Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm excel

Được đăng lên bởi Ngày Ấy Nếu Như
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1595 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài thi trắc nghiệm hết môn MS Excel 2003
TRUNG TÂM NGHỊ LỰC SỐNG
Họ và tên HV: ............................................................

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Để thực hiện định dạng đường viền cho bảng dữ liệu nằm trong tập tin danh sách
lớp, chọn bảng dữ liệu đó, nhấn chuột vào thực đơn lệnh Format - Cells. Trong hộp thoại
Format Cells, chọn thẻ
A. Font
B. Pattern
C. Border
D. Alignment
Câu 2. Địa chỉ $AC$3 là địa chỉ
A. Tuyệt đối
B. Tương đối
C. Biểu diễn sai
D. Hỗn hợp
Câu 3. Để xem nhanh trang bảng tính trước khi in, bạn sử dụng thao tác nào dưới đây
A. Vào menu View, chọn Zoom
B. Vào menu File, chọn Web Page Preview
C. Vào menu File, chọn Print
D. Vào menu File, chọn Print Preview
Câu 4. Để lựa chọn các vùng liền kề nhau trong bảng tính, bạn cần sử dụng chuột kết hợp
với phím nào
A. Ctrl và Shift
B. Alt
C. Ctrl
D. Shift
Câu 5. Để chọn toàn bộ các ô trên bảng tính bằng tổ hợp phím bạn chọn:
A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A
B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt +Space
C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + All
D. Cả ba cách trên đều được
Câu 6. Để định dạng dữ liệu tại cột Điểm là kiểu số có một chữ số ở phần thập phân, ta
chọn cột dữ liệu, nhắp chuột vào thực đơn lệnh Format, chọn:
A. Cells
B. Conditional Formatting
C. AutoFormat
D. Column
Câu 7. Trong MS Excel, hàm nào dùng để đếm các ô có dữ liệu trong 1 danh sách:
A. COUNTIF
B. COUNTBLANK
C. COUNT
D. COUNTA
Câu 8. Bạn đã bôi đen một hàng trong Excel. Lệnh nào trong số các lệnh sau cho phép
chèn thêm một hàng vào vị trí phía trên hàng đang chọn.
A. Vào thực đơn Insert, chọn Columns
B. Vào thực đơn Insert, chọn Object
C. Vào thực đơn Insert, chọn Rows
D. Vào thực đơn Insert, chọn Cells
Câu 9. Để tính tổng các ô từ A1 đến A7, công thức nào dưới đây là đúng
A. =SUM(A1):SUM(A7)
B. =SUM(A1- A7)
C. =SUM(A1:A7)
D. =SUM(A1);SUM(A7)
Câu 10. Trong Excel, bạn có thể cho dòng chữ trong một ô hiển thị theo kiểu gì
A. Theo chiều nghiêng
B. Theo chiều nằm ngang
C. Theo chiều thẳng đứng
D. Cả 3 kiểu trên
Câu 11: Trong bảng tính Microsoft Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng
dần(giảm), ta thực hiện:
A. Tools -> Sort
B. File -> Sort
C. Data -> Sort
D. Format -> Sort.
Câu 12. Trong Microsoft Excel, tại ô D2 có công thức "=B1 + C1", khi sao chép sang ô E2
thì ô E2 có công thức là:
A. =C2 + D2
B. =C1 + C2
C. =B1 + D1
D. =C1 + D1
Câu 13. Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa
là gì?
A. Chương trình bảng tính bị nhiễm virus
B. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗ...
Bài thi trắc nghiệm hết môn MS Excel 2003
TRUNG TÂM NGHỊ LỰC SỐNG Thời gian làm bài: 45 phút
Họ và tên HV: ............................................................
Câu 1. Để thực hiện định dạng đường viền cho bảng dữ liệu nằm trong tập tin danh sách
lớp, chọn bảng dữ liệu đó, nhấn chuột vào thực đơn lệnh Format - Cells. Trong hộp thoại
Format Cells, chọn thẻ
A. Font B. Pattern C. Border D. Alignment
Câu 2. Địa chỉ $AC$3 là địa chỉ
A. Tuyệt đối B. Tương đối C. Biểu diễn sai D. Hỗn hợp
Câu 3. Để xem nhanh trang bảng tính trước khi in, bạn sử dụng thao tác nào dưới đây
A. Vào menu View, chọn Zoom B. Vào menu File, chọn Web Page Preview
C. Vào menu File, chọn Print D. Vào menu File, chọn Print Preview
Câu 4. Để lựa chọn các vùng liền kề nhau trong bảng tính, bạn cần sử dụng chuột kết hợp
với phím nào
A. Ctrl và Shift B. Alt C. Ctrl D. Shift
Câu 5. Để chọn toàn bộ các ô trên bảng tính bằng tổ hợp phím bạn chọn:
A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt +Space
C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + All D. Cả ba cách trên đều được
Câu 6. Để định dạng dữ liệu tại cột Điểm là kiểu số có một chữ số ở phần thập phân, ta
chọn cột dữ liệu, nhắp chuột vào thực đơn lệnh Format, chọn:
A. Cells B. Conditional Formatting
C. AutoFormat D. Column
Câu 7. Trong MS Excel, hàm nào dùng để đếm các ô có dữ liệu trong 1 danh sách:
A. COUNTIF B. COUNTBLANK
C. COUNT D. COUNTA
Câu 8. Bạn đã bôi đen một hàng trong Excel. Lệnh nào trong số các lệnh sau cho phép
chèn thêm một hàng vào vị trí phía trên hàng đang chọn.
A. Vào thực đơn Insert, chọn Columns B. Vào thực đơn Insert, chọn Object
C. Vào thực đơn Insert, chọn Rows D. Vào thực đơn Insert, chọn Cells
Câu 9. Để tính tổng các ô từ A1 đến A7, công thức nào dưới đây là đúng
A. =SUM(A1):SUM(A7) B. =SUM(A1- A7)
C. =SUM(A1:A7) D. =SUM(A1);SUM(A7)
Câu 10. Trong Excel, bạn có thể cho dòng chữ trong một ô hiển thị theo kiểu gì
A. Theo chiều nghiêng B. Theo chiều nằm ngang
C. Theo chiều thẳng đứng D. Cả 3 kiểu trên
Câu 11: Trong bảng tính Microsoft Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng
dần(giảm), ta thực hiện:
A. Tools -> Sort B. File -> Sort
C. Data -> Sort D. Format -> Sort.
Câu 12. Trong Microsoft Excel, tại ô D2 có công thức "=B1 + C1", khi sao chép sang ô E2
thì ô E2 có công thức là:
A. =C2 + D2 B. =C1 + C2
C. =B1 + D1 D. =C1 + D1
Câu 13. Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa
là gì?
A. Chương trình bảng tính bị nhiễm virus
B. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi
C. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số
Giáo viên: Nguyễn Văn Hùng
1
trắc nghiệm excel - Trang 2
trắc nghiệm excel - Người đăng: Ngày Ấy Nếu Như
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
trắc nghiệm excel 9 10 365