Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm mã nguồn mở

Được đăng lên bởi Bich Du Lam
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2473 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP MÔN MÃ NGUỒN MỞ
I.

Các lệnh – thư mục ubuntu

1. Để trợ giúp cách sử dụng các câu lệnh, ta dùng lệnh nào dưới đây:
a. man <tên_lệnh>
b. help <tên_lệnh>
c. guide <tên_lệnh>
d. tên_lệnh help
2. Trong lệnh ls [tùy-chọn] [file], tùy chọn s thể hiện
a. chỉ ra kích thước của file, tính theo khối
b. liệt kê tất cả các file, bao gồm cả file ẩn
c. đưa ra thông tin đầy đủ nhất về các file và thư mục
d. xác định kiểu file
3. Trong lệnh ls [tùy-chọn] [file], tùy chọn m thể hiện
a. liệt kê các file được ngăn cách nhau bởi dấu ","
b. liệt kê tất cả các file, bao gồm cả file ẩn
c. đưa ra danh sách các file và thư mục theo dạng cột
d. xác định kiểu file
4. Trong lệnh ls [tùy-chọn] [file], tùy chọn c thể hiện
a. đưa ra danh sách các file và thư mục theo dạng cột
b. liệt kê tất cả các file, bao gồm cả file ẩn
c. liệt kê các file được ngăn cách nhau bởi dấu
d. xác định kiểu file
5. Trong lệnh ls [tùy-chọn] [file], tùy chọn l thể hiện
a. hiển thị mỗi file hoặc thư mục trên một dòng
b. liệt kê lần lượt các thư mục và nội dung của các thư mục
c. liệt kê các file được ngăn cách nhau bởi dấu ","
d. xác định kiểu file
6. Lệnh mv dùng để:
a. thay đổi tên file/thư mục
b. tạo một file
c. tạo một thư mục
d. di chuyển file/thư mục
7. Thư mục /dev chứa
a. Các tập tin đại diện thiết bị
b. Các tập tin dùng để phát triển hệ thống
c. Các tập tin rác , tạm thời
d. Các tập tin đại diện trạng thái hiện hành của hệ thống
8. Để sao chép tất cả nội dung có trong thư mục / dir vào thư mục /tmp , thi hành lệnh
a. cp -a /dir/tmp
b. cp -r /dir /tmp
c. cp -parents /dir /tmp
d. Tất cả đều đúng

9. Lệnh nào để xóa tập tin có tên là "-abc"
a. rm - - -abc
b. rm - f - abc
c. rm - i -abc
d. rm \-abc
10. Một user có username là sinhvien và home directory của anh ta là /home /sinhvien . Để trở về home dir của
anh ta một cách nhanh nhất , anh ta phải dùng lệnh
a. cd /home/sinhvien
b. cd
c. cd/ ;cd home ;cd sinhvien
d. cd / home sinhvien
11. Khi tạo một tài khoản người dùng, thông tin nào buộc phải được cung cấp
a. Tên đăng nhập
b. Tên đầy đủ ( Full Name)
c. Mã nhận diện tài khoản (UID)
d. Shell
12. Lệnh hiển thị ra thời gian hiện tại của hệ thống là gì?
a. date
b. datetime
c. time
d. Time
13. Lệnh đếm số dòng trong file là một trong các lệnh nào dưới đây?
a. wc
b. count
c. rc
d. row
14. Để xem hướng dẫn cách sử dụng lệnh ls, ta thực hiện lệnh?
a. man ls
b. help ls
c. list ls
d. doc ls
15. Lệnh nào cho phép tạo một account user mới trên hệ thống?
a. Lệnh useradd
b. Lệnh adduser
c. L...
CÂU HI TRC NGHIM ÔN TP MÔN MÃ NGUN M
I.
Các lnh c ubuntu
1.  tr giúp cách s dng các câu lnh, ta dùng l
a. man <tên_lnh>
b. help <tên_lnh>
c. guide <tên_lnh>
d. tên_lnh help
2. Trong lnh ls [tùy-chn] [file], tùy chn s th hin
a. ch c ca file, tính theo khi
b. lit kê tt c các file, bao gm c file n
c.  nht v c
d. nh kiu file
3. Trong lnh ls [tùy-chn] [file], tùy chn m th hin
a. lit kê i du ","
b. lit kê tt c các file, bao gm c file n
c. c theo dng ct
d. nh kiu file
4. Trong lnh ls [tùy-chn] [file], tùy chn c th hin
a. mc theo dng ct
b. lit kê tt c các file, bao gm c file n
c. lii du
d. nh kiu file
5. Trong lnh ls [tùy-chn] [file], tùy chn l th hin
a. hin th mi file hoc trên mt dòng
b. lit kê ln c và ni dung cc
c. lii du ","
d. nh kiu file
6. L:
a. c
b. to mt file
c. to mc
d. di chuyc
7. c /dev cha
a. Các ti din thit b
b. Các t phát trin h thng
c. Các tp tin rác , tm thi
d. Các ti din trng thái hin hành ca h thng
8.  sao chép tt c nc /tmp , thi hành lnh
a. cp -a /dir/tmp
b. cp -r /dir /tmp
c. cp -parents /dir /tmp
d. Tt c 
Trắc nghiệm mã nguồn mở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm mã nguồn mở - Người đăng: Bich Du Lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Trắc nghiệm mã nguồn mở 9 10 932