEL
Câu 1:Phần mềm xử lí bảng tính là:
A.chương trình tính toán xử lí các dữ liệu
B.chương trình tính toán xử lí các dữ liệu được lưu giữ dưới dạng bảng
C.chương trình xử lí văn bản
D.chương trình trò chơi
Câu 2:Phần mềm bảng tính là:
A.Microsoft Windows
B. Microsoft Word
C. Microsoft Excel
D. Microsoft Power Point
Câu 3:Trang tính gồm có:
A.các cột
B.các hàng
C.các ô
D.nhiều cột, hàng ô
Câu 4:Phát biểu nào sau đây sai:
A.Các cột của trang tính được đánh thứ tự liên tiếp từ trái qua phải bằng các chử
cái bắt đầu từ A, B, C. . .Các kí tự này được gọi là tên cột.
B.Các hàng của trang tính được đánh thứ tự lien tiếp từ trên xuống dưới bằng các
số bắt đầu từ 1, 2, 3. . .Các số này được gọi là tên hàng.
C.Địa chỉ của một ô tính là cặp tên hàng và tên cột mà ô nằm trên đó. VD A2
D.Khối là tập hợp các ô tính liền nhau tạo thành một vùng hình chữ nhật. Địa chỉ
của khối là cặp địa chỉ của ô trên cùng bên trái và ô dưới cùng bên phải, được phân
cách nhau bởi dầu hai chấm (:). VD A2:B5
Câu 5:Trong Excel, để lưu lại kết quả làm việc em chọn cách nào:
A.chọn File, Save và đặt tên cho bảng tính
B.nháy vào nút biểu tượng
để thực hiện lệnh Save và gỏ tên cho bang tính
C.giữ phím Ctrl và nhấn phím A, gỏ tên vào bảng tính
D.chọn Open và đặt tên cho bảng tính
Câu 6:Muốn lưu bảng tính đang mở với tên khác ta chọn:
A.chọn File, Save gỏ lại tên khác
B. chọn File, Save As gỏ lại tên khác
C. chọn Open, Save gỏ lại tên khác D. chọn New, Save gỏ lại tên khác
Câu 7:Khi mở một trang tính mới em thường thấy có:
A.một trang tính
B.hai trang tính
C.ba trang tính
D.bốn
trang tính
Câu 8:Khối là một nhóm ô liền kề nhau tạo thành hình chử nhật, vậy khối có thể là:
A.một ô
B.một vòng
C.một cột
D.một ô, một dòng, một
cột
Câu 9:Câu nào sau đây là đúng khi nhập dữ liệu vào trang tính:
A.dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc nhiên canh phải trong ô
B. dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên canh trái trong ô
C. dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên canh phải trong ô
D. dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc nhiên canh giữa trong ô
Câu 10:Câu nào sau đây là sai?

A.dữ liệu số là số 0, 1, 2, . . .,9, dấu+, dấu -, dấu %
B.dữ liệu kí tự là các dãy chữ cái, chữ số và các kí hiệu
C.ở chế độ mặc định dữ liệu kiểu số được căn thẳng lề trái ở ô tính, dữ liệu kiểu kí
tự được căn thẳng lề phải trong ô tính
D.công thức của một ô tính được bắt đầu bằng dấu =
Câu 11:Khi chọn khối, câu nào sau đây là sai?
A.Đặt con trỏ ở ô đầu rồi giữ phím Shift và nhấp chuột ở ô cuối
B. Đặt con trỏ ở ô đầu rồi giữ phím Shift và dùng phím mủi tên quét đến ...
TRẮC NGHIỆM EXCEL

 !"
B.chương trình tính toán xử lí các dữ liệu được lưu giữ dưới dạng bảng
#$
%&!
'
(!)*+!,) -(!)*+
. Microsoft Excel %(!)*,.!
/0123
4 - 5 D.nhiều cột, hàng ô
6!7)189sai
4:118;8<=!>!?@A!B1@!C
!D8AE-EF=98;G!>4
-:118;8<=!.!?@A>HI!C
)HD8AE'E/)H98;G!>
JK1L:145M@>#>45C>83N%'
%OH!P@;@5!1Q4#R PJK1L
:1FH!M@8K1L:15>R>!#5I!R>@!E8;@
1S!1!TUVN%'-W
W0X.E87Q!F?B#!".G
GY!.EZ1#.#8M>
-9#[!7; 87=!""Z1#.#\>1
! @#T@E\>#
%G]@.#8M>
^(H81S#I!>F1G
GY!.EZ1#.\Q!>F -GY!.EZ1#.)\Q!>F
G]@.EZ1#.\Q!>F %G_.,EZ1#.\Q!>F
`O!S41I!.aT93
41 -1!1 11 %H
1
bOH!435!F1QPE#P9FH!37
45 -4#& 44 %45E4&E4
4
c)189đúngF!P@ !"#1
 !"F!7Fd=)eM!>1@!5
- !"F!7)H)eM!>1!5
 !"F!7)H)eM!>1@!5
% !"F!7Fd=)eM!>1! 15
f)189)1!g
trắc nghiệm excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm excel - Người đăng: lopdl12kt001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
trắc nghiệm excel 9 10 481