Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm Excel

Được đăng lên bởi tranduc00
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng?
A. Một Sheet bảng tính điện tử của MS-Excel bao gồm 24 cột và 10 dòng, trong đó 24 cột tương ứng
với 24 chữ cái, 10 dòng là 10 giá trị hiện có.
B. Một Sheet bảng tính điện tử của MS-Excel chỉ có 24 cột
C. Một Sheet bảng tính điện tử của MS-Excel có 256 cột
D. Một Sheet bảng tính điện tử của MS-Excel có thể lên đến 512 cột
Câu 2: Trong MS-Excel,công thức =MAX(2;3;9) - SUM(2;"3";TRUE;LEFT("10A")) +
COUNT(0;1;"ABC") cho kết quả:
A. 10
B. 7
C. 9
D. 4
Câu 3: Thao tác nào sẽ thay đổi cỡ chữ, dạng chữ, in đậm, in nghiêng, kiểu chữ... trong MS- Excel ?
A. Chọn Tools  Options  Font
B. Chọn File  Properties  Font
C. Chọn Format  Cells  Font
D. Chọn Insert  Font
Câu 4: Trong MS-Excel, kết quả trả về khi công thức: =ABS(AVERAGE(100;17;COUNT(3;5;9))) được
thực hiện là:
A. 50
B. 3
C. 40
D. 60
Câu 5: Khi đang nhập liệu trong MS-Excel, phím tắt nào sau đây sẽ giúp bạn xuống một dòng ngay trong
cùng một ô
A. Alt + Enter
B. Shift + Enter
C. Ctrl + Enter
D. Enter
Câu 6: Trong bảng tính MS-Excel, ô E1 chứa công thức: = A1 + $B$1 + C1. Sao chép công thức trong ô
E1 đến ô F3. Ô F3 sẽ chứa công thức:
A. B3+$C$1+D3
B. C3+$B$1+E3
C. A1 + $B$1 + C1
D. B3+$B$1+D3
Câu 7: Trong MS-Excel, muốn hiện lại một Sheet đã ẩn, ta thực hiện lệnh:
A. Chọn InsertSheet Hide, sau đó chọn tên Sheet bấm OK
B. Chọn Format Sheet Unhide, sau đó chọn tên Sheet bấm OK
C. Chọn Insert Sheet Unhide, sau đó chọn tên Sheet bấm OK
D. Chọn Format Sheet Hide, sau đó chọn tên Sheet bấm OK
Câu 8: Để tính tổng các ô từ A1 đến A7, công thức nào dưới đây là đúng?
A. =SUM(A1);SUM(A7)
B. =SUM(A1):SUM(A7)
C. =SUM(A1-A7)
D. =SUM(A1:A7)
Câu 9: Trong MS-Excel để thay đổi độ rộng của các cột đã chọn, ta thực hiện:
A. Chọn Format  Column  Width
B. Chọn Format  Row  Width
C. Chọn Format  Row  Height
D. Chọn Format  Column  Height
Câu 10: Chức năng Data → Filter có trong phần mềm nào:
A. Microsoft word
B. Microsoft Excel
C. Microsoft Power point
D. Windows Explorer
Câu 11:
Trong MS Excel, ô C1 chứa dữ liệu dạng chuỗi “A115”, nhập công thức =value(right(c1,3)) vào ô C2. Kết
quả trong ô sẽ là:
a. 0
c.False
b. 115
d. True
Câu 12:
Trong Ms Excel, các ô A1, A2, A3 lần lượt chứa các số 2,4,6. các ô B1, B2, B3 chứa các số 1, 3, 5. tại ô
D1 có công thức là: =A1+$A$2 + B1. Kết quả của ô D2 sẽ như thế nào nếu ta sao chép từ ô D1:
a. 11
b. 8
c. 7
d. 5
Câu 13:
Trong Excel, ô B1 chứa công thức = Round( 5.7693, 2) kết quả là:
a. 576
b. 5.8
c. 5.77
d. Tên hàm sa...
Câu 1: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng?
