Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm mạng máy tính

Được đăng lên bởi Nhat Tam
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Thu vien phan mem hoc tap,software,game,mobile,film...

NGÂN HÀNG ðỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN MẠNG MÁY TÍNH
Câu 1.
ðánh dấu tất cả các câu có nội dung ñúng:
A. Mạng máy tính (Computer Network) - là một hệ
thống các máy tính kết nối với nhau ñể thực hiện các công
việc chung.
B. Mạng máy tính là quá trình ñi dây cáp mạng, và cài
ñặt máy chủ.
C. Mạng máy tính là hệ thống máy tính phân tán
(Distributed System).
D. Mạng máy tính là hệ thống tính toán theo mô hình
Client-Server.
Câu 2.
ðánh dấu tất cả các câu có nội dung ñúng:
A. Mô hình Client - Server bao gồm các máy tính
ngang hàng.
B. Mô hình Client - Server hoạt ñộng theo quá trình
truy vấn và trả lời (query - reply).
C. Mô hình Client - Server bao gồm các máy chủ
(server) và những người sử dụng (Client) liên kết với
nhau.
D. Mô hình Client-Server là hệ thống máy tính phân
tán.
E. Mô hình Client-Server gồm 3 lớp - lớp truy nhập,
lớp giữa (MiddleWare) và lớp máy chủ.

Câu 4.
ðánh dấu tất cả các câu có nội dung ñúng về giao thức
(Protocol):
A. Giao thức quy ñịnh cách thức liên kết
(communication) trao ñổi thông tin trong mạng máy tính.
B. Giao thức ñược phân theo từng tầng.
C. Giao thức là bộ quy ước, quy tắc quy ñịnh cách thức
xử lý số liệu.
D. Giao thức là mô hình phân tầng.

Câu 6.
ðánh dấu các tầng trong mô hình tham chiếu TCP/IP:
A. Tầng liên mạng (Internet Layer).
B. Tầng truy nhập (Access Layer).
C. Tầng phân phối (Distribution Layer).
D. Tầng biểu diễn (Presentation Layer).
E. Tầng ứng dụng (Application Layer).
F. Tầng lõi (Core Layer).

Câu 8.
ðơn vị dữ liệu (DU) tại tầng mạng (Network) gọi là gì:
A. Frames - Khung
B. Packets - Gói tin
C. Datagrams - Gói dữ liệu
D. TPDU - ðơn vị truyền vận
E. Segments - ðoạn dữ liệu
F. Bits - Bit
Câu 9.
Tầng nào trong mô hình tham chiếu OSI biến ñổi 0 và 1
thành tín hiệu số:
A. Application - Tầng ứng dụng
B. Physical - Vật lý
C. Data Link - Liên kết
D. Network - Mạng
E. Transport - Truyền vận
F. Presentation - Biểu diễn

Câu 3.
Mạng không dây bao gồm các mô hình nào dưới ñây
(ñánh dấu tất cả phương án ñúng):
A. Mạng FDDI (Fibre Distributed Data Interface).
B. Mạng 10Base-T.
C. Mạng IEEE 802.11.
D. Mạng ISDN (Integrated Services Digital Network).

Câu 5. ðánh dấu các tầng trong mô hình tham chiếu ISO
OSI:
A. Tầng liên mạng (Internet Layer).
B. Tầng truy nhập (Access Layer).
C. Tầng liên kết (Data Link Layer).
D. Tầng phương tiện (Medium Layer).
E. Tầng ứng dụng (Application Layer).
F. Tầng lõi (Core Layer).

