Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm linux

Được đăng lên bởi Hột Bắp
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1748 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Trắc nghiệm Linux

TRẮC NGHIỆM LINUX
1. Phần quan trọng nhất của hệ điều hành Linux là:
a. File System
b. Services
c. Kernel
d. Shell
2. Số phiên bản kernel của Linux có gì đặc biệt
a. Số chẵn là phiên bản ổn định
b. Số lẻ là phiên bản thử nghiệm
c. Không quan trọng
d. Câu a và b đúng
3. Khi cài RedHat Linux ở chế độ nào thì các partion DOS bị xoá hết
a. Workstation
b. Server
c. Workstation and Server
d. Không cái nào đúng
4. Kiến trúc Kernel Linux là :
a. Static
b. Microkernel
c. Distributed
d. Monolithic
5. Tác giả của phiên bản hệ điều hành Linux đầu tiên là ?
a. Bill Gates
b. Linus Tolvards
c. Alan Turing
d. Pascal
6. Để liệt kê các file có trong thư mục hiện hành ta dùng lệnh:
a. lệnh ls
b. lệnh df
c. lệnh du
d. lệnh cp
7. Để liệt kê đầy đủ thông tin của các file có trong thư mục hiện hành theo ta dùng lệnh
ls với tham số
a. –a x
b. –l
c. –x
d. –n

07CTH

Trang 1

Trắc nghiệm Linux
8. Để liệt kê các file ẩn trong thư mục hiện hành theo ta dùng lệnh ls với tham số
a. –b
b. –a
c. –l
d. –n
9. Để chuyển sang một thư mục khác ta dùng lệnh
a. Lệnh cdir
b. Lệnh cd
c. Lệnh mkdir
d. Lệnh dir
10. Một user có username là sinhvien và home directory của anh ta là /home/sinhvien. Để
trở về home dir của anh ta 1 cách nhanh nhất, anh ta phải dùng lệnh
a. cd
b. cd /home/sinhvien
c. cd / ; cd home ; cd sinhvien
d. cd /home/sinhvien
11.Để chép một file /tmp/hello.txt vào thư mục /tmp/hello/ ta phải làm lệnh nào sau đây:
a. copy /tmp/hello.txt /tmp/hello/
b. cp tmp/hello.txt /tmp/hello
c. cp /tmp/hello /tmp/hello
d. cp /tmp/hello.txt /tmp/hello
12. Để xem nội dung một tập tin văn bản trong Linux ta có thể dùng lệnh nào sau đây
a. cat
b. less
c. more
d. cả 3 lệnh trên
13. Để đọc nội dung một đĩa CD trong Linux ta phải làm thế nào ?
a. Phải mount trước
b. eject cdrom
c. cd /mnt/cdrom
d. Không đọc được CD rom
14. Làm thế nào để đọc một đĩa mềm trong Linux
a. mount /dev/fd0
b. mount /dev/cdrom
c. Không cần làm gì cả, chỉ việc đọc từ ổ a:
15. Tập tin nào chứa các mount point mặc định khi hệ thống boot lên:
a. /etc/mtab

07CTH

Trang 2

Trắc nghiệm Linux
b. /etc/mount.conf
c. /etc/fstab
d. /etc/modules.conf
16. Tập tin nào chứa thông tin các file system đang được mount
a. /etc/mntab
b. /etc/mount.conf
c. /etc/fstab
d. /etc/modules.conf
17. Tập tin sau đây có thuộc tính như thế nào ? -rwx--x--x hello.sh
a. 077
b. 644
c. 755
d. 711
18. Để thiết lập thuộc tính cho một tập tin hello.sh với các yêu cầu sau: Chủ sở hữu được
quyền đọc ghi, nhóm được đọc, thực thi, other chỉ đọc thì...
Trắc nghiệm Linux
07CTH Trang 1
TRẮC NGHIỆM LINUX
1. Phần quan trọng nhất của hệ điều hành Linux là:
a. File System
b. Services
c. Kernel
d. Shell
2. Sphiên bản kernel của Linux có gì đặc biệt
a. Số chẵn là phiên bản ổn định
b. Số lẻ là phiên bản thử nghiệm
c. Không quan trọng
d. Câu a và b đúng
3. Khi cài RedHat Linux ở chế độ nào thì các partion DOS bị xoá hết
a. Workstation
b. Server
c. Workstation and Server
d. Không cái nào đúng
4. Kiến trúc Kernel Linux là :
a. Static
b. Microkernel
c. Distributed
d. Monolithic
5. Tác giả của phiên bản hệ điều hành Linux đầu tiên là ?
a. Bill Gates
b. Linus Tolvards
c. Alan Turing
d. Pascal
6. Để liệt kê các file có trong thư mục hiện hành ta dùng lệnh:
a. lệnh ls
b. lệnh df
c. lệnh du
d. lệnh cp
7. Để liệt đầy đủ thông tin của c file trong thư mục hiện hành theo ta dùng lệnh
ls với tham số
a. a x
b. l
c. x
d. n
trắc nghiệm linux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm linux - Người đăng: Hột Bắp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
trắc nghiệm linux 9 10 309