A. Một Sheet bảng tính điện tử của MS-Excel bao gồm 24 cột và 10 dòng, trong đó 24 cột tương ứng
với 24 chữ cái, 10 dòng là 10 giá trị hiện có.
B. Một Sheet bảng tính điện tử của MS-Excel chỉ có 24 cột
C. Một Sheet bảng tính điện tử của MS-Excel có 256 cột
D. Một Sheet bảng tính điện tử của MS-Excel có thể lên đến 512 cột
Câu 2: Trong MS-Excel,công thức =MAX(2;3;9) - SUM(2;"3";TRUE;LEFT("10A")) +
COUNT(0;1;"ABC") cho kết quả:
A. 10 B. 7 C. 9 D. 4
Câu 3: Thao tác nào sẽ thay đổi cỡ chữ, dạng chữ, in đậm, in nghiêng, kiểu chữ... trong MS- Excel ?
A. Chọn Tools Options Font B. Chọn File Properties Font
C. Chọn Format Cells Font D. Chọn Insert Font
Câu 4: Trong MS-Excel, kết quả trả về khi công thức: =ABS(AVERAGE(100;17;COUNT(3;5;9))) được
thực hiện là:
A. 50 B. 3 C. 40 D. 60
Câu 5: Khi đang nhập liệu trong MS-Excel, phím tắt nào sau đây sẽ giúp bạn xuống một dòng ngay trong
cùng một ô
A. Alt + Enter B. Shift + Enter C. Ctrl + Enter D. Enter
Câu 6: Trong bảng tính MS-Excel, ô E1 chứa công thức: = A1 + $B$1 + C1. Sao chép công thức trong ô
E1 đến ô F3. Ô F3 sẽ chứa công thức:
A. B3+$C$1+D3 B. C3+$B$1+E3
C. A1 + $B$1 + C1 D. B3+$B$1+D3
Câu 7: Trong MS-Excel, muốn hiện lại một Sheet đã ẩn, ta thực hiện lệnh:
A. Chọn InsertSheet Hide, sau đó chọn tên Sheet bấm OK
B. Chọn Format Sheet Unhide, sau đó chọn tên Sheet bấm OK
C. Chọn Insert Sheet Unhide, sau đó chọn tên Sheet bấm OK
D. Chọn Format Sheet Hide, sau đó chọn tên Sheet bấm OK
Câu 8: Để tính tổng các ô từ A1 đến A7, công thức nào dưới đây là đúng?
A. =SUM(A1);SUM(A7) B. =SUM(A1):SUM(A7)
C. =SUM(A1-A7) D. =SUM(A1:A7)
Câu 9: Trong MS-Excel để thay đổi độ rộng của các cột đã chọn, ta thực hiện:
A. Chọn Format Column Width B. Chọn Format Row Width
C. Chọn Format Row Height D. Chọn Format Column Height
Câu 10: Chức năng Data → Filter có trong phần mềm nào:
A. Microsoft word B. Microsoft Excel
C. Microsoft Power point D. Windows Explorer
Câu 11:
Trong MS Excel, ô C1 chứa dữ liệu dạng chuỗi “A115”, nhập công thức =value(right(c1,3)) vào ô C2. Kết
quả trong ô sẽ là:
a. 0 c.False
b. 115 d. True
Câu 12:
Trong Ms Excel, các ô A1, A2, A3 lần lượt chứa các số 2,4,6. các ô B1, B2, B3 chứa các số 1, 3, 5. tại ô
D1 có công thức là: =A1+$A$2 + B1. Kết quả của ô D2 sẽ như thế nào nếu ta sao chép từ ô D1:
a. 11 b. 8 c. 7 d. 5
Câu 13:
Trong Excel, ô B1 chứa công thức = Round( 5.7693, 2) kết quả là:
a. 576 b. 5.8 c. 5.77 d. Tên hàm sai
Câu 14:
Trắc nghiệm Excel - Trang 2
Trắc nghiệm Excel - Người đăng: tranduc00
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Trắc nghiệm Excel 9 10 974