Câu 7.
ðơn vị dữ liệu (DU) tại tầng liên kết...
Trang 1 (8)
NGÂN HÀNG ðỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN MẠNG MÁY TÍNH
Câu 1.
ðánh dấu tất cả các câu có nội dung ñúng:
A. Mạng máy tính (Computer Network) - là một hệ
thống các máy tính kết nối với nhau ñể thực hiện các công
việc chung.
B. Mạng máy tính là quá trình ñi dâyp mạng, và cài
ñặt máy chủ.
C. Mạng máy tính là hệ thống máy tính phân tán
(Distributed System).
D. Mạng máy tính là hệ thống tính toán theo mô hình
Client-Server.
Câu 2.
ðánh dấu tất cả các câu có nội dung ñúng:
A. Mô hình Client - Server bao gồm các máy tính
ngang hàng.
B. Mô hình Client - Server hoạt ñộng theo quá trình
truy vấn và trả lời (query - reply).
C. Mô hình Client - Server bao gồm các máy chủ
(server) và những người sử dụng (Client) liên kết với
nhau.
D. Mô hình Client-Server là hệ thống máy tính phân
tán.
E. Mô hình Client-Server gồm 3 lớp - lớp truy nhập,
lớp giữa (MiddleWare) và lớp máy chủ.
Câu 3.
Mạng không dây bao gồm các mô hình nào dưới ñây
(ñánh dấu tất cả phương án ñúng):
A. Mạng FDDI (Fibre Distributed Data Interface).
B. Mạng 10Base-T.
C. Mạng IEEE 802.11.
D. Mạng ISDN (Integrated Services Digital Network).
Câu 4.
ðánh dấu tất cả các câu có nội dung ñúng về giao thức
(Protocol):
A. Giao thức quy ñịnh cách thức liên kết
(communication) trao ñổi thông tin trong mạng máy tính.
B. Giao thức ñược phân theo từng tầng.
C. Giao thức là bộ quy ước, quy tắc quy ñịnh cách thức
xử lý số liệu.
D. Giao thức là mô hình phân tầng.
Câu 5. ðánh dấu các tầng trong mô hình tham chiếu ISO
OSI:
A. Tầng liên mạng (Internet Layer).
B. Tầng truy nhập (Access Layer).
C. Tầng liên kết (Data Link Layer).
D. Tầng phương tiện (Medium Layer).
E. Tầng ứng dụng (Application Layer).
F. Tầng lõi (Core Layer).
Câu 6.
ðánh dấu các tầng trong mô hình tham chiếu TCP/IP:
A. Tầng liên mạng (Internet Layer).
B. Tầng truy nhập (Access Layer).
C. Tầng phân phối (Distribution Layer).
D. Tầng biểu diễn (Presentation Layer).
E. Tầng ứng dụng (Application Layer).
F. Tầng lõi (Core Layer).
Câu 7.
ðơn vị dữ liệu (DU) tại tầng liên kết (Data Link) gọi là gì:
A. Frames - Khung
B. Packets - Gói tin
C. Datagrams - Gói dữ liệu
D. TPDU - ðơn vị truyền vận
E. Segments - ðoạn dữ liệu
F. Bits - Bit
Câu 8.
ðơn vị dữ liệu (DU) tại tầng mạng (Network) gọi là gì:
A. Frames - Khung
B. Packets - Gói tin
C. Datagrams - Gói dữ liệu
D. TPDU - ðơn vị truyền vận
E. Segments - ðoạn dữ liệu
F. Bits - Bit
Câu 9.
Tầng nào trong mô hình tham chiếu OSI biến ñổi 0 và 1
thành tín hiệu số:
A. Application - Tầng ứng dụng
B. Physical - Vật lý
C. Data Link - Liên kết
D. Network - Mạng
E. Transport - Truyền vận
F. Presentation - Biểu diễn
Câu 10.
Tầng nào trong mô hình tham chiếu OSI ñảm bảo dữ liệu
ñược truyền ñúng tới host (máy tính) cần gửi:
A. Application - Tầng ứng dụng
B. Physical - Vật lý
C. Data Link - Liên kết
D. Network - Mạng
E. Transport - Truyền vận
F. Presentation - Biểu diễn
Câu 11.
Tầng nào trong mô hình OSI cung cấp dịch vụ biên dịch
dữ liệu
A. Application - Tầng ứng dụng
B. Physical - Vật lý
C. Data Link - Liên kết
D. Network - Mạng
E. Transport - Truyền vận
F. Presentation - Biểu diễn
Câu 12.
Tầng nào trong mô hình OSI có chức năng ñịnh tuyến
giữa các mạng (routing) - ñánh dấu tất cả các tầng có thể:
A. Application - Tầng ứng dụng
B. Physical - Vật lý
C. Data Link - Liên kết
D. Network - Mạng
E. Transport - Truyền vận
F. Presentation - Biểu diễn
G. Session - Phiên
www.haiphongit.com - Thu vien phan mem hoc tap,software,game,mobile,film...
Trắc nghiệm mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm mạng máy tính - Người đăng: Nhat Tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Trắc nghiệm mạng máy tính 9 10 492