Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm linux

Được đăng lên bởi thuan-tran-thi-bich
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3019 lần   |   Lượt tải: 9 lần
1 - ATAPI là viết tắt của:
[a]--Advanced Technology Attachment Packet Interface
[b]--Active Terminator At Packet Interface
[c]--Any True Attached Packet Interface
[d]--Tất cả đều sai
2 - Tập tin /etc/passwd chứa thông tin gì của users hệ thống:
[a]--Chứa profile của người dùng

[b]--Chứa uid,gid, home directory, shell

[c]--Chứa password của người dùng
3 - Hệ thống Linux có mấy Run Level chính

[d]-- Chứa tập shadow của người dùng

[a]--Có 7 Run Level

[b]--Có 6 Run Level

[c]--Có 5 Run Level
[d]--Có 4 Run Level
4 - Một tập tin lớn vào / proc được đặt tên là "kcore". Đó là:
[a]--Tất cả cốt lõi của bãi kể từ khi khởi động cuối
[b]--Một bản sao của bãi cuối lõi
[c]--Một tập tin đặc biệt cho phép truy cập vào bộ nhớ trực tiếp
[d]--Tất cả đều sai
5 - Trường hợp "telnet 0" sẽ kết nối bạn đến?
[a]--Bất cứ nơi nào trong tuyến mặc định điểm đến

[b]--Bất cứ nơi nào

[c]--Máy địa phương
[d]--Tất cả đều sai
6 - Để chạy fsck mà không bị yêu cầu xác nhận hành động,ta sử dụng
[a]--fsck-a
[b]--fsck-n
7 - "GECOS" được tìm thấy trong lĩnh vực:

[c]--fsck-y

[a]--Vệ tinh GPS theo dõi các tập tin

[b]--/etc/pam.d/other

[c]--/etc/passwd
8 - wvdial" liên quan tới:
[a]--PPP
9 - zcat là liên quan tới:

[d]--Tất cả đều sai

[d]--/etc/nsswitch.conf
[b]--Sound card

[c]—UUCP

[d]--Tất cả đều sai

[a]--Cat
[b]--gzip
[c]--pack
[d]--Tất cả đều sai
10 - Để sao chép tất cả các file trong thư mục hiện hành (nhưng không phải thư mục con) an
toàn, sử dụng:
[a]--cp * /safe
[b]--cp *.* /safe
[c]--cp . /safe
1 - Để liệt kê các file có trong thư mục hiện hành ta dùng lệnh:

[d]--Tất cả đều sai

[a]--lệnh ls
[b]--lệnh df
[c]--lệnh du
[d]--lệnh cp
2 - Để liệt kê đầy đủ thông tin của các file có trong thư mục hiện hành theo ta dùng lệnh ls với
tham số
[a]--–a
[b]--–l
[c]--–x
3 - Để chuyển sang một thư mục khác ta dùng lệnh
[a]--Lệnh cdir

[b]--Lệnh cd

[c]--Lệnh mkdir

[d]--–n
[d]--Lệnh dir

4 - Để chép một file /tmp/hello.txt vào thư mục /tmp/hello/ ta phải làm lệnh nào sau đây:

[a]--copy /tmp/hello.txt /tmp/hello/

[b]--cp tmp/hello.txt /tmp/hello

[c]--cp /tmp/hello /tmp/hello
[d]--cp /tmp/hello.txt /tmp/hello
5 - Để xem nội dung một tập tin văn bản trong Linux ta có thể dùng lệnh nào sau đây :
[a]--cat
[b]--less
[c]--more
[d]--Cả 3 lệnh trên
6 - Để đọc nội dung một đĩa CD trong Linux ta phải làm thế nào ?
[a]--Phải mount trước [b]--eject cdrom [c]--cd /mnt/cdrom [d]--Không đọc được CD rom
7 - Tập tin nào chứa các mount point mặc định khi hệ thống boot lên:
[a]--/etc/mtab [b]--/etc/mount.c...
1 - ATAPI là viết tắt của:
[a]--Advanced Technology Attachment Packet Interface
[b]--Active Terminator At Packet Interface
[c]--Any True Attached Packet Interface
[d]--Tất cả đều sai
2 - Tập tin /etc/passwd chứa thông tin gì của users hệ thống:
[a]--Chứa profile của người dùng [b]--Chứa uid,gid, home directory, shell
[c]--Chứa password của người dùng [d]-- Chứa tập shadow của người dùng
3 - Hệ thống Linux có mấy Run Level chính
[a]--Có 7 Run Level [b]--Có 6 Run Level
[c]--Có 5 Run Level [d]--Có 4 Run Level
4 - Một tập tin lớn vào / proc được đặt tên là "kcore". Đó là:
[a]--Tất cả cốt lõi của bãi kể từ khi khởi động cuối
[b]--Một bản sao của bãi cuối lõi
[c]--Một tập tin đặc biệt cho phép truy cập vào bộ nhớ trực tiếp
[d]--Tất cả đều sai
5 - Trường hợp "telnet 0" sẽ kết nối bạn đến?
[a]--Bất cứ nơi nào trong tuyến mặc định điểm đến [b]--Bất cứ nơi nào
[c]--Máy địa phương [d]--Tất cả đều sai
6 - Để chạy fsck mà không bị yêu cầu xác nhận hành động,ta sử dụng
[a]--fsck-a [b]--fsck-n [c]--fsck-y [d]--Tất cả đều sai
7 - "GECOS" được tìm thấy trong lĩnh vực:
[a]--Vệ tinh GPS theo dõi các tập tin [b]--/etc/pam.d/other
[c]--/etc/passwd [d]--/etc/nsswitch.conf
8 - wvdial" liên quan tới:
[a]--PPP [b]--Sound card [c]—UUCP [d]--Tất cả đều sai
9 - zcat là liên quan tới:
[a]--Cat [b]--gzip [c]--pack [d]--Tất cả đều sai
10 - Để sao chép tất cả các file trong thư mục hiện hành (nhưng không phải thư mục con) an
toàn, sử dụng:
[a]--cp * /safe [b]--cp *.* /safe [c]--cp . /safe [d]--Tất cả đều sai
1 - Để liệt kê các file có trong thư mục hiện hành ta dùng lệnh:
[a]--lệnh ls [b]--lệnh df [c]--lệnh du [d]--lệnh cp
2 - Để liệt kê đầy đủ thông tin của các file có trong thư mục hiện hành theo ta dùng lệnh ls với
tham số
[a]--–a [b]--–l [c]--–x [d]--–n
3 - Để chuyển sang một thư mục khác ta dùng lệnh
[a]--Lệnh cdir [b]--Lệnh cd [c]--Lệnh mkdir [d]--Lệnh dir
4 - Để chép một file /tmp/hello.txt vào thư mục /tmp/hello/ ta phải làm lệnh nào sau đây:
trắc nghiệm linux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm linux - Người đăng: thuan-tran-thi-bich
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
trắc nghiệm linux 9 10 627