Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm môn lập tình hướng đối tượng

Được đăng lên bởi honguyenhoangthuong
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1159 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chúc các bạn thi học kỳ I – năm học 2008 - 2009 đạt kết quả tốt!
Câu 1:
Hãy xem xét đoạn mã sau:
class A
{
int
a,b;
public:
float F1,F2;
};
class B:public A
{
...
}
Hỏi: B sử dụng được các biến thành viên nào của A
A. F1, F2
B. a, b
C. a,b,F1,F2
D. Không sử dụng được biến thành viên nào
++++++
Câu 2:
Hãy xem xét đoạn mã sau:
class A
{
protected:
int
a,b;
public:
float F1,F2;
};
class B:public A
{
...
}
Hỏi: B sử dụng được các biến thành viên nào của A
A. a, b, F1, F2
B. F1, F2
C. a, b
D. Không sử dụng được biến thành viên nào
+++++
Câu 3:
Lớp Tin học 11 - 02

1

ĐH Kinh doanh & Công nghệ HN

Chúc các bạn thi học kỳ I – năm học 2008 - 2009 đạt kết quả tốt!
Hãy xem xét đoạn mã sau:
class A
{
int
a,b;
float F1,F2;
};
class B:public A
{
...
}
Hỏi: B sử dụng được các biến thành viên nào của A
A. Không sử dụng được biến thành viên nào.
B. a,b
C. F1,F2
D. a,b,F1,F2
+++++
Câu 4:
Hãy xem xét đoạn mã sau:
class A
{
char x,y
protected:
int
a,b;
public:
float F1,F2;
};
class B:public A
{
...
}
Hỏi: B sử dụng được các biến thành viên nào của A
A. a, b, F1, F2
B. F1, F2, x, y
C. x, y, a, b
D. F1, F2
E. a,b
+++++
Câu 5:
Lớp Tin học 11 - 02

2

ĐH Kinh doanh & Công nghệ HN

Chúc các bạn thi học kỳ I – năm học 2008 - 2009 đạt kết quả tốt!
Hãy xem xét định nghĩa hàm dựng nào là đúng nhất sau đây.
A. Hàm có trùng tên với tên lớp, được gọi ngay sau khi khai báo đối tượng,
không thể kế thừa
B. Hàm có trùng tên với tên lớp, được gọi ngay sau khi khai báo đối tượng, có
thể kế thừa
C. Hàm có trùng tên với tên lớp, được gọi ngay sau khi khai báo đối tượng hoặc
con trỏ đối tượng, không thể kế thừa
D. Hàm có trùng tên với tên lớp, được gọi ngay sau khi khai báo đối tượng hoặc
con trỏ đối tượng, có thể kế thừa
E. Là một hàm có thể nạp chồng.
+++++++++++
Câu 6:
Thế nào thì được gọi là hiện tượng nạp chồng.
A. Hiện tương lớp con kế thừa định nghĩa môt hàm hoàn toàn giống lớp cha.
B. Hiên tượng lớp con kế thừa định nghĩa một hàm cùng tên nhưng khác kiểu
với một hàm ở lớp cha.
C. Hiên tượng lớp con kế thừa định nghĩa một hàm cùng tên, cùng kiểu với một
hàm ở lớp cha nhưng khác các đối số.
D. Hiên tượng lớp con kế thừa định nghĩa một hàm cùng tên, cùng các đối số
nhưng khác kiểu với một hàm ở lớp cha
++++++++++++++++
Câu 7:
Để khai báo mảng số thực động thì dùng đoạn mã nào sau đây
A. float *M;
int
n;
cout<<”\n\t Nhập số phần tử mảng: “;cin>>n;
M = new float [n];
B. int n;
cout<<”\n\t Nhap số phần tử mảng: “;cin>>n;
float M[n];
C. int
n;
float M[n];
D. float M[int n];
++++++++++++++++++...
Chúc các bạn thi học kỳ I – năm học 2008 - 2009 đạt kết quả tốt!
Câu 1:
Hãy xem xét đoạn mã sau:
class A
{
int a,b;
public:
float F1,F2;
};
class B:public A
{
...
}
Hỏi: B sử dụng được các biến thành viên nào của A
A. F1, F2
B. a, b
C. a,b,F1,F2
D. Không sử dụng được biến thành viên nào
++++++
Câu 2:
Hãy xem xét đoạn mã sau:
class A
{
protected:
int a,b;
public:
float F1,F2;
};
class B:public A
{
...
}
Hỏi: B sử dụng được các biến thành viên nào của A
A. a, b, F1, F2
B. F1, F2
C. a, b
D. Không sử dụng được biến thành viên nào
+++++
Câu 3:
Lớp Tin học 11 - 02 1 ĐH Kinh doanh & Công nghệ HN
Trắc nghiệm môn lập tình hướng đối tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm môn lập tình hướng đối tượng - Người đăng: honguyenhoangthuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Trắc nghiệm môn lập tình hướng đối tượng 9 10 371