Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiêm môn tin học lớp 10

Được đăng lên bởi letaichieu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Việc kết nối các máy tính thành mạng cần thiết để:
a. Giải trí
b. Dùng chung máy in, phần mềm
c. Sao chép thông tin
d. Chia sẻ dữ liệu
Câu 2: Mạng máy tính gồm bao nhiêu thành phần
a.
b.
c.
d.

1
2
3
5

Câu 3: Bố trí máy tính trong mạng có thể là:
a.
b.
c.
d.

Đường thẳng
Vòng
Hình sao
Cả A, B, C

Câu 4: Trong các phát biểu về mạng máy tính sau, phát biểu nào đúng?
a. Mạng máy tính là các máy tính được kết nối với nhau.
b. Mạng máy tính bao gồm: các máy tính, thiết bị mạng đảm bảo biệc kết
nối, phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giửa các máy.
c. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng
d. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng, hub
Câu 5: Những yếu tố nào sau đây liên quan tới việc lực chọn kiến trúc
mạng?
a.
b.
c.
d.

Số lượng máy tính trong mạng
Tốc độ truyền thông trong mạng
Địa điểm lắp đặt và khả năng tài chính
Cả A, B, C

Câu 6: Giao thức truyền thông là:
a. Quy ước trong việc trao đổi thông tin giửa các máy tính
b. Bộ các quy ước trong việc trao đổi thông tin
c. Bộ các quy ước cần tuân thủ trong việc trao đổi thông tin trong mạng giữa
các thiết bị gửi và nhận dữ liệu.
d. Cả A, B, C
Câu7: Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính được phân thành:

a.
b.
c.
d.

Mạng cục bộ
Mạng diện rộng
Mạng toàn cầu
Cả A,B,C

Câu 8: Mạng Lan là mạng kết nối các máy tính
a.
b.
c.
d.

Ở cách nhau một khoảng cách lớn
Cùng một hệ điều hành
Ở gần nhau
Không dùng chung một giao thức

Câu 9: Mạng Wan là mạng kết nối các máy tính
a.
b.
c.
d.

Ở cách nhau một khoảng cách lớn
Cùng một hệ điều hành
Ở gần nhau
Không dùng chung một giao thức

Câu 10: Mô hình Pee To Pee là mô hình
a.
b.
c.
d.

Các máy tính có vai trò như nhau trong mạng
Mà máy chủ đóng vai trò là máy phục vụ
Mạng đường thẳng
Mạng hình sao

Câu 11: Mô hình Client - Server là mô hình
a.
b.
c.
d.

Các máy tính có vai trò như nhau trong mạng
Mà máy chủ đóng vai trò là máy phục vụ
Mạng đường thẳng
Mạng hình sao

Câu 12: Ai là chủ của mạng Internet?
a.
b.
c.
d.

Các chính phủ
Nước Mỹ
Các công ty và tập đoàn lớn
Tất cả chúng ta

Câu 13: Siêu văn bản:

a. Là văn bản được chỉnh sửa và được nhà nước quản lí
b. Là văn bản thường được tạo ra bởi ngôn ngữ HTML, tích hợp cả văn bản,
âm thanh, hình ảnh
c. Là văn bản soạn thảo trên máy tính
d. Không có khái niệm trên
Câu 14: Hệ thống WWW được cấu thành từ các
a.
b.
c.
d.

Trang Web và được xây dựng trên giao thức truyền tin đặc biệt HTMP
Trang Web và các máy tính nối mạng
Máy chủ Web và máy tính người dùng
Trang Web của chính phủ Mỹ

4/ Phần mềm nà...
Câu 1: Việc kết nối các máy tính thành mạng cần thiết để:
a. Giải trí
b. Dùng chung máy in, phần mềm
c. Sao chép thông tin
d. Chia sẻ dữ liệu
Câu 2: Mạng máy tính gồm bao nhiêu thành phần
a. 1
b. 2
c. 3
d. 5
Câu 3: Bố trí máy tính trong mạng có thể là:
a. Đường thẳng
b. Vòng
c. Hình sao
d. Cả A, B, C
Câu 4: Trong các phát biểu về mạng máy tính sau, phát biểu nào đúng?
a. Mạng máy tính là các máy tính được kết nối với nhau.
b. Mạng máy tính bao gồm: các máy tính, thiết bị mạng đảm bảo biệc kết
nối, phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giửa các máy.
c. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng
d. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng, hub
Câu 5: Những yếu tố nào sau đây liên quan tới việc lực chọn kiến trúc
mạng?
a. Số lượng máy tính trong mạng
b. Tốc độ truyền thông trong mạng
c. Địa điểm lắp đặt và khả năng tài chính
d. Cả A, B, C
Câu 6: Giao thức truyền thông là:
a. Quy ước trong việc trao đổi thông tin giửa các máy tính
b. Bộ các quy ước trong việc trao đổi thông tin
c. Bộ các quy ước cần tuân thủ trong việc trao đổi thông tin trong mạng giữa
các thiết bị gửi và nhận dữ liệu.
d. Cả A, B, C
Câu7: Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính được phân thành:
trắc nghiêm môn tin học lớp 10 - Trang 2
trắc nghiêm môn tin học lớp 10 - Người đăng: letaichieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
trắc nghiêm môn tin học lớp 10 9 10 868